ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๐ อภิ. ป.(๔) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ
   [๔๖๕]  อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ ธมฺโม อุปาทานสฺสเจว-
อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺส  ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: อุปาทานาเจว-
อุปาทานสมฺปยุตฺตาจ  เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ  อุปาทานานํ เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย   ฯ  มูลํ  ปุจฺฉิตพฺพํ  อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ
เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลํ ปุจฺฉิตพฺพํ
อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ   เหตู   สมฺปยุตฺตกานํ  ขนฺธานํ
อุปาทานานญฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
   {๔๖๕.๑}  อุปาทานสมฺปยุตฺโตเจวโนจอุปาทาโน    ธมฺโม
อุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสเจวโนจอุปาทานสฺส    ธมฺมสฺส   เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย:  อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา  เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ
ขนฺธานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลํ ปุจฺฉิตพฺพํ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจว-
โนจอุปาทานา เหตู สมฺปยุตฺตกานํ อุปาทานานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
มูลํ   ปุจฺฉิตพฺพํ   อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา   เหตู
สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อุปาทานานญฺจ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ
   {๔๖๕.๒}  อุปาทาโนเจวอุปาทานสมฺปยุตฺโตจ อุปาทานสมฺปยุตฺโต-
เจวโนจอุปาทาโน  จ  ธมฺมา  อุปาทานสฺสเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตสฺสจ
ธมฺมสฺส  เหตุปจฺจเยน  ปจฺจโย:  อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ
อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา   จ   เหตู   สมฺปยุตฺตกานํ
อุปาทานานํ  เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลํ ปุจฺฉิตพฺพํ อุปาทานาเจว-
อุปาทานสมฺปยุตฺตาจ    อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา   จ
เหตู  สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ มูลํ ปุจฺฉิตพฺพํ
อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจ-
อุปาทานา  จ  เหตู สมฺปยุตฺตกานํ ขนฺธานํ อุปาทานานญฺจ  เหตุ-
ปจฺจเยน ปจฺจโย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๒๘๔-๒๘๕. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=43&item=465&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=43&item=465&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=465&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=465&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=465              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :