ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1639] Paññāvuḍḍhiyā saṃvattantīti.
   [1640] Paññāvepullāya saṃvattantīti.
          Sappaññavaggo chaṭṭho.
            Tassuddānaṃ
     sagāthakaṃ vassavutthaṃ      dhammadinnagilāyanaṃ 1-
     caturo phalā paṭilābho    vuḍḍhi vepullatāya cāti.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. dhammadinnañca gilānaṃ.
          Mahāpaññavaggo sattamo
             [1]-
   [1641] Mahāpaññatāya saṃvattantīti.
   [1642] Puthupaññatāya saṃvattantīti.
   [1643] Vipulapaññatāya saṃvattantīti.
   [1644] Gambhīrapaññatāya saṃvattantīti.
   [1645] Appamattapaññatāya saṃvattantīti.
   [1646] Bhūripaññatāya saṃvattantīti.
   [1647] Paññābāhullāya saṃvattantīti.
   [1648] Sīghapaññatāya saṃvattantīti.
   [1649] Lahupaññatāya saṃvattantīti.
   [1650] Hāsapaññatāya saṃvattantīti.
   [1651] Javanapaññatāya saṃvattantīti.
   [1652] Tikkhapaññatāya saṃvattantīti.
   [1653]  Nibbedhikapaññatāya saṃvattantīti . katame cattāro .
Sappurisasaṃsevo  saddhammassavanaṃ  yonisomanasikāro dhammānudhammapaṭipatti .
Ime kho bhikkhave cattāro dhammā bhāvitā bahulīkatā nibbedhikapaññatāya
saṃvattantīti.
         Mahāpaññavaggo sattamo.
@Footnote: 1 Ma. cattāro me bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā mahāpaññatāya saṃvattanti.
@katame cattāro. sappurisasaṃsevo saddhammassavanaṃ yonisomanasikāro
@dhammānudhammappaṭipatti. ime kho bhikkhave cattāro dhammā bhāvitā bahulīkatā ....
            Tassuddānaṃ
     mahāputhuvipulagambhīraṃ      appamattabhūribāhula 1-
     sīghalahuhāsajavana-        tikkhanibbedhikāya cāti.
          Sotāpattisaṃyuttaṃ samattaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. appamattabhūribāhullaṃ.
            Saccasaṃyuttaṃ
            -------
           samādhivaggo paṭhamo
   [1654] Sāvatthīnidānaṃ . samādhiṃ bhikkhave bhāvetha . Samāhito
bhikkhave  bhikkhu  yathābhūtaṃ  pajānāti  . kiñci yathābhūtaṃ pajānāti .
Idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti . samādhiṃ bhikkhave bhāvetha . samāhito
bhikkhave bhikkhu yathābhūtaṃ pajānāti . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti
yogo  karaṇīyo ayaṃ dukkhasamudayoti yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhanirodhoti
yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1655]  Paṭisallāne  bhikkhave  yogamāpajjatha  . paṭisallīno
bhikkhave  bhikkhu  yathābhūtaṃ  pajānāti  . kiñci yathābhūtaṃ pajānāti .
Idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti . paṭisallāne bhikkhave yogamāpajjatha .
Paṭisallīno  bhikkhave  bhikkhu  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  tasmā
tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo  ayaṃ  dukkhasamudayoti
Yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhanirodhoti yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1656]  Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ kulaputtā sammā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajiṃsu  sabbe  te  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ
yathābhūtaṃ abhisamayāya . ye hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ kulaputtā
sammā   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajissanti   sabbe  te
catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya . ye hi keci bhikkhave
etarahi  kulaputtā  sammā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti sabbe
te  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ yathābhūtaṃ abhisamayāya . katamesaṃ catunnaṃ .
Dukkhassa  ariyasaccassa  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa  dukkhanirodhassa
ariyasaccassa  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  ye  hi
keci  bhikkhave  atītamaddhānaṃ  kulaputtā  sammā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajiṃsu  pabbajissanti  pabbajanti  sabbe  te  imesaṃyeva  catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1657]  Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ kulaputtā sammā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  yathābhūtaṃ  abhisamesuṃ  sabbe  te
cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisamesuṃ . ye hi keci bhikkhave
anāgatamaddhānaṃ  kulaputtā  sammā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā
Yathābhūtaṃ  abhisamessanti  sabbe  te  cattāri  ariyasaccāni yathābhūtaṃ
abhisamessanti  .  ye  hi keci bhikkhave etarahi kulaputtā sammā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  yathābhūtaṃ  abhisamenti  sabbe  te
cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisamenti  . katamāni cattāri .
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ . ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ
kulaputtā   sammā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  yathābhūtaṃ
abhisamesuṃ  abhisamessanti  abhisamenti  sabbe  te  imāni  cattāri
ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisamenti  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1658] Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā yathābhūtaṃ abhisambujjhiṃsu 1- sabbe te cattāri ariyasaccāni yathābhūtaṃ
abhisambujjhiṃsu  .  ye  hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  yathābhūtaṃ  abhisambujjhissanti 2- sabbe te cattāri
ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisambujjhissanti  .  ye  hi keci bhikkhave
etarahi  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  yathābhūtaṃ abhisambujjhanti 3-
sabbe  te  cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisambujjhanti .
Katamāni  cattāri  .  dukkhaṃ ariyasaccaṃ .pe. dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
ariyasaccaṃ  .  ye  4- hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ samaṇā vā
@Footnote: 1 Ma. abhisambojjhiṃsu. 2 Ma. abhisambojjhissanti . 3 Ma. abhisambojjhanti.
@evamupari. 4 Yu. yepi hi. evamupari.
Brāhmaṇā   vā   yathābhūtaṃ   abhisambujjhiṃsu   abhisambujjhissanti
abhisambujjhanti  sabbe  te  imāni  cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ
abhisambujjhanti  .  tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1659] Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā  yathābhūtaṃ  abhisambuddhaṃ pakāsesuṃ sabbe te cattāri ariyasaccāni
yathābhūtaṃ  abhisambuddhaṃ  pakāsesuṃ  .  ye  hi  keci  bhikkhave
anāgatamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  yathābhūtaṃ  abhisambuddhaṃ
pakāsessanti  sabbe  te  cattāri ariyasaccāni yathābhūtaṃ abhisambuddhaṃ
pakāsessanti . yehi keci bhikkhave etarahi samaṇā vā brāhmaṇā
vā  yathābhūtaṃ abhisambuddhaṃ pakāsenti sabbe te cattāri ariyasaccāni
yathābhūtaṃ  abhisambuddhaṃ  pakāsenti  .  katamāni  cattāri  .  dukkhaṃ
ariyasaccaṃ  .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  .  ye  hi
keci  bhikkhave  atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā yathābhūtaṃ
abhisambuddhaṃ  pakāsesuṃ  pakāsessanti  pakāsenti  sabbe te imāni
cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisambuddhaṃ  pakāsesuṃ  pakāsessanti
pakāsenti  .  tasmā  tiha  bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1660] Mā bhikkhave pāpake akusale vitakke vitakketha 1-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitakkeyyātha.
Seyyathīdaṃ  .  kāmavitakkaṃ  byāpādavitakkaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ . taṃ kissa
hetu  .  nete bhikkhave vitakkā atthasañhitā nādibrahmacariyakā na
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti . vitakkantā 1- ca kho tumhe
bhikkhave  idaṃ  dukkhanti vitakkeyyātha ayaṃ dukkhasamudayoti vitakkeyyātha
ayaṃ  dukkhanirodhoti  vitakkeyyātha  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
vitakkeyyātha . Taṃ kissa hetu. Ete bhikkhave vitakkā atthasañhitā [2]-
ete ādibrahmacariyakā ete nibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattanti . tasmā tiha bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1661] Mā bhikkhave pāpakaṃ akusalaṃ cittaṃ cintetha 3- sassato
lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  antavā  lokoti  vā
anantavā  lokoti  vā  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīranti  vā  aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  na
hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti vā hoti ca na ca hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti
vā  .  taṃ  kissa  hetu  . nesā bhikkhave cintā atthasañhitā
nādibrahmacariyakā  na  nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitakkentā. 2 Yu. brahmacariyakā. 3 Ma. Yu. cinteyyātha.
Upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati 1- .
Cintentā  ca  kho  tumhe  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  cinteyyātha
ayaṃ  dukkhasamudayoti  cinteyyātha  ayaṃ  dukkhanirodhoti  cinteyyātha
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  cinteyyātha . taṃ kissa hetu .
Esā  bhikkhave  cintā atthasañhitā esā ādibrahmacariyakā esā
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya
nibbānāya  saṃvattati  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo
karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1662] Mā bhikkhave viggāhikakathaṃ kathetha 2- na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānissasi   micchāpaṭipanno   tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno
pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca  pacchā vacanīyaṃ pure avaca sahitaṃ me
asahitante  āciṇṇante  3-  viparāvattaṃ  āropito  te  vādo
paravādappamokkhāya  4- niggahitosi nibbedhehi vā sace pahosīti .
Taṃ kissa hetu . nesā bhikkhave kathā atthasañhitā nādibrahmacariyakā
na  nibbidāya  na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya
na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati  .  kathentā  ca  kho
tumhe  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  katheyyātha  ayaṃ  dukkhasamudayoti
@Footnote: 1 Yu. saṃvattanti. 2 Ma. Yu. katheyyātha. 3 Ma. adhiciṇṇaṃ te ....
@4 Ma. Yu. caravādappamokkhāya.
Katheyyātha  ayaṃ  dukkhanirodhoti  katheyyātha  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti .pe. Yogo karaṇīyoti.
   [1663] Mā bhikkhave anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathetha 1-. Seyyathīdaṃ.
Rājakathaṃ  corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ 2- annakathaṃ
pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ
gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthīkathaṃ purisakathaṃ 3- surākathaṃ 4-
visikhākathaṃ   kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ  nānattakathaṃ  lokakkhāyikaṃ
samuddakkhāyikaṃ  itibhavābhavakathaṃ  iti vā . taṃ kissa hetu . nesā
bhikkhave  kathā  atthasañhitā  nādibrahmacariyakā  na  nibbidāya  na
virāgāya  na  nirodhāya  na  upasamāya na abhiññāya na sambodhāya
na  nibbānāya  saṃvattati  . kathentā ca kho tumhe bhikkhave idaṃ
dukkhanti  katheyyātha  ayaṃ dukkhasamudayoti katheyyātha ayaṃ dukkhanirodhoti
katheyyātha  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti katheyyātha . taṃ kissa
hetu  . esā bhikkhave kathā atthasañhitā esā ādibrahmacariyakā
esā   nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya
sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
          Samādhivaggo paṭhamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. katheyyātha. 2 Yu. suddhakathaṃ. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 sūrakathantipi pāṭho.
            Tassuddānaṃ
     samādhipaṭisallānā       kulaputtā apare dve
     samaṇabrāhmaṇavitakka- 1-  cintā viggāhikā kathāti 2-.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. samaṇabrāhmaṇā vitakkaṃ. Yu. samaṇabrāhmaṇā vitakkā. 2 Sī. kathena cāti.
         Dhammacakkappavattanavaggo dutiyo
   [1664]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati
isipatane migadāye . tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi
dveme bhikkhave antā pabbajitena na sevitabbā. Katame dve 1-.
Yo  cāyaṃ  kāmesu  kāmasukhallikānuyogo  hīno gammo pothujjaniko
anariyo  anatthasañhito  yo  cāyaṃ  attakilamathānuyogo  dukkho
anariyo anatthasañhito . etete 2- bhikkhave ubho ante anupagamma
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati . katamā ca
sā  bhikkhave  majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  seyyathīdaṃ  . sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho sā bhikkhave
majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [1665] Idaṃ kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Jātipi dukkhā
@Footnote: 1 Sī. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 2 ma ete kho.
Jarāpi dukkhā byādhīpi 1- dukkhā maraṇampi dukkhaṃ appiyehi sampayogo
dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampicchaṃ  na labhati tampi dukkhaṃ
saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā 2- dukkhā . idaṃ kho pana bhikkhave
dukkhasamudayo  3-  ariyasaccaṃ  .  yāyaṃ  taṇhā  ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ  .  kāmataṇhā
bhavataṇhā vibhavataṇhā . idaṃ kho pana bhikkhave dukkhanirodho 5- ariyasaccaṃ.
Yo  tassā  yeva  taṇhāya  asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo
mutti  anālayo  .  idaṃ  kho pana bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
ariyasaccaṃ  .  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [1666] Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho  panidaṃ  dukkhaṃ ariyasaccaṃ
pariññeyyanti  me  bhikkhave pubbe .pe. pariññātanti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1667]  Idaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi  āloko  udapādi  . taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ  pahātabbanti  me  bhikkhave  pubbe  .pe. pahīnanti me
@Footnote: 1 Ma. Yu. byādhipi. 2 Po. puñcupādānakkhandhāpi. 3 Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ.
@4 Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ. evamuparipi.
Bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi
paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1668]  Idaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi  āloko  udapādi  . taṃ kho panidaṃ dukkhanirodho
ariyasaccaṃ  sacchikātabbanti  me  bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ sacchikatanti
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ
udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1669]  Idaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccanti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā
udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho panidaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  bhāvetabbanti  me bhikkhave .pe.
Bhāvitanti  me  bhikkhave  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1670]  Yāvakīvañca  me  bhikkhave imesu catūsu ariyasaccesu
evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇadassanaṃ  na  suvisuddhaṃ
ahosi  neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
Sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ . yato ca kho me bhikkhave imesu
catūsu  ariyasaccesu  evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ
suvisuddhaṃ ahosi athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi
akuppā  me  vimutti 2- ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti .
Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti 3-.
   [1671]  Imasmiñca  pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato
koṇḍaññassa  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  pavattite  ca  4- bhagavatā dhammacakke
bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ  etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane
migadāye  anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena  vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasminti . bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātummahārājikā devā
saddamanussāvesuṃ  etaṃ  bhagavatā  bārāṇasiyaṃ  isipatane  migadāye
anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena vā brāhmaṇena
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisambuddhoti. evamuparipi. 2 Yu. cetovimutti. 3 Yu. abhinanduṃ.
@4 Sī. Ma. ca pana.
Vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   {1671.1}  Cātummahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā
devā . yāmā devā . tusitā devā . nimmānaratī devā .
Paranimmitavasavattī  1- devā . brahmakāyikā devā saddamanussāvesuṃ
etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ
appaṭivattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   [1672] Itiha tena khaṇena [2]- tena muhuttena yāva brahmalokā
saddo  abbhuggacchi  . ayañca dasasahassī lokadhātu saṅkampi sampakampi
sampavedhi . appamāṇo ca oḷāro 3- obhāso loke pāturahosi
atikkammeva 4- devānaṃ devānubhāvanti.
   [1673]  Atha kho bhagavā udānaṃ udānesi aññāsi vata bho
koṇḍañño  aññāsi  vata  bho koṇḍaññoti . iti hidaṃ āyasmato
koṇḍaññassa aññākoṇḍaññotveva nāmaṃ ahosīti.
   [1674]  Idaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccanti bhikkhave tathāgatānaṃ pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ
pariññeyyanti  bhikkhave  tathāgatānaṃ  pubbe  .pe.  pariññātanti
bhikkhave  tathāgatānaṃ  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi
@Footnote: 1 Yu. vasavattino. 2 Ma. Yu. tena layena. 3 Ma. Yu. uḷāro.
@4 Sī. Ma. Yu. atikkamma.
Ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi  āloko
udapādi.
   [1675] Idaṃ dukkhasamudayo ariyasaccanti bhikkhave tathāgatānaṃ pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi  āloko  udapādi  . taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ  pahātabbanti  bhikkhave  tathāgatānaṃ  pubbe .pe. pahīnanti
bhikkhave  tathāgatānaṃ  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1676] Idaṃ dukkhanirodho ariyasaccanti bhikkhave tathāgatānaṃ pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi . taṃ kho panidaṃ dukkhanirodho
ariyasaccaṃ sacchikātabbanti bhikkhave tathāgatānaṃ pubbe .pe. sacchikatanti
bhikkhave  tathāgatānaṃ pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ
udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [1677]  Idaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccanti  bhikkhave
tathāgatānaṃ  pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi
paññā  udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi  . taṃ kho
panidaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  bhāvetabbanti  bhikkhave
Tathāgatānaṃ  pubbe  .pe.  bhāvitanti  bhikkhave  tathāgatānaṃ  pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādīti.
   [1678] Cattārīmāni bhikkhave ariyasaccāni . Katamāni cattāri.
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ.
   [1679] Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Pañcupādānakkhandhātissa
vacanīyaṃ . katame pañca 1-. Rūpūpādānakkhandho .pe. Viññāṇūpādānak-
khandho. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [1680] Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccaṃ . Yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ .
Kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [1681] Katamañca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ. Yo tassā yeva
taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo  paṭinissaggo mutti anālayo .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [1682]  Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. seyyathīdaṃ.. Sī. katame pañca seyyathīdanti pamādalekho.
   [1683]  Imāni kho bhikkhave cattāri ariyasaccāni . tasmā
tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1684] Cattārīmāni bhikkhave ariyasaccāni . Katamāni cattāri.
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ.
   [1685]  Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ . cha ajjhattikāni
āyatanānītissa  vacanīyaṃ  .  katamāni  cha  .  cakkhvāyatanaṃ  .pe.
Manāyatanaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [1686] Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccaṃ . Yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ .
Kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [1687] Katamañca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ. Yo tassāyeva
taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo  paṭinissaggo mutti anālayo .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [1688]  Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ.
   [1689]  Imāni kho bhikkhave cattāri ariyasaccāni . tasmā
tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1690] Dhāretha no tumhe bhikkhave mayā cattāri ariyasaccāni
desitānīti  .  evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
ahaṃ kho bhante dhāremi bhagavatā cattāri ariyasaccāni desitānīti .
Yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu dhāresi mayā cattāri ariyasaccāni desitānīti.
Dukkhaṃ  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā  paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  desitaṃ  dhāremi
dukkhasamudayaṃ  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā dutiyaṃ ariyasaccaṃ desitaṃ dhāremi
dukkhanirodhaṃ  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā tatiyaṃ ariyasaccaṃ desitaṃ dhāremi
dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā  catutthaṃ  ariyasaccaṃ
desitaṃ  dhāremi  .  evaṃ khvāhaṃ bhante dhāremi bhagavatā cattāri
ariyasaccāni desitānīti.
   [1691] Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu dhāresi mayā
cattāri  ariyasaccāni desitāni 1- . dukkhaṃ kho bhikkhu mayā paṭhamaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  tathā  naṃ  dhārehi dukkhasamudayo kho bhikkhu mayā
dutiyaṃ  ariyasaccaṃ  desitaṃ  tathā  naṃ dhārehi dukkhanirodho kho bhikkhu
mayā tatiyaṃ ariyasaccaṃ desitaṃ tathā naṃ dhārehi dukkhanirodhagāminīpaṭipadā 2-
kho  bhikkhu  mayā  catutthaṃ  ariyasaccaṃ  desitaṃ tathā naṃ dhārehi .
Evaṃ  kho  bhikkhu  dhārehi mayā cattāri ariyasaccāni desitāni .
@Footnote: 1 Ma. desitānīti. evamuparipi. 2 Yu. ...paṭipadaṃ.
Tasmā  tiha  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1692] Dhāretha no tumhe bhikkhave mayā cattāri ariyasaccāni
desitānīti  .  evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
ahaṃ kho bhante dhāremi bhagavatā cattāri ariyasaccāni desitānīti .
Yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu dhāresi mayā cattāri ariyasaccāni desitānīti.
Dukkhaṃ khvāhaṃ bhante bhagavatā paṭhamaṃ ariyasaccaṃ desitaṃ dhāremi. Yo hi
koci  bhante samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃ vadeyya netaṃ dukkhaṃ
paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  yaṃ  samaṇena  gotamena  desitaṃ  ahametaṃ  dukkhaṃ
paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  paccakkhāya  aññaṃ  dukkhaṃ  paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ
paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . dukkhasamudayaṃ khvāhaṃ bhante bhagavatā
.pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā  catutthaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  dhāremi  .  yo  hi koci bhante samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  evaṃ  vadeyya  netaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
catutthaṃ  ariyasaccaṃ  yaṃ  samaṇena  gotamena  desitaṃ  ahametaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ   catutthaṃ   ariyasaccaṃ   paccakkhāya   aññaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ    catutthaṃ    ariyasaccaṃ   paññapessāmīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . evaṃ khvāhaṃ bhante dhāremi bhagavatā cattāri
ariyasaccāni desitānīti.
   [1693] Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu dhāresi mayā
Cattāri  ariyasaccāni  desitāni  .  dukkhaṃ  kho bhikkhu mayā paṭhamaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  tathā naṃ dhārehi . yo hi koci bhikkhu samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  evaṃ  vadeyya  netaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ
yaṃ  1-  samaṇena  gotamena  desitaṃ ahametaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ
paccakkhāya  aññaṃ  dukkhaṃ  paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  paññapessāmīti  netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  .  dukkhasamudayo  kho bhikkhu .pe. dukkhanirodho kho
bhikkhu  .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  kho  bhikkhu  mayā  catutthaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  tathā naṃ dhārehi . yo hi koci bhikkhu samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  evaṃ  vadeyya  netaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
catutthaṃ  ariyasaccaṃ  yaṃ samaṇena gotamena desitaṃ ahametaṃ dukkhanirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  catutthaṃ  ariyasaccaṃ  paccakkhāya  aññaṃ dukkhanirodhagāminī-
paṭipadaṃ catutthaṃ ariyasaccaṃ paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . evaṃ
kho tvaṃ bhikkhu dhārehi mayā cattāri ariyasaccāni desitāni. Tasmā
tiha  bhikkhu idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1694] Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
avijjā  avijjāti  bhante  vuccati  katamā nu kho bhante avijjā
kittāvatā  ca avijjāgato hotīti . yaṃ kho bhikkhu dukkhe aññāṇaṃ
dukkhasamudaye  aññāṇaṃ  dukkhanirodhe  aññāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya  aññāṇaṃ  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhu  avijjā  ettāvatā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Ca  avijjāgato  hoti  .  tasmā tiha bhikkhu idaṃ dukkhanti yogo
karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyo.
   [1695] Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
vijjā  vijjāti  bhante  vuccati  katamā  nu  kho  bhante vijjā
kittāvatā  ca  vijjāgato  hotīti  . yaṃ kho bhikkhu dukkhe ñāṇaṃ
dukkhasamudaye   ñāṇaṃ   dukkhanirodhe   ñāṇaṃ   dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya  ñāṇaṃ  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhu  vijjā  ettāvatā ca
vijjāgato  hoti . tasmā tiha bhikkhu idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1696]  Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti bhikkhave mayā paññattaṃ tattha
aparimāṇā  vaṇṇā  aparimāṇā  byañjanā  aparimāṇā  saṅkāsanā
itipidaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccanti . idaṃ dukkhasamudayo ariyasaccanti bhikkhave
.pe.  idaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccanti  bhikkhave  mayā
paññattaṃ   tattha   aparimāṇā   vaṇṇā  aparimāṇā  byañjanā
aparimāṇā    saṅkāsanā    itipidaṃ    dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
ariyasaccanti  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1697] Cattārīmāni bhikkhave tathāni avitathāni 1- anaññathāni.
Katamāni  cattāri  .  idaṃ  dukkhanti  bhikkhave  tathametaṃ avitathametaṃ
@Footnote: 1 Sī. avitthāni.
Anaññathametaṃ . ayaṃ dukkhasamudayoti tathametaṃ avitathametaṃ anaññathametaṃ .
Metaṃ  .  ayaṃ  dukkhanirodhoti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
tathametaṃ  avitathametaṃ  anaññathametaṃ  .  imāni kho bhikkhave cattāri
tathāni  avitathāni  anaññathāni  . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti
yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yogo
karaṇīyoti.
         Dhammacakkappavattanavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
  tathāgatena dve vuttā 1-         khandhā āyatanena ca
  dhāraṇāya 2- ca dve vuttā avijjā  vijjā saṅkāsanā tathena cāti 3-.
            ----------
@Footnote: 1 Ma. dhammacakkaṃ tathāgataṃ. 2 Ma. dhāraṇā ca dve avijjā. Yu. dhāraṇāya dve ....
@3 Ma. ... tathāti.
          Koṭigāmavaggo tatiyo
   [1698] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vajjīsu viharati koṭigāme . Tatra
kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  catunnaṃ  bhikkhave  ariyasaccānaṃ
ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ
mamañceva  tumhākañca  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa  bhikkhave
ariyasaccassa  ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ sandhāvitaṃ
saṃsaritaṃ  mamañceva  tumhākañca  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa  .pe.
Dukkhanirodhassa  ariyasaccassa  .  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa
ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ
mamañceva  tumhākañca  .  tayidaṃ  bhikkhave  dukkhaṃ ariyasaccaṃ anubuddhaṃ
paṭividdhaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ  dukkhanirodho
ariyasaccaṃ   anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ
anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ  .  ucchinnā bhavataṇhā khīṇā bhavanetti natthidāni
punabbhavoti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ
etadavoca satthā
   [1699] Catunnaṃ ariyasaccānaṃ     yathābhūtamadassanā
     saṃsaritaṃ dīghamaddhānaṃ        tāsu tāsveva jātisu.
     Yāni etāni diṭṭhāni       bhavanetti samūhatā
     ucchinnaṃ mūlaṃ dukkhassa      natthidāni punabbhavoti.
   [1700]  Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ   dukkhanti   yathābhūtaṃ   nappajānanti   ayaṃ  dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ nappajānanti ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  .  namete
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu  vā samaṇasammatā
brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca  panete  āyasmanto
sāmaññatthaṃ  vā  brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [1701]  Ye  ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .  te  khome
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu ceva samaṇasammatā
brāhmaṇesu   ca   brāhmaṇasammatā   te  ca  panāyasmanto
sāmaññatthañca  brāhmaññatthañca  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharantīti  . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [1702] Ye dukkhaṃ nappajānanti  atho dukkhassa sambhavaṃ
     yattha ca sabbaso dukkhaṃ      asesaṃ uparujjhati.
     Tañca maggaṃ na jānanti      dukkhūpasamagāminaṃ
     Cetovimuttihīnā te        atho paññāvimuttiyā
     abhabbā te antakiriyāya     te ve jātijarūpagā.
     Ye ca dukkhaṃ pajānanti       atho dukkhassa sambhavaṃ
     yattha ca sabbaso dukkhaṃ      asesaṃ uparujjhati.
     Tañca maggaṃ pajānanti      dukkhūpasamagāminaṃ
     cetovimuttisampannā      atho paññāvimuttiyā
     bhabbā te antakiriyāya      na te jātijarūpagāti.
   [1703]  Sāvatthī  .  cattārīmāni  bhikkhave ariyasaccāni .
Katamāni  cattāri  .  dukkhaṃ ariyasaccaṃ .pe. dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
ariyasaccaṃ  .  imāni  kho  bhikkhave  cattāri  ariyasaccāni .
Imesaṃ  kho  bhikkhave  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ abhisambuddhattā
tathāgato  arahaṃ  sammāsambuddhoti  vuccati  .  tasmā tiha bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1704] Sāvatthī . ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  yathābhūtaṃ abhisambujjhiṃsu sabbe te cattāri ariyasaccāni
yathābhūtaṃ  abhisambujjhiṃsu . yepi 1- hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ
arahanto   sammāsambuddhā   yathābhūtaṃ   abhisambujjhissanti  sabbe
te cattāri ariyasaccāni yathābhūtaṃ abhisambujjhissanti . yepi hi keci
bhikkhave  etarahi  arahanto  sammāsambuddhā  yathābhūtaṃ  abhisambujjhanti
@Footnote: 1 Po. Ma. ye hi keci. evamuparipi.
Sabbe  te  cattāri ariyasaccāni yathābhūtaṃ abhisambujjhanti . katamāni
cattāri  .  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho
ariyasaccaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ . yepi hi keci bhikkhave
atītamaddhānaṃ   arahanto   sammāsambuddhā  yathābhūtaṃ  abhisambujjhiṃsu
abhisambujjhissanti  abhisambujjhanti  sabbe  te  imāni  cattāri
ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisambujjhanti  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1705]  Jānato ahaṃ bhikkhave passato āsavānaṃ khayaṃ vadāmi
no  ajānato apassato . kiñca bhikkhave jānato kiṃ 1- passato
āsavānaṃ  khayo  hoti  .  idaṃ dukkhanti bhikkhave jānato passato
āsavānaṃ  khayo  hoti ayaṃ dukkhasamudayoti jānato passato āsavānaṃ
khayo  hoti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  jānato  passato āsavānaṃ khayo
hoti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  jānato  passato āsavānaṃ
khayo  hoti . evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ
khayo  hoti  .  tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1706] Ye hi keci bhikkhave anukampeyyātha ye ca sotabbaṃ
maññeyyuṃ  mittā  vā amaccā vā ñātī vā sālohitā vā te
vo  bhikkhave  catunnaṃ ariyasaccānaṃ yathābhūtaṃ abhisamayāya samādapetabbā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Nivesetabbā  patiṭṭhāpetabbā  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa
ariyasaccassa  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa  dukkhanirodhassa  ariyasaccassa
dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  ye  hi  keci  bhikkhave
anukampeyyātha  ye  ca  sotabbaṃ  maññeyyuṃ  mittā  vā amaccā
vā ñātī vā sālohitā vā .pe. te vo bhikkhave imesaṃ catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya  samādapetabbā  nivesetabbā
patiṭṭhāpetabbā  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo
karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1707] Cattārīmāni bhikkhave ariyasaccāni . Katamāni cattāri.
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  .  imāni  kho bhikkhave cattāri
ariyasaccāni  tathāni  avitathāni  anaññathāni  tasmā  ariyasaccānīti
vuccanti  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1708] Cattārīmāni bhikkhave ariyasaccāni . Katamāni cattāri.
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  .  sadevake  loke  samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  tathāgato
ariyo  tasmā  ariyasaccānīti  vuccanti . tasmā tiha bhikkhave idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
Yogo karaṇīyoti.
   [1709] Cattārīmāni bhikkhave ariyasaccāni . Katamāni cattāri.
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  .  imāni  kho bhikkhave cattāri
ariyasaccāni . imesaṃ kho bhikkhave catunnaṃ ariyasaccānaṃ atthi ariyasaccaṃ
pariññeyyaṃ  atthi  ariyasaccaṃ  pahātabbaṃ  atthi ariyasaccaṃ sacchikātabbaṃ
atthi  ariyasaccaṃ  bhāvetabbaṃ  .  katamañca  bhikkhave  ariyasaccaṃ
pariññeyyaṃ  .  dukkhaṃ  bhikkhave  ariyasaccaṃ  pariññeyyaṃ  dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ   pahātabbaṃ   dukkhanirodho   ariyasaccaṃ   sacchikātabbaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  ariyasaccaṃ  bhāvetabbaṃ  .  tasmā  tiha
bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1710] Ekaṃ samayaṃ sambahulā therā bhikkhū cetiyesu 1- viharanti
sahajaniye 2- . tena kho pana samayena sambahulānaṃ therānaṃ bhikkhūnaṃ
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   maṇḍalamāḷe   sannisinnānaṃ
sannipatitānaṃ ayamantarākathā udapādi yo nu kho āvuso dukkhaṃ passati
dukkhasamudayaṃpi  so  passati  dukkhanirodhaṃpi  passati  dukkhanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃpi passatīti.
   [1711] Evaṃ vutte āyasmā gavampatitthero 3- bhikkhū etadavoca
@Footnote: 1 Sī. cetisu. Ma. Yu. cetesu. 2 Ma. Yu. sahañcanike. 3 Yu. gavampati there.
Sammukhā  metaṃ  āvuso  bhagavato  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  yo
bhikkhave  dukkhaṃ  passati  dukkhasamudayaṃpi  so  passati  dukkhanirodhaṃpi
passati  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃpi  passati  .  yo  dukkhasamudayaṃ
passati  dukkhaṃpi  so  passati  dukkhanirodhaṃpi  passati  dukkhanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃpi  passati  .  yo  dukkhanirodhaṃ  passati  dukkhaṃpi so passati
dukkhasamudayaṃpi  passati  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃpi  passati  .  yo
dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  passati  dukkhaṃpi  so  passati  dukkhasamudayaṃpi
passati dukkhanirodhaṃpi passatīti.
          Koṭigāmavaggo tatiyo.
             Tassuddānaṃ
     dve vajjī sammāsambuddho   arahaṃ āsavakkhayo
     mittaṃ 1- tathā ca loko ca     abhiññeyyaṃ 2- gavampatīti.
            -----------
@Footnote: 1 Yu. mittā. 2 Sī. Ma. pariññeyyaṃ.
          Sīsapāpaṇṇavaggo catuttho
   [1712]  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati sīsapāvane .
Atha  kho  bhagavā  parittāni  sīsapāpaṇṇāni pāṇinā gahetvā bhikkhū
āmantesi taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yāni vā
mayā  parittāni  sīsapāpaṇṇāni  pāṇinā  gahitāni  yadidaṃ  upari
sīsapāvaneti   .   appamattakāni  bhante  bhagavatā  parittāni
sīsapāpaṇṇāni  pāṇinā  gahitāni  atha  kho  etāneva  bahutarāni
yadidaṃ upari sīsapāvaneti . evameva kho bhikkhave etadeva bahutaraṃ yaṃ
vo mayā abhiññāya anakkhātaṃ [1]- . kasmā cetaṃ bhikkhave mayā
anakkhātaṃ  .  na  hetaṃ  bhikkhave  atthasañhitaṃ  nādibrahmacariyakaṃ na
nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya  na upasamāya na abhiññāya
na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati. Tasmātaṃ mayā anakkhātaṃ.
   [1713] Kiñci bhikkhave mayā akkhātaṃ . idaṃ dukkhanti bhikkhave
mayā  akkhātaṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti mayā akkhātaṃ ayaṃ dukkhanirodhoti
mayā  akkhātaṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  mayā akkhātaṃ .
Kasmā  cetaṃ bhikkhave mayā akkhātaṃ . etañhi bhikkhave atthasañhitaṃ
etaṃ  ādibrahmacariyakaṃ  etaṃ nibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  tasmātaṃ  [2]-
@Footnote: 1 Yu. appamattakaṃ akkhātaṃ. 2 Ma. mayā.
Akkhātaṃ . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo .pe.
Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1714] Yo bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ
anabhisamecca  dukkhasamudayaṃ  ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca dukkhanirodhaṃ
ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ   anabhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  netaṃ
ṭhānaṃ vijjati . seyyathāpi bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ khadirapattānaṃ
vā  saralasapattānaṃ  vā āmalakapattānaṃ vā puṭaṃ karitvā udakaṃ vā
tālapattaṃ  vā harissāmīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati . evameva kho
bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ anabhisamecca
.pe.   dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca
sammā dukkhassantaṃ karissāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [1715] Yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ abhisamecca dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ abhisamecca dukkhanirodhaṃ
ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamecca  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ  abhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  ṭhānametaṃ
vijjati  .  seyyathāpi bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ padumapattānaṃ
vā  palāsapattānaṃ  vā  māluvapattānaṃ vā puṭaṃ karitvā udakaṃ vā
tālapattaṃ vā harissāmīti ṭhānametaṃ vijjati . evameva kho bhikkhave
yo  evaṃ  vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ abhisamecca .pe.
@Footnote: 1 Ma. āharissāmīti. evamuparipi.
Dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ   ariyasaccaṃ   yathābhūtaṃ  abhisamecca  sammā
dukkhassantaṃ  karissāmīti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  tasmā tiha bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1716] Seyyathāpi bhikkhave daṇḍo uparivehāsaṃ khitto sakimpi
mūlena  nipatati  sakimpi  majjhena  nipatati sakimpi aggena nipatati .
Evameva  kho  bhikkhave  avijjā  nīvaraṇā  sattā taṇhāsaññojanā
sandhāvantā  saṃsarantā  sakimpi  asmā  lokā  paraṃ lokaṃ gacchanti
sakimpi  parasmā lokā imaṃ lokaṃ āgacchanti . taṃ kissa hetu .
Adiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ ariyasaccānaṃ . katamesaṃ catunnaṃ . Dukkhassa
ariyasaccassa   .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .
Tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo .pe. ayaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1717] Āditte bhikkhave cele vā sīse vā kimassa karaṇīyanti.
Āditte bhante cele vā sīse vā tasseva celassa vā sīsassa
vā  nibbāpanāya  adhimatto  chando  ca vāyāmo ca ussāho ca
ussoḷhī  ca  appaṭivāni  ca  sati  ca  sampajaññañca karaṇīyanti .
Ādittaṃ  bhikkhave  celaṃ  vā sīsaṃ vā ajjhupekkhitvā amanasikaritvā
anabhisametānaṃ  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya  adhimatto
chando  ca  vāyāmo  ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivāni ca
Sati  ca  sampajaññañca  karaṇīyaṃ  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa
ariyasaccassa   .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .
Tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo .pe. ayaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1718]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso vassasatāyuko vassasata-
jīvitamenaṃ  evaṃ vadeyya ehambho purisa pubbaṇhasamayaṃ taṃ sattisatena
hanissanti   majjhantikasamayaṃ   sattisatena   hanissanti  sāyaṇhasamayaṃ
sattisatena hanissanti . so kho tvaṃ ambho purisa divase divase tīhi 1-
sattisatehi   haññamāno   vassasatāyuko  vassasatajīvī  vassasatassa
accayena  anabhisametāni  cattāri  ariyasaccāni  abhisamessasīti .
Atthavasikena  bhikkhave kulaputtena alaṃ upagantuṃ . taṃ kissa hetu .
Anamataggoyaṃ bhikkhave saṃsāro pubbā koṭi na paññāyati sattippahārānaṃ
asippahārānaṃ  usuppahārānaṃ  2-  pharasuppahārānaṃ  .  evaṃ  cetaṃ
bhikkhave assa na kho panāhaṃ bhikkhave saha dukkhena saha domanassena
catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  abhisamayaṃ  vadāmi  .  apicāhaṃ bhikkhave sahāva
sukhena  sahāva  somanassena  catunnaṃ ariyasaccānaṃ abhisamayaṃ vadāmi .
Katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa  ariyasaccassa .pe. dukkhanirodhagāminī-
paṭipadāya  ariyasaccassa . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo
karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1719]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  yaṃ  imasmiṃ jambudīpe
@Footnote: 1 Ma. Yu. āmeṇḍitaṃ. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ tacchetvā 1- ekajjhaṃ saṃhareyya ekajjhaṃ saṃharitvā
sūlaṃ  kareyya  sūlaṃ  katvā  ye mahāsamudde mahantakā pāṇā te
mahantakesu  sūlesu  āvuneyya  ye  mahāsamudde  majjhimakā pāṇā
te  majjhimakesu  sūlesu āvuneyya ye mahāsamudde sukhumakā pāṇā
te sukhumakesu sūlesu āvuneyya . Apariyādinnā ca bhikkhave mahāsamudde
oḷārikā  pāṇā  assu  atha  imasmiṃ jambudīpe tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
parikkhayaṃ   pariyādānaṃ   gaccheyya  .  ito  2-  bahutarā
kho bhikkhave mahāsamudde sukhumakā pāṇā ye na sukarā sūlena 3-
āvunituṃ . taṃ kissa hetu . sukhumakattā 4- bhikkhave attabhāvassa.
Evaṃ  mahā kho bhikkhave apāyo . evaṃ mahantasmā kho bhikkhave
apāyasmā  parimutto  diṭṭhisampanno  puggalo  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti .
Tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo .pe. ayaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1720]  Suriyassa 5- bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamayāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ
yadidaṃ sammādiṭṭhi . sammādiṭṭhikassetaṃ 6- bhikkhave bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānissati  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānissati  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
@Footnote: 1 Yu. taṃ chetvā. 2 Yu. ato. 3 Ma. Yu. sūlesu. 4 Ma. Yu. sukhumattā.
@5 Ma. sūriyassa. 6 Ma. ... tassetaṃ.
Dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1721] Yāvakīvañca bhikkhave candimasuriyā loke nuppajjanti neva
tāva  mahato ālokassa pātubhāvo hoti mahato obhāsassa andhatamaṃ
tadā  hoti  andhakāratimisā  neva  tāva  rattindivā  paññāyanti
na  māsaddhamāsā  paññāyanti  na  utusaṃvaccharā  paññāyanti .
Yato  ca  kho  bhikkhave candimasuriyā loke uppajjanti atha mahato
ālokassa  pātubhāvo  hoti  mahato obhāsassa neva andhatamaṃ 1-
tadā  hoti  na  andhakāratimisā  atha  rattindivā  paññāyanti
māsaddhamāsā   paññāyanti   utusaṃvaccharā   paññāyanti  .
Evameva  kho  bhikkhave yāvakīvañca tathāgato loke nuppajjati arahaṃ
sammāsambuddho  neva  tāva  mahato  ālokassa  pātubhāvo  hoti
mahato  obhāsassa  andhatamaṃ  tadā  hoti  andhakāratimisā  neva
tāva  catunnaṃ  ariyasaccānaṃ  ācikkhaṇā  hoti  desanā  paññāpanā
paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ.
   {1721.1} Yato ca kho bhikkhave tathāgato loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho  atha  mahato  ālokassa  pātubhāvo  hoti  mahato
obhāsassa  neva  andhatamaṃ  tadā  hoti  na  andhakāratimisā  atha
catunnaṃ   ariyasaccānaṃ  ācikkhaṇā  hoti  desanā  paññāpanā
paṭṭhapanā  vivaraṇā  vibhajanā  uttānīkammaṃ  .  katamesaṃ  catunnaṃ .
Dukkhassa    ariyasaccassa    .pe.    dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya
@Footnote: 1 Ma. andhakāratamaṃ.
Ariyasaccassa  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1722]  Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  aññassa  samaṇassa  vā
brāhmaṇassa  vā mukhaṃ olokenti 1- ayaṃ nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti
passaṃ  passatīti  .  seyyathāpi bhikkhave tūlapicu vā kappāsapicu vā
lahuko vātupādāno same bhūmibhāge nikkhitto tamenaṃ puratthimo vāto
pacchimena  saṃhareyya  pacchimo  vāto  puratthimena saṃhareyya uttaro
vāto  dakkhiṇena  saṃhareyya  dakkhiṇo vāto uttarena saṃhareyya .
Taṃ  kissa  hetu  .  lahukattā bhikkhave kappāsapicuno . evameva
kho bhikkhave ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  aññassa  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa
vā mukhaṃ olokenti ayaṃ nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti passaṃ passatīti .
Taṃ kissa hetu. Adiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ ariyasaccānaṃ.
   [1723] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  na  aññassa  samaṇassa  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ullokenti. evamuparipi.
Brāhmaṇassa  vā  mukhaṃ  olokenti  ayaṃ  nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti
passaṃ  passatīti  . seyyathāpi bhikkhave ayokhīlo vā indakhīlo vā
gambhīranemo  sunikhāto  acalo  asampakampi  puratthimāya cepi disāya
āgaccheyya bhusā vātavuṭṭhi neva [1]- saṅkampeyya na sampakampeyya
na  sampacāleyya  pacchimāya  cepi  disāya  .pe. uttarāya cepi
disāya  .  dakkhiṇāya  cepi  disāya  āgaccheyya  bhusā vātavuṭṭhi
neva  saṅkampeyya  na  sampakampeyya na sampacāleyya . taṃ kissa
hetu. Gambhīrattā bhikkhave nemassa sunikhātattā indakhīlassa.
   {1723.1} Evameva kho bhikkhave ye 2- keci samaṇā vā brāhmaṇā
vā  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānanti te na aññassa samaṇassa vā brāhmaṇassa
vā mukhaṃ olokenti ayaṃ nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti passaṃ passatīti .
Taṃ kissa hetu . sudiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ ariyasaccānaṃ . Katamesaṃ
catunnaṃ  .  dukkhassa  ariyasaccassa  .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya
ariyasaccassa  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1724]  Yo  hi koci bhikkhave bhikkhu idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti .
Puratthimāya  cepi  disāya  āgaccheyya  samaṇo vā brāhmaṇo vā
@Footnote: 1 Yu. naṃ. evamupari. 2 Ma. Yu. ye ca kho keci.
Vādatthiko  vādagavesī  vādamassa  āropessāmīti  .  taṃ  vata
sahadhammena  saṅkampessati  vā  sampakampessati  vā  sampacālessati
vāti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati . pacchimāya cepi disāya . uttarāya
cepi  disāya  .  dakkhiṇāya  cepi disāya āgaccheyya samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  vādatthiko vādagavesī vādamassa āropessāmīti .
Taṃ  vata  sahadhammena  saṅkampessati  vā  sampakampessati  vā
sampacālessati  vāti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  . seyyathāpi bhikkhave
silāyūpo  soḷasakukkuko  1-  tassassu  aṭṭhakukku  heṭṭhānemaṅgamā
aṭṭhakukku  uparinemassa  puratthimāya  cepi  disāya āgaccheyya bhusā
vātavuṭṭhi  neva  saṅkampeyya  na  sampakampeyya  na  sampacāleyya
pacchimāya cepi disāya . uttarāya cepi disāya . dakkhiṇāya cepi
disāya āgaccheyya bhusā vātavuṭṭhi neva saṅkampeyya na sampakampeyya
na  sampacāleyya . taṃ kissa hetu . gambhīrattā bhikkhave nemassa
sunikhātattā silāyūpassa.
   {1724.1} Evameva kho bhikkhave yo hi koci bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ
pajānāti  .  puratthimāya  cepi  disāya  āgaccheyya  samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  vādatthiko vādagavesī vādamassa āropessāmīti .
Taṃ  vata  sahadhammena  saṅkampessati  vā  sampakampessati  vā
sampacālessati vāti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . pacchimāya cepi disāya.
@Footnote: 1 soḷalakukkūtipi pāṭho.
Uttarāya cepi disāya . dakkhiṇāya cepi disāya āgaccheyya samaṇo
vā brāhmaṇo vā vādatthiko vādagavesī vādamassa āropessāmīti.
Taṃ vata sahadhammena saṅkampessati vā sampakampessati vā sampacālessati
vāti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . taṃ kissa hetu. Sudiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa ariyasaccassa .pe.
Dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  tasmā  tiha  bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
         Sīsapāpaṇṇavaggo 1- catuttho.
            Tassuddānaṃ
     sīsapā khadiro daṇḍo      celā sattisatena ca
     pāṇā suriyūpamā dvedhā     indakhīlo ca vādināti 2-.
        ----------------------
@Footnote: 1 sīsapāvanavaggoti vā pāṭho. 2 Ma. Yu. vādinoti.
          Papātavaggo pañcamo
   [1725]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  rājagahe  viharati  veḷuvane
kalandakanivāpe . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhūtapubbaṃ bhikkhave
aññataro  puriso  rājagahā  nikkhamitvā  lokacintaṃ  cintessāmīti
yena  sumāgadhā  1- pokkharaṇī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā sumāgadhāya
pokkharaṇiyā  tīre  nisīdi  lokacintaṃ  cintento  .  addasā kho
bhikkhave  so  puriso  sumāgadhāya pokkharaṇiyā tīre caturaṅginiṃ senaṃ
bhisamuḷālaṃ  pavisantaṃ  .  disvānassa  etadahosi ummattosmi nāmāhaṃ
vicetosmi nāmāhaṃ yaṃ loke natthi taṃ mayā diṭṭhanti.
   {1725.1} Atha kho so bhikkhave puriso nagaraṃ pavisitvā mahājanakāyassa
ārocesi ummattosmi nāmāhaṃ bhante vicetosmi nāmāhaṃ bhante yaṃ
loke natthi taṃ mayā diṭṭhanti . Yathākathaṃ pana tvaṃ ambho purisa ummatto
kathaṃ  viceto kiñca loke natthi yantayā diṭṭhanti . idhāhaṃ bhante
rājagahā  nikkhamitvā  lokacintaṃ  cintessāmīti  yena  sumāgadhā
pokkharaṇī   tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  sumāgadhāya  pokkharaṇiyā
tīre nisīdiṃ lokacintaṃ cintento . addasaṃ khvāhaṃ bhante sumāgadhāya
pokkharaṇiyā  tīre  caturaṅginiṃ  senaṃ  bhisamuḷālaṃ  pavisantaṃ  . evaṃ
khvāhaṃ  bhante  ummatto  evaṃ  viceto  idañca loke natthi yaṃ
@Footnote: 1 Sī. sumāgavā.
Mayā  diṭṭhanti  . taggha tvaṃ ambho purisa ummatto taggha viceto
idañca loke natthi yaṃ tayā diṭṭhanti . taṃ kho pana bhikkhave so
puriso bhūtaṃyeva addasa no abhūtaṃ.
   [1726]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  devāsurasaṅgāmo  samupabyūḷho
ahosi  .  tasmiṃ  kho pana bhikkhave saṅgāme devā jiniṃsu asurā
parājiniṃsu  .  parājitā  ca kho bhikkhave asurā bhītā bhisamuḷālena
asurapuraṃ pavisiṃsu devānaṃyeva [1]- mohayamānā . tasmā tiha bhikkhave
mā  lokacintaṃ  cintetha  sassato  lokoti  vā asassato lokoti
vā antavā lokoti vā anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vā hoti tathāgato paraṃ maraṇāti
vā na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā hoti ca na ca hoti tathāgato
paraṃ maraṇāti vā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā.
Taṃ  kissa  hetu  .  nesā  bhikkhave  cintā  atthasañhitā  na
ādibrahmacariyakā  na  nibbidāya  na  virāgāya  na  nirodhāya  na
upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattati.
   [1727]  Cintentā  ca  kho  tumhe bhikkhave idaṃ dukkhanti
cinteyyātha  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti cinteyyātha .
Taṃ  kissa  hetu  .  esā  bhikkhave  cintā atthasañhitā esā
ādibrahmacariyakā  esā  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya
@Footnote: 1 Yu. kho bhāyamānā.
Abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  . tasmā tiha bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1728] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi āyāma bhikkhave yena paṭibhāṇakūṭo
tenupasaṅkamissāma  divāvihārāyāti  . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ  .  atha  kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ
yena  paṭibhāṇakūṭo  tenupasaṅkami  .  addasā  kho aññataro bhikkhu
paṭibhāṇakūṭe  mahantaṃ  papātaṃ  disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  mahā
vatāyaṃ  bhante papāto sumahā vatāyaṃ 1- bhante papāto atthi nu
kho  bhante  imamhā  papātā  añño  papāto  mahantataro  ca
bhayānakataro  cāti . atthi kho bhikkhu 2- imamhā papātā añño
papāto  mahantataro ca bhayānakataro cāti . katamo ca 3- bhante
imamhā papātā añño papāto mahantataro ca bhayānakataro cāti.
   [1729]  Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
nappajānanti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti   yathābhūtaṃ  nappajānanti  .  te
jātisaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiramanti  jarāsaṃvattanikesu  saṅkhāresu
@Footnote: 1 Ma. Yu. subhayānako. 2 Yu. bhikkhave. 3 Ma. Yu. pana.
Abhiramanti  maraṇasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiramanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiramanti  .  te
jātisaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiratā  jarāsaṃvattanikesu  saṅkhāresu
abhiratā  maraṇasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiratā  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiratā  jātisaṃvattanikepi
saṅkhāre  abhisaṅkharonti  jarāsaṃvattanikepi  saṅkhāre  abhisaṅkharonti
maraṇasaṃvattanikepi   saṅkhāre   abhisaṅkharonti   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsasaṃvattanikepi   saṅkhāre  abhisaṅkharonti  .  te
jātisaṃvattanikepi  saṅkhāre  abhisaṅkharitvā  jarāsaṃvattanikepi saṅkhāre
abhisaṅkharitvā  maraṇasaṃvattanikepi  saṅkhāre  abhisaṅkharitvā sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikepi     saṅkhāre    abhisaṅkharitvā
jātipapātampi   papatanti  jarāpapātampi  papatanti   maraṇapapātampi
papatanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsapapātampi   papatanti  .
Te na parimuccanti jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upāyāsehi na parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [1730] Ye ca kho keci bhikkhave 1- samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti . te jātisaṃvattanikesu saṅkhāresu na
abhiramanti  jarāsaṃvattanikesu  saṅkhāresu  na abhiramanti maraṇasaṃvattanikesu
saṅkhāresu  na  abhiramanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikesu
@Footnote: 1 Yu. bhikkhu.
Pāyāsasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  na abhiramanti . te jātisaṃvattanikesu
saṅkhāresu anabhiratā jarāsaṃvattanikesu saṅkhāresu anabhiratā maraṇasaṃvattanikesu
saṅkhāresu   anabhiratā   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikesu
saṅkhāresu  anabhiratā  jātisaṃvattanikepi  saṅkhāre  na  abhisaṅkharonti
jarāsaṃvattanikepi  saṅkhāre na abhisaṅkharonti maraṇasaṃvattanikepi saṅkhāre
na    abhisaṅkharonti    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikepi
saṅkhāre na abhisaṅkharonti.
   {1730.1}  Te  jātisaṃvattanikepi  saṅkhāre  anabhisaṅkharitvā
jarāsaṃvattanikepi   saṅkhāre   anabhisaṅkharitvā   maraṇasaṃvattanikepi
saṅkhāre   anabhisaṅkharitvā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikepi
saṅkhāre  anabhisaṅkharitvā  jātipapātampi  na  papatanti  jarāpapātampi
na   papatanti   maraṇapapātampi  na  papatanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsapapātampi  na  papatanti  .  te parimuccanti jātiyā
jarāya  maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
parimuccanti dukkhasmāti vadāmi . tasmā tiha bhikkhave 1- idaṃ dukkhanti
yogo karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1731]  Atthi  bhikkhave  mahāpariḷāho  nāma  nirayo tattha
yaṅkiñci  cakkhunā  rūpaṃ  passati  aniṭṭharūpaññeva  passati  no
iṭṭharūpaṃ  akantarūpaññeva  passati  no  kantarūpaṃ  amanāparūpaññeva
passati  no  manāparūpaṃ  yaṅkiñci  sotena  saddaṃ  suṇāti  .pe.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Yaṅkiñci  kāyena phoṭṭhabbaṃ phusati . yaṅkiñci manasā dhammaṃ vijānāti
aniṭṭharūpaññeva  vijānāti  no  iṭṭharūpaṃ  akantarūpaññeva  vijānāti
no kantarūpaṃ amanāparūpaññeva vijānāti no manāparūpanti.
   [1732] Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca mahā
vata  so  bhante pariḷāho sumahā vata so bhante pariḷāho atthi
nu kho bhante etamhā pariḷāhā añño pariḷāho mahantataro ca 1-
bhayānakataro  cāti  .  atthi kho bhikkhu etamhā pariḷāhā añño
pariḷāho  mahantataro  ca  bhayānakataro cāti . katamo pana bhante
etamhā pariḷāhā añño pariḷāho mahantataro ca bhayānakataro cāti.
   [1733] Ye hi keci bhikkhave 2- samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  . te jātisaṃvattanikesu saṅkhāresu
abhiramanti .pe. abhiratā abhisaṅkharonti . Abhisaṅkharitvā jātipariḷāhenapi
pariḍayhanti    jarāpariḷāhenapi   pariḍayhanti   maraṇapariḷāhenapi
pariḍayhanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsapariḷāhenapi
pariḍayhanti  .  te na parimuccanti jātiyā jarāya maraṇena sokehi
paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi na parimuccanti dukkhasmāti
vadāmi.
   [1734] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
@Footnote: 1 Po. Ma. ceva. 2 Yu. bhikkhu. evamuparipi.
Paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .  te  jātisaṃvattanikesu saṅkhāresu
nābhiramanti  .pe.  anabhiratā . na abhisaṅkharonti . anabhisaṅkharitvā
jātipariḷāhenapi  na  pariḍayhanti  jarāpariḷāhenapi  na  pariḍayhanti
maraṇapariḷāhenapi   na  pariḍayhanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsa-
pariḷāhenapi na pariḍayhanti . te parimuccanti jātiyā jarāya maraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  parimuccanti
dukkhasmāti  vadāmi  .  tasmā  tiha  bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo
karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1735] Yo ca 1- kho bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ  anabhisamecca  .pe. dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ
anabhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati .
Seyyathāpi bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ kūṭāgārassa heṭṭhimaṃ gharaṃ
akaritvā uparimaṃ gharaṃ āropessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . Evameva
kho bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ anabhisamecca
.pe.   dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca
sammā dukkhassantaṃ karissāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [1736] Yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ  abhisamecca  .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ
abhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  ṭhānametaṃ  vijjati .
Seyyathāpi  bhikkhave  yo  evaṃ  vadeyya ahaṃ kūṭāgārassa heṭṭhimaṃ
@Footnote: 1 Yu. hi.
Gharaṃ  karitvā  uparimaṃ  gharaṃ  āropessāmīti  ṭhānametaṃ  vijjati .
Evameva kho bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ
abhisamecca   .pe.   dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ
abhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  ṭhānametaṃ  vijjati .
Tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo .pe. ayaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1737] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
vesāliyaṃ  1-  piṇḍāya pāvisi . addasā kho āyasmā ānando
sambahule  licchavikumārake  saṇṭhāgāre  upāsanaṃ  karonte  dūratova
sukhumena  tāḷacchiggaḷena  asanaṃ  atipātente  pokhānupokhaṃ  2-
avirādhitaṃ  .  disvānassa  etadahosi sikkhitā vatime licchavikumārakā
susikkhitā  vatime  licchavikumārakā  yatra  hi nāma dūratova sukhumena
tāḷacchiggaḷena asanaṃ atipātessanti pokhānupokhaṃ avirādhitanti.
   [1738] Atha kho āyasmā ānando vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  vesāliyaṃ  piṇḍāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesāliṃ. evamuparipi. 2 Sī. Ma. Yu. poṅkhānupoṅkhaṃ. evamuparipi.
Pāvisiṃ . addasaṃ khvāhaṃ bhante sambahule licchavikumārake saṇṭhāgāre
upāsanaṃ karonte dūratova sukhumena tāḷacchiggaḷena asanaṃ atipātente
pokhānupokhaṃ  avirādhitaṃ  .  disvāna me etadahosi sikkhitā vatime
licchavikumārakā  susikkhitā  vatime  licchavikumārakā  yatra  hi  nāma
dūratova  sukhumena  tāḷacchiggaḷena  asanaṃ  atipātessanti pokhānupokhaṃ
avirādhitanti.
   {1738.1} Taṃ kiṃ maññasi ānanda katamaṃ nu kho dukkarataraṃ vā
durabhisambhavataraṃ  vā  .  yo  dūratova sukhumena tāḷacchiggaḷena asanaṃ
atipāteyya pokhānupokhaṃ avirādhitaṃ yo vā sattadhā bhinnassa vālassa
koṭiyā  koṭiṃ  paṭivijjheyyāti  . etadeva bhante  dukkaratarañceva
durabhisambhavatarañca  yo  vā  sattadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭiṃ
paṭivijjheyyāti  .  atha  kho  te  1-  ānanda  duppaṭivijjhataraṃ
paṭivijjhanti  ye  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  paṭivijjhanti  .pe.  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti  yathābhūtaṃ  paṭivijjhanti  .  tasmā
tihānanda  idaṃ  dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1739]  Atthi bhikkhave lokantarikā aghā asaṃvutā andhakārā
andhakāratimisā    yatthapimesaṃ   candimasuriyānaṃ   evaṃmahiddhikānaṃ
evaṃmahānubhāvānaṃ ābhāya 2- nānubhontīti.
   [1740]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
mahā vata so bhante andhakāro sumahā vata so bhante andhakāro
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Po. Yu. ābhā.
Atthi  nu  kho  bhante  etamhā  andhakārā  añño  andhakāro
mahantataro  ca  bhayānakataro  cāti  .  atthi kho bhikkhu etamhā
andhakārā  añño  andhakāro  mahantataro ca bhayānakataro cāti .
Katamo pana bhante etamhā andhakārā añño andhakāro mahantataro
ca bhayānakataro cāti.
   [1741] Ye hi keci bhikkhu samaṇā vā brāhmaṇā vā idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  .  te jātisaṃvattanikesu saṅkhāresu abhiramanti
.pe.  abhiratā  .  abhisaṅkharonti  . abhisaṅkharitvā jātandhakārampi
papatanti   jarandhakārampi   papatanti   maraṇandhakārampi   papatanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsandhakārampi   papatanti  .  te  na
parimuccanti  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi
domanassehi upāyāsehi na parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [1742] Ye ca kho keci bhikkhu samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .  te  jātisaṃvattanikesu saṅkhāresu
nābhiramanti  .pe.  anabhiratā . na abhisaṅkharonti . anabhisaṅkharitvā
jātandhakārampi  na  papatanti jarandhakārampi na papatanti maraṇandhakārampi
na    papatanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsandhakārampi   na
papatanti  .  te  parimuccanti  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi
Paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi parimuccanti dukkhasmāti
vadāmi  . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo .pe.
Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1743]  Seyyathāpi  bhikkhave puriso mahāsamudde ekacchiggaḷaṃ
yugaṃ  pakkhipeyya  tatrāpissa  kāṇo  kacchapo  so 1- vassasatassa
vassasatassa accayena sakiṃ sakiṃ ummujjeyya . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
api nu so 2- kāṇo kacchapo vassasatassa vassasatassa accayena sakiṃ
sakiṃ  ummujjanto  amusmiṃ  ekacchiggaḷe yuge gīvaṃ paveseyyāti .
Yadi  nūna  bhante  kadāci  karahaci  dīghassa addhuno accayenāti .
Khippataraṃ  kho  so  bhikkhave  kāṇo kacchapo vassasatassa vassasatassa
accayena  sakiṃ  sakiṃ  ummujjanto  amusmiṃ  ekacchiggaḷe yuge gīvaṃ
paveseyya  .  na  tvevāhaṃ  bhikkhave  sakiṃ vinipātagatena bālena
manussattaṃ vadāmi.
   {1743.1} Taṃ kissa hetu . na hettha bhikkhave atthi dhammacariyā
samacariyā  kusalakiriyā  puññakiriyā  aññamaññakhādikā  .  ettha
bhikkhave vattati dubbalakhādikā . taṃ kissa hetu . Adiṭṭhattā bhikkhave
catunnaṃ ariyasaccānaṃ . katamesaṃ catunnaṃ . dukkhassa ariyasaccassa .pe.
Dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ
dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo
karaṇīyoti.
   [1744] Seyyathāpi bhikkhave ayaṃ mahāpaṭhavī ekodikā 3- assa
@Footnote: 1 Yu. yo. 2 Ma. kho. 3 Ma. Yu. ekodakā.
Tatra  puriso  ekacchiggaḷaṃ  yugaṃ  pakkhipeyya  tamenaṃ  puratthimo
vāto  pacchimena  saṃhareyya  pacchimo  vāto  puratthimena saṃhareyya
uttaro  vāto  dakkhiṇena  saṃhareyya  dakkhiṇo  vāto  uttarena
saṃhareyya  tatrassa  kāṇo  kacchapo  so  vassasatassa  vassasatassa
accayena sakiṃ sakiṃ ummujjeyya.
   {1744.1} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu kho 1- kāṇo kacchapo
vassasatassa  vassasatassa  accayena  sakiṃ  sakiṃ  ummujjanto  amusmiṃ
ekacchiggaḷe yuge gīvaṃ paveseyyāti . adhiccamidaṃ bhante yaṃ so kāṇo
kacchapo  vassasatassa  vassasatassa  accayena  sakiṃ  sakiṃ  ummujjanto
amusmiṃ ekacchiggaḷe yuge gīvaṃ paveseyyāti . Evaṃ adhiccamidaṃ bhikkhave
yaṃ manussattaṃ labhati . Evaṃ adhiccamidaṃ bhikkhave yaṃ tathāgato loke uppajjati
arahaṃ sammāsambuddho . evaṃ adhiccamidaṃ bhikkhave yaṃ tathāgatappavedito
dhammavinayo  loke  dippati  . tassidaṃ 2- bhikkhave manussattaṃ laddhaṃ
tathāgato ca 3- loke uppanno arahaṃ sammāsambuddho tathāgatappavedito
ca dhammavinayo loke dippati . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo
karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1745]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sinerussa pabbatarājassa
satta  muggamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhipeyya  . taṃ kiṃ maññatha
@Footnote: 1 Po. Yu. so. 2 Sī. tatiyaṃ. 3 Ma. casaddo natthi.
Bhikkhave  katamaṃ  nu  kho bahutaraṃ . yā ca 1- satta muggamattiyo
pāsāṇasakkharā  upanikkhittā  yo  ca  1- sineru pabbatarājāti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  sineru  pabbatarājā  appamattikā
satta  muggamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhittā saṅkhampi na upenti
upanidhampi  na  upenti  kalabhāgampi na upenti sineruṃ pabbatarājānaṃ
upanidhāya  satta  muggamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhittāti .
Evameva  kho  bhikkhave  ariyasāvakassa  diṭṭhisampannassa  puggalassa
abhisametāvino  etadeva  bahutaraṃ  dukkhaṃ  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ
appamattakaṃ  avasiṭṭhaṃ  saṅkhampi  na  upeti  upanidhampi  na  upeti
kalabhāgampi  na  upeti  purimaṃ  dukkhakkhandhaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ
upanidhāya  yadidaṃ  sattakkhattuṃparamatā  .  yo  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti .
Tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo .pe. ayaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1746]  Seyyathāpi bhikkhave sineru pabbatarājā 2- parikkhayaṃ
pariyādānaṃ  gaccheyya  ṭhapetvā satta muggamattiyo pāsāṇasakkharā .
Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yaṃ 3- vā sinerussa
pabbatarājassa  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  yā  ca  satta  muggamattiyo
pāsāṇasakkharā   avasiṭṭhāti   .   etadeva  bhante  bahutaraṃ
sinerussa  pabbatarājassa  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattikā
@Footnote: 1 Ma. vā. 2 Ma. Yu. pabbatarājāyaṃ. 3 Ma. Yu. yā.
Satta  muggamattiyo  pāsāṇasakkharā  avasiṭṭhā  saṅkhampi  na upenti
upanidhampi  na upenti kalabhāgampi na upenti sinerussa pabbatarājassa
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  satta  muggamattiyo  pāsāṇasakkharā
avasiṭṭhāti.
   {1746.1} Evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa diṭṭhisampannassa
puggalassa   abhisametāvino   etadeva   bahutaraṃ  dukkhaṃ  yadidaṃ
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakaṃ  avasiṭṭhaṃ  saṅkhampi  na  upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  purimaṃ  dukkhakkhandhaṃ
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  yadidaṃ sattakkhattuṃparamatā . yo idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
           Papātavaggo pañcamo.
             Tassuddānaṃ
     cintā papāto pariḷāho   kūṭaṃ vālandhakārinaṃ 1-
     chiggaḷena ca dve vuttā     sineru apare duveti.
          ---------------
@Footnote: 1 Sī. kuṭaṅgalandhakārinaṃ. Ma. kūṭaṃ vālandhakāro ca. Yu. kuṭāgārandhakārinaṃ.
          Abhisamayavaggo chaṭṭho
   [1747]  Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsu āropetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ .
Yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito ayaṃ vā mahāpaṭhavīti.
Etadeva   bhante   bahutaraṃ   yadidaṃ  mahāpaṭhavī  appamattakāyaṃ
bhagavatā  paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropito  saṅkhampi  na upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  mahāpaṭhaviṃ upanidhāya
bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropitoti . evameva kho bhikkhave
ariyasāvakassa    diṭṭhisampannassa    puggalassa   abhisametāvino
etadeva  bahutaraṃ  dukkhaṃ  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakaṃ
avasiṭṭhaṃ  saṅkhampi  na  upeti  upanidhampi  na upeti kalabhāgampi na
upeti  purimaṃ  dukkhakkhandhaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  yadidaṃ
sattakkhattuṃparamatā  .  yo  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti . tasmā tiha
bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1748]  Seyyathāpi  bhikkhave  pokkharaṇī  paññāsa  yojanāni
āyāmena  paññāsa  yojanāni  vitthārena  paññāsa  yojanāni
ubbedhena  puṇṇā  udakassa  samatittikā  kākapeyyā  tato puriso
Kusaggena  udakaṃ  uddhareyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  katamaṃ
nu  kho  bahutaraṃ  . yaṃ vā kusaggena ubbhataṃ yaṃ vā pokkharaṇiyā
udakanti  .  etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  pokkharaṇiyā  udakaṃ
appamattakaṃ  kusaggena  udakaṃ  ubbhataṃ  saṅkhampi  na upeti upanidhampi
na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  pokkharaṇiyā  udakaṃ  upanidhāya
kusaggena udakaṃ ubbhatanti . evameva 1- kho bhikkhave ariyasāvakassa
.pe. Yogo karaṇīyoti.
   [1749]  Seyyathāpi  bhikkhave  yatthimā  mahānadiyo saṃsandanti
samenti . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī . tato
puriso  dve  vā  tīṇi  vā  udakaphusitāni  uddhareyya . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yāni vā 2- dve vā
tīṇi  vā  udakaphusitāni  ubbhatāni  yaṃ  vā  sambhejjaṃ udakanti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  sambhejjaṃ  udakaṃ  appamattakāni
dve  vā  tīṇi  vā  udakaphusitāni  ubbhatāni saṅkhampi na upenti
upanidhampi  na  upenti  kalabhāgampi  na  upenti  sambhejjaṃ  udakaṃ
upanidhāya  dve  vā tīṇi vā udakaphusitāni ubbhatānīti . evameva
kho bhikkhave ariyasāvakassa (soyeva peyyālo) yogo karaṇīyoti.
   [1750]  Seyyathāpi  bhikkhave  yatthimā  mahānadiyo saṃsandanti
samenti  .  seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī . taṃ
udakaṃ  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ  gaccheyya ṭhapetvā dve vā tīṇi vā
@Footnote: 1 Yu. evaṃ kho. 2 Ma. yāni dve vā.
Udakaphusitāni  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yaṃ
vā sambhejjaṃ udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ upanidhāya 1- dve 2- vā tīṇi 3-
vā  udakaphusitāni  avasiṭṭhānīti . etadeva bhante bahutaraṃ sambhejjaṃ
udakaṃ  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakāni  dve  vā  tīṇi
vā  udakaphusitāni  avasiṭṭhāni  saṅkhampi  na  upenti  upanidhampi na
upenti  kalabhāgampi  na upenti sambhejjaṃ udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ
upanidhāya  dve vā tīṇi vā udakaphusitāni avasiṭṭhānīti . evameva
kho bhikkhave ariyasāvakassa .pe. Yogo karaṇīyoti.
   [1751]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  mahāpaṭhaviyā  satta
kolaṭṭhimattiyo  guḷikā  upanikkhipeyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha bhikkhave
katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  .  yā vā satta kolaṭṭhimattiyo guḷikā
upanikkhittā  ayaṃ  vā mahāpaṭhavīti . etadeva bhante bahutaraṃ yadidaṃ
mahāpaṭhavī  appamattikā  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā  upanikkhittā
saṅkhampi  na  upenti  upanidhampi na upenti kalabhāgampi na upenti
mahāpaṭhavī  upanidhāya  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā upanikkhittāti .
Evameva  kho  bhikkhave  ariyasāvakassa (soyeva peyyālo) yogo
karaṇīyoti.
   [1752]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāpaṭhavī  parikkhayaṃ pariyādānaṃ
gaccheyya  ṭhapetvā  satta  kolaṭṭhimattiyo guḷikā . taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  . yaṃ vā mahāpaṭhaviyā parikkhīṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yāni. 2-3 Yu. ime pāṭhā natthi.
Pariyādinnaṃ  yā  vā  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā avasiṭṭhāti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  mahāpaṭhaviyā  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ
appamattikā  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā  avasiṭṭhā  saṅkhampi
na upenti upanidhampi na upenti kalabhāgampi na upenti mahāpaṭhaviyā 1-
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā
avasiṭṭhāti  .  evameva  kho  bhikkhave  ariyasāvakassa  (soyeva
peyyālo) yogo karaṇīyoti.
   [1753] Seyyathāpi bhikkhave puriso mahāsamudde 2- dve vā tīṇi
vā udakaphusitāni uddhareyya 3- . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu
kho bahutaraṃ . yāni vā 4- dve vā tīṇi vā udakaphusitāni ubbhatāni
yaṃ  vā  mahāsamudde  udakanti  .  etadeva bhante bahutaraṃ yadidaṃ
mahāsamudde  udakaṃ  appamattakāni  dve  vā tīṇi vā udakaphusitāni
ubbhatāni  saṅkhampi  na upenti upanidhampi na upenti kalabhāgampi na
upenti mahāsamudde udakaṃ upanidhāya dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
ubbhatānīti . evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa (soyeva peyyālo)
yogo karaṇīyoti.
   [1754] Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo 5- parikkhayaṃ pariyādānaṃ
gaccheyya  ṭhapetvā  dve  vā  tīṇi  vā udakaphusitāni . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave  katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  . yaṃ vā mahāsamudde
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭhavī .  2 Ma. mahāsamuddato . 3 Ma. uddharitāni . 4 Ma. vāsaddo natthi.
@evamuparipi .  5 Ma. Yu. mahāsamudde udakaṃ.
Udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ yāni vā dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
avasiṭṭhānīti  .  etadeva  bhante bahutaraṃ mahāsamudde udakaṃ [1]-
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakāni  dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
avasiṭṭhāni  saṅkhampi  na  upenti  upanidhampi na upenti kalabhāgampi
na  upenti  mahāsamudde udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ upanidhāya [2]-
dve vā tīṇi vā udakaphusitāni avasiṭṭhānīti . evameva kho bhikkhave
ariyasāvakassa (soyeva peyyālo) yogo karaṇīyoti.
   [1755] Seyyathāpi bhikkhave puriso himavato pabbatarājassa satta
sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhipeyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha
bhikkhave  katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  . yā vā satta sāsapamattiyo
pāsāṇasakkharā  upanikkhittā  ayaṃ  vā  himavā  pabbatarājāti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  himavā  pabbatarājā  appamattikā
satta  sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhittā  saṅkhampi  na
upenti  upanidhampi  na  upenti  kalabhāgampi  na  upenti himavantaṃ
pabbatarājānaṃ   upanidhāya   satta  sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā
upanikkhittāti  . evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa .pe. yogo
karaṇīyoti.
   [1756]  Seyyathāpi  bhikkhave  himavā  pabbatarājā  parikkhayaṃ
pariyādānaṃ  gaccheyya ṭhapetvā satta sāsapamattiyo pāsāṇasakkharā .
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yaṃ vā himavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. yadidaṃ. 2 Ma. yāni.
Pabbatarājassa  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  yā  vā  satta  sāsapamattiyo
pāsāṇasakkharā  avasiṭṭhāti  .  etadeva  bhante  bahutaraṃ  himavato
pabbatarājassa  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattikā  satta
sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā  avasiṭṭhā  saṅkhampi  na  upenti
upanidhampi  na  upenti kalabhāgampi na upenti himavato pabbatarājassa
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  satta  sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā
avasiṭṭhāti.
   {1756.1} Evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa diṭṭhisampannassa
puggalassa   abhisametāvino   etadeva   bahutaraṃ  dukkhaṃ  yadidaṃ
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakaṃ  avasiṭṭhaṃ  saṅkhampi  na  upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  purimaṃ  dukkhakkhandhaṃ
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  yadidaṃ  sattakkhattuṃparamatā  .  yo
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti
yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yogo
karaṇīyoti.
          Abhisamayavaggo chaṭṭho.
            Tassuddānaṃ
     nakhasikhāpokkharaṇiyo    sambhejja apare duve
     paṭhavī dvesamuddehi     dvemā ca pabbatūpamāti.
          --------------
       Āmakadhaññapeyyāle paṭhamavaggo sattamo
   [1757]  Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ .
Yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito ayaṃ vā mahāpaṭhavīti.
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  mahāpaṭhavī  appamattakāyaṃ  bhagavatā
paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropito  saṅkhampi  na upeti upanidhampi
na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  mahāpaṭhaviṃ  upanidhāya  bhagavatā
paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropitoti  .  evameva  kho bhikkhave
appamattakā  1-  te sattā ye manussesu paccājāyanti atha kho
eteva  bahutarā  sattā  ye  aññatra manussehi paccājāyanti .
Taṃ  kissa  hetu  .  adiṭṭhattā  bhikkhave  catunnaṃ ariyasaccānaṃ .
Katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa  ariyasaccassa  .pe.  dukkhanirodha-
gāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1758]  Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ .
Yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito ayaṃ vā mahāpaṭhavīti.
Etadeva   bhante   bahutaraṃ   yadidaṃ  mahāpaṭhavī  appamattakāyaṃ
@Footnote: 1 Yu. appakā. evamuparipi.
Bhagavatā  paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropito  saṅkhampi  na upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  mahāpaṭhaviṃ upanidhāya
bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropitoti . evameva kho bhikkhave
appamattakā  te  sattā  ye  majjhimesu  janapadesu  paccājāyanti
atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye  paccantimesu  janapadesu
paccājāyanti. Aviññātāresu milakkhūsu 1- .pe.
   [1759]  Evameva kho bhikkhave appamattakā te sattā ye
ariyena  pana  paññācakkhunā  samannāgatā  atha  kho  eteva
bahutarā sattā ye avijjāgatā sammūḷhā .pe.
   [1760]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye surāmerayamajjapamādaṭṭhānā appaṭiviratā .pe.
   [1761] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye thalajā
atha  kho  eteva  bahutarā  sattā ye udakajā .pe. evameva
kho  bhikkhave appakā te sattā ye matteyyā atha kho eteva
bahutarā sattā ye amatteyyā .pe.
   [1762] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye petteyyā
atha kho eteva bahutarā sattā ye apetteyyā .pe.
   [1763] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye sāmaññā
.pe. Atha kho eteva bahutarā sattā ye asāmaññā .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. milakkhesu.
   [1764] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye brāhmaññā
atha kho eteva bahutarā sattā ye abrāhmaññā .pe.
   [1765]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
kulejeṭṭhāpacāyino  atha  kho  eteva  1-  bahutarā sattā ye
akulejeṭṭhāpacāyinoti 2-.
             Vaggo.
             Uddānaṃ
   aññatra paccantaṃ paññāya 3-  surāmerayaodakā
   matteyyapetteyyā cāpi 4-    sāmaññaṃ brāhmapacāyikanti.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. ete. evamuparipi. 2 Ma. kuleajeṭṭhāpacāyinoti. Yu. kule
@jeṭṭhāpacāyinoti. 3 Ma. paññā. 4 Yu. metteyyā petteyyā cāpi.
       Āmakadhaññapeyyāle dutiyavaggo aṭṭhamo
   [1766] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pāṇātipātā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye pāṇātipātā
appaṭiviratā. Taṃ kissa hetu .pe.
   [1767] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye adinnādānā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye adinnādānā
appaṭiviratā .pe.
   [1768] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye kāmesu
micchācārā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye
kāmesu micchācārā appaṭiviratā .pe.
   [1769] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye musāvādā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye  musāvādā
appaṭiviratā .pe.
   [1770] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pisuṇāya
vācāya  paṭiviratā  atha  kho eteva bahutarā sattā ye pisuṇāya
vācāya appaṭiviratā .pe.
   [1771] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pharusāya
vācāya  paṭiviratā  atha  kho eteva bahutarā sattā ye pharusāya
vācāya appaṭiviratā .pe.
   [1772] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye samphappalāpā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye samphappalāpā
appaṭiviratā .pe.
   [1773]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye bījagāmabhūtagāmasamārambhā appaṭiviratā .pe.
   [1774] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye vikālabhojanā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye vikālabhojanā
appaṭiviratā .pe.
   [1775] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye mālāgandha-
vilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā   paṭiviratā  atha  kho  eteva
bahutarā   sattā   ye   mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
appaṭiviratā.
            Vaggo.
            Uddānaṃ
     pāṇaṃ adinnaṃ kāmesu       musāvādañca pesuññaṃ
     pharusaṃ 1- samphappalāpaṃ bījaṃ   vikāle gandhavilepananti.
         ------------------
@Footnote: 1 Ma. pharusaṃ samphappalāpaṃ bījañca vikālaṃ gandhanti.
       Āmakadhaññapeyyāle tatiyavaggo navamo
   [1776] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye naccagītavādita-
visūkadassanā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā ye
naccagītavāditavisūkadassanā appaṭiviratā. Taṃ kissa hetu .pe.
   [1777]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
uccāsayanamahāsayanā   paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye uccāsayanamahāsayanā appaṭiviratā .pe.
   [1778]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
jātarūparajatapaṭiggahaṇā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye jātarūparajatapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1779]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
āmakadhaññapaṭiggahaṇā   paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye āmakadhaññapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1780] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye āmakamaṃsa-
paṭiggahaṇā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye
āmakamaṃsapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1781]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
itthīkumārikapaṭiggahaṇā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye itthīkumārikapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1782]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā
ye dāsīdāsapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1783]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā
ye ajeḷakapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1784]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā sattā
ye kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1785]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
hatthigavassavaḷavāpaṭiggahaṇā  1-  paṭiviratā  atha  kho  eteva
bahutarā sattā ye hatthigavassavaḷavāpaṭiggahaṇā appaṭiviratā.
            Vaggo.
            Uddānaṃ
     naccaṃ sayanaṃ rajataṃ       dhaññaṃ maṃsaṃ kumārikā 2-
     dāsī ajeḷakañceva     kukkuṭasūkarahatthinoti.
          ---------------
@Footnote: 1 Ma. ... vaḷavapaṭiggahaṇā. evamuparipi. 2 Yu. kumāriyaṃ.
       Āmakadhaññapeyyāle catutthavaggo dasamo
   [1786]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭiviratā atha kho eteva bahutarā sattā ye
khettavatthupaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1787] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye kayavikkayā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye  kayavikkayā
appaṭiviratā .pe.
   [1788]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye dūteyyapahiṇagamanānuyogā appaṭiviratā .pe.
   [1789]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā appaṭiviratā .pe.
   [1790]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  1-  paṭiviratā  atha  kho  eteva
bahutarā sattā ye ukkoṭanavañcananikatisāviyogā appaṭiviratā .pe.
   [1791] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye chedanavadhana-
bandhanaviparāmosaālopasahasākārā  paṭiviratā  atha  kho  eteva
bahutarā   sattā  ye  chedanavadhanabandhanaviparāmosaālopasahasākārā
@Footnote: 1 Ma. ... nikatisāciyogā. evamuparipi.
Appaṭiviratā  .  taṃ  kissa  hetu  .  adiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa ariyasaccassa .pe.
Dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1792]  Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ .
Yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito ayaṃ vā mahāpaṭhavīti.
Etadeva   bhante   bahutaraṃ   yadidaṃ  mahāpaṭhavī  appamattakāyaṃ
bhagavatā  paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropito  saṅkhampi  na
upeti  upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  mahāpaṭhaviṃ
upanidhāya  bhagavatā  paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropitoti . evameva
kho  bhikkhave  appakā  te  sattā  ye manussā cutā manussesu
paccājāyanti  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye  manussā
cutā niraye paccājāyanti .pe.
   [1793] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye manussā
cutā  manussesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva bahutarā sattā
ye  manussā cutā tiracchānayoniyā paccājāyanti . (iminā nayena
pañca  gatiyo  vitthāretabbā)  .  evameva kho bhikkhave appakā
te  sattā  ye  manussā  cutā  devesu paccājāyanti atha kho
Eteva  bahutarā sattā ye manussā cutā niraye paccājāyanti .
Tiracchānayoniyā paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1794] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye devā
cutā  devesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva  bahutarā sattā
ye devā cutā niraye paccājāyanti. Tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1795] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye devā
cutā  manussesu paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
devā cutā niraye paccājāyanti . tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1796] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye nirayā
cutā  manussesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva bahutarā sattā
ye nirayā cutā niraye paccājāyanti. Tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1797] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye nirayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
nirayā cutā niraye paccājāyanti . tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1798] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye tiracchāna-
yoniyā  cutā  manussesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā
Sattā ye tiracchānayoniyā cutā niraye paccājāyanti. Tiracchānayoniyā
paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1799]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
tiracchānayoniyā  cutā  devesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva
bahutarā  sattā  ye tiracchānayoniyā cutā niraye paccājāyanti .
Tiracchānayoniyā paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1800] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  manussesu paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā  cutā  niraye  paccājāyanti  .  tiracchānayoniyā
paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1801] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā cutā niraye paccājāyanti.
   [1802] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā cutā tiracchānayoniyā paccājāyanti.
   [1803] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā  cutā  pittivisaye  paccājāyanti  . taṃ kissa hetu .
Adiṭṭhattā   bhikkhave   catunnaṃ   ariyasaccānaṃ   .   katamesaṃ
Catunnaṃ  .  dukkhassa  ariyasaccassa  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa
dukkhanirodhassa  ariyasaccassa  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa .
Tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhasamudayoti
yogo  karaṇīyo  ayaṃ dukkhanirodhoti yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhanirodha-
gāminī  paṭipadāti  yogo  karaṇīyoti  .  idamavoca  bhagavā .
Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
             [1]-
          Cakkapeyyāli samatti.
          Saccasaṃyuttaṃ samattaṃ.
          Mahāvārasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
            Tassuddānaṃ
     maggabojjhaṅgaṃ satiyā      indriyasammappadhāna ca
     baliddhipādānuruddhā      jhānānāpānasaṃyutaṃ
     sotāpatti saccañcāti     desitāni sayambhunā 2-
     mahāvāravagganāmena      vissutāni dvādasāti 3-.
         ------------------
@Footnote: 1 Yu. āmakadhañṇapeyyālaṃ. cakkapeyyālasamatti. 2 Ma. mahāvaggoti vuccatīti.
@3 Ma. idaṃ pādadvayaṃ natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 517-589. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1639&items=165              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1639&items=165&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1639&items=165              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1639&items=165              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1639              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :