ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
   [661]  Anapatti  asamvidahitva  gacchati  matugamo  samvidahati
bhikkhu  na  samvidahati  visanketena  gacchati  apadasu  ummattakassa
adikammikassati.
          Sattamasikkhapadam nitthitam.
              ---------
           Atthamasikkhapadam
   [662] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame . tena kho pana samayena aritthassa nama
bhikkhuno  gandhabadhipubbassa  evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam hoti
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati. Assosum
kho  sambahula  bhikkhu  aritthassa kira nama bhikkhuno gandhabadhipubbassa
evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata  dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato nalam antarayayati.
   {662.1} Athakho te bhikkhu yena arittho bhikkhu gandhabadhipubbo
tenupasankamimsu  upasankamitva  arittham  bhikkhum  gandhabadhipubbam etadavocum
saccam kira te avuso arittha evarupam papakam ditthigatam uppannam tathaham
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta  bhagavata te patisevato nalam antarayayati . evam bya
kho  aham  avuso  bhagavata  dhammam desitam ajanami yatha yeme
antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  te  patisevato  nalam
antarayayati  .  ma  avuso  arittha evam avaca ma bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
Vadeyya  anekapariyayena  avuso arittha antarayika dhamma [1]-
vutta  bhagavata alanca pana te patisevato antarayaya appassada
kama  vutta  bhagavata bahudukkha bahupayasa 2- adinavo ettha
bhiyyo  atthikankalupama  kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa
adinavo  ettha  bhiyyo mamsapesupama kama vutta bhagavata .pe.
Tinukkupama  kama  vutta  bhagavata  .pe. angarakasupama kama
vutta  bhagavata  .pe.  supinakupama  kama vutta bhagavata .pe.
Yacitakupama  kama  vutta  bhagavata  .pe.  rukkhaphalupama  kama
vutta  bhagavata  .pe.  asisunupama  kama vutta bhagavata .pe.
Sattisulupama  kama  vutta  bhagavata  .pe.  sappasirupama  kama
vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyoti.
   {662.2} Evampi kho arittho bhikkhu gandhabadhipubbo tehi bhikkhuhi
vuccamano  tatheva  tam papakam ditthigatam thamasa paramasa abhinivissa
voharati evam bya kho aham avuso bhagavata dhammam desitam ajanami
yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam
antarayayati  .  yato ca kho te bhikkhu nasakkhimsu arittham bhikkhum
gandhabadhipubbam etasma papaka ditthigata vivecetum athakho te bhikkhu
yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavato etamattham arocesum.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarayika. evam sabbattha natabbam 2 Ma. Yu. bahupayasa.
@evamuparipi.
Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim  pakarane  bhikkhusangham
sannipatapetva  arittham  bhikkhum  gandhabadhipubbam  patipucchi  saccam
kira  te  arittha  evarupam papakam ditthigatam uppannam tathaham bhagavata
dhammam  desitam  ajanami  yatha  yeme antarayika dhamma vutta
bhagavata  te  patisevato  nalam antarayayati . evam bya kho
aham bhante bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   {662.3} Kassa nu kho nama tvam moghapurisa maya evam dhammam desitam
ajanasi  nanu  maya moghapurisa anekapariyayena antarayika dhamma
vutta  alanca  pana te patisevato antarayaya appassada kama
vutta  maya  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo
atthikankalupama kama vutta maya .pe. mamsapesupama kama vutta
maya .pe. tinukkupama kama vutta maya .pe. Angarakasupama kama
vutta maya .pe. supinakupama kama vutta maya .pe. Yacitakupama
kama  vutta maya .pe. rukkhaphalupama kama vutta maya .pe.
Asisunupama  kama  vutta  maya .pe. sattisulupama kama vutta
maya .pe. Sappasirupama kama vutta maya bahudukkha bahupayasa adinavo
ettha bhiyyo atha ca pana tvam moghapurisa attana duggahitena ditthigatena
Amhe  ceva  abbhacikkhasi  attananca  khanasi  1-  bahunca apunnam
pasavasi  tanhi te moghapurisa bhavissati digharattam ahitaya dukkhaya netam
moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya  pasannanam va bhiyyobhavaya
.pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {662.4} yo pana bhikkhu evam vadeyya tathaham bhagavata dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato nalam antarayayati . so bhikkhu bhikkhuhi evamassa vacaniyo
ma ayasma evam avaca ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato
abbhakkhanam  na  hi  bhagava  evam vadeyya anekapariyayena avuso
antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  alanca  pana te patisevato
antarayayati . evanca [2]- so bhikkhu bhikkhuhi vuccamano tatheva
pagganheyya  so  bhikkhu  bhikkhuhi  yavatatiyam  samanubhasitabbo  tassa
patinissaggaya  .  yavatatiyance  samanubhasiyamano  tam patinissajjeyya
iccetam kusalam no ce patinissajjeyya pacittiyanti.
   [663] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe  adhippeto bhikkhuti . evam vadeyyati tathaham bhagavata dhammam
desitam  ajanami  yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata
te patisevato nalam antarayayati.
   [664]  So  bhikkhuti  yo  so evamvadi bhikkhu . bhikkhuhiti
@Footnote: 1 Ma. khanasi . 2 Ma. Yu. pana.
Annehi  bhikkhuhi  .  ye  passanti  ye  sunanti  tehi vattabbo
ma  ayasma  evam  avaca  ma bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu
bhagavato  abbhakkhanam  na  hi  bhagava evam vadeyya anekapariyayena
avuso  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  alanca  pana  te
patisevato   antarayayati  .  dutiyampi  vattabbo  tatiyampi
vattabbo  .  sace  patinissajjati  iccetam  kusalam  no  ce
patinissajjati  apatti  dukkatassa  .  sutva  na  vadanti  apatti
dukkatassa  .  so  bhikkhu  sanghamajjhampi  akaddhitva  vattabbo ma
ayasma  evam  avaca  ma  bhagavantam  abbhacikkhi  na  hi  sadhu
bhagavato  abbhakkhanam  na  hi  bhagava evam vadeyya anekapariyayena
avuso  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  alanca  pana  te
patisevato   antarayayati  .  dutiyampi  vattabbo  tatiyampi
vattabbo  . sace patinissajjati iccetam kusalam no ce patinissajjati
apatti dukkatassa.
   [665]  So  bhikkhu  bhikkhuhi  samanubhasitabbo . evanca pana
bhikkhave  samanubhasitabbo  .  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo
   {665.1}  sunatu  me  bhante sangho itthannamassa bhikkhuno
evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata  dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato  nalam antarayayati . so tam ditthim nappatinissajjati .
Yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  itthannamam  bhikkhum  samanubhaseyya
tassa ditthiya patinissaggaya. Esa natti.
   {665.2}  Sunatu  me  bhante sangho itthannamassa bhikkhuno
evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata  dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato  nalam antarayayati . so tam ditthim nappatinissajjati .
Sangho  itthannamam bhikkhum samanubhasati tassa ditthiya patinissaggaya .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  samanubhasana  tassa
ditthiya patinissaggaya so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {665.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  . sunatu me bhante sangho itthannamassa bhikkhuno evarupam
papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata dhammam desitam ajanami
yatha  yeme  antarayika  dhamma  vutta bhagavata te patisevato
nalam  antarayayati  .  so  tam ditthim nappatinissajjati . sangho
itthannamam  bhikkhum  samanubhasati  tassa  ditthiya  patinissaggaya .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  samanubhasana  tassa
ditthiya  patinissaggaya  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya  .  samanubhattho sanghena itthannamo bhikkhu tassa ditthiya
patinissaggaya  .  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
dharayamiti.
   [666]  Nattiya  dukkatam  .  dvihi kammavacahi dukkata .
Kammavacapariyosane apatti pacittiyassa.
   [667]  Dhammakamme  dhammakammasanni  nappatinissajjati  apatti
pacittiyassa  .  dhammakamme  vematiko  nappatinissajjati  apatti
pacittiyassa   .   dhammakamme   adhammakammasanni  nappatinissajjati
apatti  pacittiyassa  .  adhammakamme  dhammakammasanni  apatti
dukkatassa  .  adhammakamme  vematiko  apatti  dukkatassa .
Adhammakamme adhammakammasanni apatti dukkatassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 430-437. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=662&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=662&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=662&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=662&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=662              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9784              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9784              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :