ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [57]  Pancimani  bhikkhave  thanani  abhinham paccavekkhitabbani
itthiya  va  purisena  va gahatthena va pabbajitena va katamani
panca  jaradhammomhi  jaram  anatitoti  abhinham paccavekkhitabbam itthiya
va purisena va gahatthena va pabbajitena va byadhidhammomhi byadhim
anatitoti  abhinham paccavekkhitabbam itthiya va purisena va gahatthena
va  pabbajitena  va  maranadhammomhi  maranam  anatitoti  abhinham
@Footnote: 1 Po. cassa.
Paccavekkhitabbam  itthiya  va purisena va gahatthena va pabbajitena
va  sabbehi  me piyehi manapehi nanabhavo vinabhavoti abhinham
paccavekkhitabbam  itthiya  va purisena va gahatthena va pabbajitena
va  kammassakomhi  kammadayado  kammayoni  kammabandhu kammapatisarano
yam kammam karissami kalyanam va papakam va tassa dayado bhavissamiti
abhinham  paccavekkhitabbam  itthiya  va  purisena  va  gahatthena
va pabbajitena va.
   {57.1} Kinca 1- bhikkhave atthavasam paticca jaradhammomhi jaram
anatitoti  abhinham paccavekkhitabbam itthiya va purisena va gahatthena
va  pabbajitena  va  atthi bhikkhave sattanam yobbane yobbanamado
yena madena satta 2- kayena duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti
manasa  duccaritam  caranti  tassa  tanthanam  abhinham paccavekkhato yo
yobbane  yobbanamado so sabbaso va pahiyati tanu va pana hoti
idam kho bhikkhave atthavasam paticca jaradhammomhi jaram anatitoti abhinham
paccavekkhitabbam itthiya va purisena va gahatthena va pabbajitena va.
   {57.2} Kinca 1- bhikkhave atthavasam paticca byadhidhammomhi byadhim
anatitoti  abhinham paccavekkhitabbam itthiya va purisena va gahatthena
va  pabbajitena va atthi bhikkhave sattanam arogye arogyamado
yena madena satta kayena duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti
manasa  duccaritam  caranti  tassa  tanthanam  abhinham paccavekkhato yo
arogye  arogyamado  so  sabbaso  va pahiyati tanu va pana
@Footnote: 1 Po. kanca. Yu. kathanca. aparampi evam natabbam . 2 Ma. Yu. matta. aparampi
@evam natabbam.
Hoti  idam  kho  bhikkhave  atthavasam  paticca  byadhidhammomhi byadhim
anatitoti  abhinham  paccavekkhitabbam  itthiya  va  purisena  va
gahatthena va pabbajitena va.
   {57.3}  Kinca  bhikkhave  atthavasam paticca maranadhammomhi maranam
anatitoti  abhinham paccavekkhitabbam itthiya va purisena va gahatthena
va pabbajitena va atthi bhikkhave sattanam jivite jivitamado yena madena
satta kayena duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti manasa duccaritam
caranti tassa tanthanam abhinham paccavekkhato yo jivite jivitamado so
sabbaso va pahiyati tanu va pana hoti idam kho bhikkhave atthavasam paticca
maranadhammomhi  maranam  anatitoti  abhinham  paccavekkhitabbam itthiya va
purisena va gahatthena va pabbajitena va.
   {57.4} Kinca bhikkhave atthavasam paticca sabbehi me piyehi manapehi
nanabhavo  vinabhavoti abhinham paccavekkhitabbam itthiya va purisena
va  gahatthena  va  pabbajitena va atthi bhikkhave sattanam piyesu
chandarago 1- yena ragena satta kayena duccaritam caranti vacaya
duccaritam  caranti  manasa  duccaritam  caranti  tassa  tanthanam  abhinham
paccavekkhato yo piyesu [2]- chandarago so sabbaso va pahiyati
tanu  va pana hoti idam kho bhikkhave atthavasam paticca sabbehi me
piyehi  manapehi  nanabhavo  vinabhavoti  abhinham  paccavekkhitabbam
itthiya va purisena va gahatthena va pabbajitena va.
   {57.5}    Kinca    bhikkhave    atthavasam   paticca
kammassakomhi     kammadayado    kammayoni    kammabandhu
@Footnote: 1 Ma. piyesu manapesu yo chandarago . 2 Ma. manapesu.
Kammapatisarano  yam  kammam  karissami  kalyanam va papakam va tassa
dayado bhavissamiti abhinham paccavekkhitabbam itthiya va purisena va
gahatthena  va  pabbajitena  va atthi bhikkhave sattanam kayaduccaritam
vaciduccaritam  manoduccaritam  tassa  tanthanam  abhinham  paccavekkhato
sabbaso  va duccaritam pahiyati tanu va pana hoti idam kho bhikkhave
atthavasam   paticca   kammassakomhi   kammadayado   kammayoni
kammabandhu  kammapatisarano  yam  kammam  karissami  kalyanam  va
papakam  va  tassa  dayado  bhavissamiti  abhinham  paccavekkhitabbam
itthiya va purisena va gahatthena va pabbajitena va.
   {57.6} Sa 1- kho so bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati na kho
ahanneveko 2- jaradhammo jaram anatito athakho yavata sattanam agati
gati cuti upapatti sabbe satta jaradhamma jaram anatitati tassa tanthanam
abhinham paccavekkhato maggo sanjayati so tam maggam asevati bhaveti
bahulikaroti  tassa  tam  maggam  asevato  bhavayato  bahulikaroto
sannojanani pahiyanti anusaya byanti honti.
   {57.7} Na kho ahanneveko byadhidhammo byadhim anatito athakho
yavata sattanam agati gati cuti upapatti sabbe satta byadhidhamma
byadhim anatitati tassa tanthanam abhinham paccavekkhato maggo sanjayati
so tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti tassa tam maggam asevato bhavayato
@Footnote: 1 Yu. sa ce so . 2 Ma. Yu. ahanceveko. aparampi evam idisameva.
Bahulikaroto sannojanani pahiyanti anusaya byanti honti.
   {57.8} Na kho ahanneveko maranadhammo maranam anatito athakho
yavata  sattanam agati gati cuti upapatti sabbe satta maranadhamma
maranam  anatitati tassa tanthanam abhinham paccavekkhato maggo sanjayati
so tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti tassa tam maggam asevato
bhavayato  bahulikaroto  sannojanani  pahiyanti  anusaya  byanti
honti.
   {57.9} Na kho mayhevekassa sabbehi piyehi manapehi nanabhavo
vinabhavo  athakho  yavata  sattanam  agati  gati  cuti  upapatti
sabbesam  sattanam  piyehi  manapehi  nanabhavo vinabhavoti tassa
tanthanam  abhinham  paccavekkhato  maggo  sanjayati  so  tam  maggam
asevati  bhaveti  bahulikaroti  tassa tam maggam asevato bhavayato
bahulikaroto sannojanani pahiyanti anusaya byanti honti.
   {57.10}  Na  kho  ahanneveko kammassakomhi kammadayado
kammayoni  kammabandhu  kammapatisarano  yam kammam karissami kalyanam va
papakam va tassa dayado bhavissami athakho yavata sattanam agati
gati  cuti  upapatti sabbe satta kammassaka kammadayada kammayoni
kammabandhu  kammapatisarana yam kammam karissanti kalyanam va papakam va
tassa  dayada  bhavissantiti  tassa  tanthanam  abhinham  paccavekkhato
maggo  sanjayati  so  tam  maggam  asevati  bhaveti  bahulikaroti
Tassa  tam  maggam  asevato  bhavayato  bahulikaroto  sannojanani
pahiyanti anusaya byanti hontiti.
     Byadhidhamma jaradhamma    atho maranadhammino
     yatha dhamma tatha santa 1-  jigucchanti puthujjana.
     Ahancetam jiguccheyyam       evamdhammesu panisu
     na metam 2- patirupassa      mama evam viharino.
     Soham evam viharanto       natva dhammam nirupadhim
     arogye yobbanasmim 3-   jivitasminca yo mado 4-
     sabbe made abhibhosmi      nekkhammam datthu khemato.
     Tassa me ahu ussaho     nibbanam abhipassato
     naham bhabbo etarahi       kammani patisevitum
     anivatti bhavissami        brahmaceraparayanoti 5-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 81-86. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=57&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=57&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=57&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=57&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=691              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=691              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :