ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [165] Ekaṃ samayaṃ bhagavā pāvāyaṃ viharati cundassa kammāraputtassa
ambavane  .  athakho cundo kammāraputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
@Footnote: 1 Ma. byāpannacittassa. 2 Ma. Yu. ayaṃ dhammoti atthi.
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  cundaṃ  kammāraputtaṃ bhagavā etadavoca kassa
no tvaṃ cunda soceyyāni rocesīti. Brāhmaṇā bhante pacchābhūmakā 1-
kamaṇḍalukā   sevālamālakā  2-  aggiparicārikā  udakorohakā
soceyyāni paññāpenti 3- tesāhaṃ [4]- rocemīti.
   {165.1} Yathākathaṃ pana cunda brāhmaṇā pacchābhūmakā kamaṇḍalukā
sevālamālakā aggiparicārikā udakorohakā soceyyāni paññāpentīti.
Idha  bhante  brāhmaṇā  pacchābhūmakā  kamaṇḍalukā  sevālamālakā
aggiparicārikā udakorohakā te sāvake 5- evaṃ samādapenti ehi tvaṃ
ambho purisa sakālasseva 6- uṭṭhahanto sayanamhā paṭhaviṃ āmaseyyāsi
no  ce  paṭhaviṃ  āmaseyyāsi allagomayāni āmaseyyāsi no ce
allagomayāni  āmaseyyāsi  haritāni  tiṇāni āmaseyyāsi no ce
haritāni  tiṇāni  āmaseyyāsi  aggiṃ  paricareyyāsi no ce aggiṃ
paricareyyāsi  pañjaliko  ādiccaṃ  namasseyyāsi  no ce pañjaliko
ādiccaṃ  namasseyyāsi  sāyatatiyakaṃ  udakaṃ oroheyyāsīti evaṃ kho
bhante   brāhmaṇā   pacchābhūmakā   kamaṇḍalukā  sevālamālakā
aggiparicārikā  udakorohakā  soceyyāni  paññāpenti  tesāhaṃ
soceyyāni rocemīti.
   {165.2} Aññathā kho cunda brāhmaṇā pacchābhūmakā kamaṇḍalukā
sevālamālakā  aggiparicārikā  udakorohakā soceyyāni paññāpenti
aññathā ca pana ariyassa vinaye soceyyaṃ hotīti. Yathākathaṃ pana bhante
ariyassa vinaye soceyyaṃ hoti sādhu me bhante bhagavā tathā dhammaṃ desetu
yathā ariyassa vinaye soceyyaṃ hotīti . tenahi cunda suṇāhi sādhukaṃ
@Footnote: 1 Po. pacchābhūmikā. 2 Ma. sevālamālikā. 3 paññapentipi pāṭho.
@4 Po. Ma. Yu. soceyyānīti atthi. 5 Ma. Yu. sāvakaṃ. 6 kālasseva itipi pāṭho.
Manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ bhanteti kho cundo kammāraputto
bhagavato  paccassosi  . bhagavā etadavoca tividhaṃ kho cunda kāyena
asoceyyaṃ  hoti  catubbidhaṃ  vācāya  asoceyyaṃ hoti tividhaṃ manasā
asoceyyaṃ hoti.
   Kathañca cunda tividhaṃ kāyena asoceyyaṃ hoti idha cunda ekacco
pāṇātipātī  hoti  luddho  1-  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho
adayāpanno  pāṇabhūtesu adinnādāyī hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ
gāmagataṃ  vā  araññagataṃ  vā  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādātā
hoti  kāmesu  micchācārī  hoti  yā tā māturakkhitā piturakkhitā
bhāturakkhitā  bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  [2]- dhammarakkhitā sasāmikā
saparidaṇḍā  antamaso  mālāguṇaparikkhitāpi  3-  tathārūpāsu  cārittaṃ
āpajjitā hoti evaṃ cunda tividhaṃ kāyena asoceyyaṃ hoti.
   Kathañca cunda catubbidhaṃ vācāya asoceyyaṃ hoti idha cunda ekacco
musāvādī  hoti  sabhaggato  4- vā parisaggato vā ñātimajjhaggato
vā  pūgamajjhaggato  vā rājakulamajjhaggato vā abhinīto sakkhiṃ puṭṭho
ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha 5-
jānāmīti  jānaṃ vā āha na jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti
passaṃ  vā  āha  na  passāmīti  iti attahetu vā parahetu vā
āmisakiñcikkhahetu  vā  sampajānamusā  bhāsitā  hoti  pisuṇavāco
hoti ito sutvā amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. luddo. 2 Ma. gottarakkhitā. 3 Po. mālāgula ... Ma. Yu. mālāguḷa ....
@4 Yu. sabhāgato vā. 5 Po. Yu. sabbattha āhāti natthi.
Imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti samaggānaṃ vā bhettā bhinnānaṃ 1-
vā  anuppadātā  vaggārāmo  vaggarato  vagganandī vaggakaraṇiṃ vācaṃ
bhāsitā  hoti  pharusavāco  hoti yā sā vācā aṇḍakā kakkasā
parakaṭukā  parābhisajjanī  kodhasāmantā asamādhisaṃvattanikā tathārūpiṃ vācaṃ
bhāsitā  hoti  samphappalāpī  hoti  akālavādī abhūtavādī anatthavādī
adhammavādī avinayavādī anidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti akālena anapadesaṃ
apariyantavatiṃ anatthasañhitaṃ evaṃ kho cunda catubbidhaṃ vācāya asoceyyaṃ
hoti.
   Kathañca cunda tividhaṃ manasā asoceyyaṃ hoti idha cunda ekacco abhijjhālu
hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ abhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa
taṃ  mama assāti byāpannacitto hoti paduṭṭhamanasaṅkappo ime sattā
haññantu  vā  bhijjantu vā ucchijjantu vā vinassantu vā mā vā
ahesunti  2-  micchādiṭṭhiko hoti viparittadassano natthi dinnaṃ natthi
yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkatānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko natthi
ayaṃ loko natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā
opapātikā   natthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā pavedentīti evaṃ kho cunda tividhaṃ manasā asoceyyaṃ hoti.
   {165.3}  Ime  kho  cunda dasa akusalakammapathā imehi kho
cunda  dasahi  akusalehi  kammapathehi  samannāgato  sakālasseva
@Footnote: 1 Po. bheditā. 2 Po. Yu. ahesuṃ iti vāti.
Uṭṭhahanto  sayanamhā paṭhaviṃ cepi āmasati asuciyeva hoti no cepi
paṭhaviṃ  āmasati  asuciyeva  hoti  allāni  cepi gomayāni āmasati
asuciyeva hoti no cepi allāni gomayāni āmasati asuciyeva hoti
haritāni  cepi  tiṇāni  āmasati asuciyeva hoti no cepi haritāni
tiṇāni  āmasati asuciyeva hoti aggiṃ cepi paricarati asuciyeva hoti
no  cepi  aggiṃ  paricarati asuciyeva hoti pañjaliko cepi ādiccaṃ
namassati asuciyeva hoti no ce pañjaliko ādiccaṃ namassati asuciyeva
hoti  sāyatatiyakaṃ  cepi udakaṃ orohati asuciyeva hoti no cepi
sāyatatiyakaṃ udakaṃ orohati asuciyeva hoti taṃ kissa hetu ime cunda
dasa  akusalakammapathā  asuciceva 1- asucikaraṇā ca imesaṃ pana cunda
dasannaṃ  akusalānaṃ  kammapathānaṃ  samannāgamanahetu  nirayo  paññāyati
tiracchānayoni  paññāyati  pittivisayo  paññāyati  yā  vā panaññāpi
kāci duggati 2- hoti.
   {165.4} Tividhaṃ kho cunda kāyena soceyyaṃ hoti catubbidhaṃ vācāya
soceyyaṃ  hoti tividhaṃ manasā soceyyaṃ hoti . kathañca cunda tividhaṃ
kāyena  soceyyaṃ  hoti  idha  cunda ekacco pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā   paṭivirato   hoti   nihitadaṇḍo   nihitasattho
lajjī     byāpanno     sabbapāṇabhūtahitānukampī    viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
anādātā  hoti  kāmesu  micchācāraṃ  pahāya kāmesu micchācārā
@Footnote: 1 Ma. Yu. asuciyeva honti. 2 Ma. Yu. duggatiyo. hotīti pāṭho natthi.
Paṭivirato hoti yā tā māturakkhitā piturakkhitā bhāturakkhitā bhaginirakkhitā
ñātirakkhitā   dhammarakkhitā   sasāmikā   saparidaṇḍā   antamaso
mālāguṇaparikkhitāpi  tathārūpāsu  na  cārittaṃ  āpajjitā hoti evaṃ
kho cunda tividhaṃ kāyena soceyyaṃ hoti.
   {165.5} Kathañca cunda catubbidhaṃ vācāya soceyyaṃ hoti idha cunda
ekacco  musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti sabhaggato vā
parisaggato vā ñātimajjhaggato vā pūgamajjhaggato vā rājakulamajjhaggato
vā abhinīto sakkhiṃ puṭṭho ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ
vā āha na jānāmīti jānaṃ vā āha jānāmīti apassaṃ vā āha na
passāmīti passaṃ vā āha passāmīti iti attahetu vā parahetu vā
āmisakiñcikkhahetu  vā  na  sampajānamusā bhāsitā hoti pīsuṇaṃ vācaṃ
pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti na ito sutvā amutra akkhātā
imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo samaggarato
samagganandī samaggakaraṇī vācaṃ bhāsitā hoti pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya
vācāya  paṭivirato hoti yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemaniyā
hadayaṅgamā porī bahujanakantā bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti
samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī
bhūtavādī   atthavādī   dhammavādī   vinayaādī  nidhānavatiṃ  vācaṃ
bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ evaṃ kho
Cunda catubbidhaṃ vācāya soceyyaṃ hoti.
   {165.6} Kathañca cunda tividhaṃ manasā soceyyaṃ hoti idha cunda
ekacco  anabhijjhālu hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ anabhijjhitā
hoti  aho  vata yaṃ parassa taṃ mama assāti abyāpannacitto hoti
appaduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  averā 1- abyāpajjhā anīghā
sukhī  attānaṃ  pariharantūti  sammādiṭṭhiko hoti aviparittadassano atthi
dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ atthi hutaṃ atthi sukatadukkatānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko
atthi ayaṃ loko atthi paro loko atthi mātā atthi pitā atthi sattā
opapātikā  atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā
ye  imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti
evaṃ kho cunda tividhaṃ manasā soceyyaṃ hoti.
   {165.7} Ime kho cunda dasa kusalakammapathā imehi kho cunda dasahi
kusalehi  kammapathehi  samannāgato  kālasseva  uṭṭhahanto  sayanamhā
paṭhaviṃ cepi āmasati suciyeva hoti no cepi paṭhaviṃ āmasati suciyeva hoti
allāni  cepi  gomayāni āmasati suciyeva hoti no cepi allāni
gomayāni āmasati suciyeva hoti haritāni cepi tiṇāni āmasati suciyeva
hoti no cepi haritāni tiṇāni āmasati suciyeva hoti aggiṃ cepi paricarati
suciyeva hoti no cepi aggiṃ paricarati suciyeva hoti pañjaliko cepi
ādiccaṃ  namassati  suciyeva  hoti  no  cepi  pañjaliko  ādiccaṃ
@Footnote: 1 Ma. averā hontu.
Namassati  suciyeva  hoti  sāyatatiyakaṃ  cepi udakaṃ orohati suciyeva
hoti  no  cepi  sāyatatiyakaṃ  udakaṃ  orohati  suciyeva hoti taṃ
kissa  hetu ime cunda dasa kusalakammapathā suciceva honti sucikaraṇā
ca  imesañca  pana  cunda dasannaṃ kusalānaṃ kammapathānaṃ samannāgamahetu
devā  paññāyanti  manussā  paññāyanti  yā  vā  panaññāpi
kāci sugati 1- hoti. Evaṃ vutte cundo kammāraputto bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ bhante .pe. upāsakaṃ maṃ bhante bhagavā dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 283-290. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=165&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=165&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=165&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=165&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=165              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8477              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8477              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :