ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [166] Athakho jāṇussoṇi brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho jāṇussoṇi
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  mayamassu  bho  gotama  brāhmaṇā
nāma dānāni dema saddhāni karoma idaṃ dānaṃ petānaṃ ñātisālohitānaṃ
upakappatu   idaṃ   dānaṃ  petā  ñātisālohitā  paribhuñjantūti
kacci  taṃ  bho  gotama  dānaṃ  petānaṃ  ñātisālohitānaṃ upakappati
kacci  te  petā  ñātisālohitā taṃ dānaṃ paribhuñjantīti . ṭhāne
kho brāhmaṇa upakappati no aṭṭhāneti.
   {166.1} Katamaṃ [2]- bho gotama ṭhānaṃ katamaṃ aṭṭhānanti .
Idha  brāhmaṇa  ekacco  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti
kāmesu micchācārī hoti musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco
hoti  samphappalāpī  hoti  abhijjhālu  hoti  byāpannacitto  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sugatiyoti. hotīti pāṭho natthi. 2 Ma. pana. Yu. katamañca pana.
Micchādiṭṭhiko  hoti  so kāyassa bhedā parammaraṇā nirayaṃ upapajjati
yo nerayikānaṃ sattānaṃ āhāro tena so tattha yāpeti tena so tattha
tiṭṭhati idaṃ 1- kho brāhmaṇa aṭṭhānaṃ yattha ṭhitassa taṃ dānaṃ na upakappati
   {166.2}  idha  pana  brāhmaṇa  ekacco  pāṇātipātī
hoti  .pe.  micchādiṭṭhiko  hoti  so kāyassa bhedā parammaraṇā
tiracchānayoniṃ  upapajjati  yo  tiracchānayonikānaṃ  sattānaṃ  āhāro
tena so tattha yāpeti tena so tattha tiṭṭhati idampi kho brāhmaṇa
aṭṭhānaṃ  yattha  ṭhitassa  taṃ  dānaṃ na upakappati idha 2- brāhmaṇa
ekacco  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato
hoti kāmesu micchācārā paṭivirato hoti musāvādā paṭivirato hoti
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti pharusāya vācāya paṭivirato hoti
samphappalāpā  paṭivirato  hoti  anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto
hoti  sammādiṭṭhiko  hoti so kāyassa bhedā parammaraṇā manussānaṃ
sahabyataṃ  upapajjati yo manussānaṃ āhāro tena so tattha yāpeti
tena  so tattha tiṭṭhati idampi kho brāhmaṇa aṭṭhānaṃ yattha ṭhitassa
taṃ dānaṃ na upakappati
   {166.3} idha pana brāhmaṇa ekacco pāṇātipātā paṭivirato
hoti .pe. sammādiṭṭhiko hoti so kāyassa bhedā parammaraṇā devānaṃ
sahabyataṃ upapajjati yo devānaṃ āhāro tena so tattha yāpeti tena
so  tattha  tiṭṭhati  idampi  kho  brāhmaṇa  aṭṭhānaṃ yattha ṭhitassa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. idampi kho. 2 Ma. Yu. idha pana.
Taṃ dānaṃ na upakappati
   {166.4}  idha  brāhmaṇa ekacco pāṇātipātī hoti .pe.
Micchādiṭṭhiko  hoti  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ
upapajjati  yo pittivisayikānaṃ 1- sattānaṃ āhāro tena so tattha
yāpeti tena so tattha tiṭṭhati yaṃ vā panassa ito anuppavecchanti
mittāmaccā  2-  vā ñātisālohitā vā tena so tattha yāpeti
tena  so  tattha  tiṭṭhati idampi kho brāhmaṇa ṭhānaṃ yattha ṭhitassa
taṃ dānaṃ upakappatīti.
   {166.5} Sace pana bho gotama so peto ñātisālohito taṃ ṭhānaṃ
anupapanno  hoti  ko taṃ dānaṃ paribhuñjatīti . aññepissa brāhmaṇa
petā  ñātisālohitā  taṃ  ṭhānaṃ  upapannā  honti te taṃ dānaṃ
paribhuñjantīti . sace pana bho gotama soceva peto ñātisālohito taṃ
ṭhānaṃ anupapanno hoti aññepissa petā ñātisālohitā 3- taṃ ṭhānaṃ
anupapannā honti ko taṃ dānaṃ paribhuñjatīti.
   {166.6} Aṭṭhānaṃ kho etaṃ brāhmaṇa anavakāso yantaṃ ṭhānaṃ
vivittaṃ  assa  iminā dīghena addhunā yadidaṃ petehi ñātisālohitehi
apica  brāhmaṇa  dāyakopi  anipphaloti  . aṭṭhānepi bhavaṃ gotamo
parikappaṃ  vadatīti  .  aṭṭhānepi kho ahaṃ brāhmaṇa parikappaṃ vadāmi
idha brāhmaṇa ekacco pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco hoti
samphappalāpī  hoti abhijjhālu hoti byāpannacitto hoti micchādiṭṭhiko
hoti  so  dātā hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pettivisayikānaṃ. 2 Po. Yu. mittā vā amaccā vā. 3 Ma. ñāti
@sālohitā petā.
Vatthaṃ yānaṃ mālāgandhaṃ 1- vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  hatthīnaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  so  tattha  lābhī
hoti annassa pānassa mālānānālaṅkārassa
   {166.7} yaṃ kho brāhmaṇa idha pāṇātipātī adinnādāyī kāmesu
micchācārī  musāvādī  pisuṇavāco  pharusavāco  samphappalāpī abhijjhālu
byāpannacitto  micchādiṭṭhiko  tena  so kāyassa bhedā parammaraṇā
hatthīnaṃ  sahabyataṃ upapajjati yañca kho so dātā hoti samaṇassa vā
brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ
seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ tena so tattha lābhī hoti annassa pānassa
mālānānālaṅkārassa
   {166.8}  idha  pana  brāhmaṇa  ekacco pāṇātipātī hoti
adinnādāyī hoti kāmesu micchācārī hoti musāvādī hoti pisuṇavāco
hoti pharusavāco hoti samphappalāpī hoti abhijjhālu hoti byāpannacitto
hoti micchādiṭṭhiko hoti so dātā hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa
vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandhaṃ vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ
so kāyassa bhedā parammaraṇā assānaṃ sahabyataṃ upapajjati ... Gunnaṃ
sahabyataṃ upapajjati ... kukkurānaṃ sahabyataṃ upapajjati so tattha lābhī
hoti annassa pānassa mālānānālaṅkārassa
   {166.9}  yaṃ  kho  brāhmaṇa  idha pāṇātipātī adinnādāyī
kāmesu  micchācārī  musāvādī  pisuṇavāco  pharusavāco  samphappalāpī
abhijjhālu  byāpannacitto  micchādiṭṭhiko  tena  so  kāyassa
bhedā   parammaraṇā   kukkurānaṃ   sahabyataṃ   upapajjati  yañca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. mālāgandhavilepanaṃ seyyāvasathapadīpeyyaṃ.
Kho  so  dātā  hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ
vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ tena so
tattha lābhī hoti annassa pānassa mālānānālaṅkārassa
   {166.10}  idha  brāhmaṇa  ekacco pāṇātipātā paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti
pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato  hoti
anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhiko  hoti so
dātā  hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhaṃ  vilepanaṃ  seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  manussānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  so  tattha  lābhī hoti
mānusakānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ
   {166.11}  yaṃ  kho  brāhmaṇa  idha pāṇātipātā paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti
pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato  hoti
anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhiko  hoti
tena  so  kāyassa  bhedā parammaraṇā manussānaṃ sahabyataṃ upapajjati
yañca  kho  so  dātā hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ
pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ tena
so  tattha  lābhī  hoti  mānusakānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ  idha pana
Brāhmaṇa ekacco pāṇātipātā paṭivirato hoti .pe. sammādiṭṭhiko
hoti  so  dātā  hoti  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā annaṃ
pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ so
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  devānaṃ  sahabyataṃ upapajjati so tattha
lābhī hoti dibbānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ
   {166.12} yaṃ kho brāhmaṇa idha pāṇātipātā paṭivirato hoti
.pe. sammādiṭṭhiko hoti tena so kāyassa bhedā parammaraṇā devānaṃ
sahabyataṃ upapajjati yañca kho so dātā hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa
vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandhaṃ vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ
tena  so  tattha  lābhī  hoti  dibbānaṃ pañcannaṃ kāmaguṇānaṃ apica
brāhmaṇa dāyakopi anipphaloti.
   {166.13} Acchariyaṃ bho gotama abbhūtaṃ bho gotama yāvañcidaṃ bho
gotama alameva dānāni dātuṃ alaṃ saddhāni kātuṃ yatra hi nāma dāyakopi
anipphaloti  .  evametaṃ  brāhmaṇa  evametaṃ  brāhmaṇa dāyakopi
brāhmaṇa  anipphaloti  .  abhikkantaṃ bho gotama .pe. upāsakaṃ maṃ
bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
          Jāṇussoṇivaggo dutiyo.
           -----------
           Sundaravaggo tatiyo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 290-295. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=166&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=166&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=166&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=166&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8482              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8482              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :