ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
   [1355]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipakadhammadhamma  hetu  sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena
paccayo  . vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa hetupaccayena
paccayo   vipakadhammadhamma   hetu   cittasamutthananam   rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipakadhammadhamma  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1356]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
hetupaccayena    paccayo   nevavipakanavipakadhammadhamma   hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1357]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

Paccayo vipake khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati uddhaccam uppajjati domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati. {1357.1} Vipako dhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo sekkha phalam paccavekkhanti vipake khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati cetopariyananena vipakacittasamangissa cittam jananti. {1357.2} Vipaka khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati- nanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo araha phalam paccavekkhati vipake khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena vipakacittasamangissa cittam janati . Vipaka khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1358] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati sekkha gotrabhum paccavekkhanti vodanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

Paccavekkhanti sekkha magga vutthahitva maggam paccavekkhanti sekkha pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti vipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati cetopariyananena vipakadhammadhammacittasamangissa cittam jananti akasanancayatanakusalam vinnanancayatanakusalassa arammanapaccayena paccayo .pe. akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanakusalassa arammanapaccayena paccayo vipakadhammadhamma khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. {1358.1} Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena paccayo vipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati .pe. Domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati akasanancayatanakusalam vinnanancayatanavipakassa arammanapaccayena paccayo .pe. Akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanavipakassa arammanapaccayena paccayo vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo araha magga vutthahitva maggam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati araha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page449.

Pahine kilese paccavekkhati pubbe samudacinne kilese janati vipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena vipakadhammadhammacittasamangissa cittam janati akasanancayatanakusalam vinnanancayatanakiriyassa arammanapaccayena paccayo .pe. akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanakiriyassa arammanapaccayena paccayo vipakadhammadhamma khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1359] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo araha nibbanam paccavekkhati nibbanam avajjanaya arammanapaccayena paccayo. {1359.1} Araha cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ... Nevavipakanavipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati cetopariyananena nevavipakanavipakadhammadhammacittasamangissa cittam janati akasanancayatanakiriyam vinnanancayatanakiriyassa arammanapaccayena paccayo .pe. akincannayatanakiriyam nevasannanasannayatanakiriyassa arammanapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page450.

Yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. {1359.2} Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena paccayo nibbanam phalassa arammanapaccayena paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ... nevavipakanavipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati rupayatanam cakkhuvinnanassa .pe. Photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo. {1359.3} Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo sekkha nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa arammanapaccayena paccayo . Sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam .pe. domanassam uppajjati sotam ... .pe. nevavipakanavipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti dibbena cakkhuna rupam passanti dibbaya sotadhatuya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page451.

Saddam sunanti cetopariyananena nevavipakanavipakadhammadhammacittasamangissa cittam jananti nevavipakanavipakadhammadhamma khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1360] Vipako dhammo vipakassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo sahajatadhipati: vipakadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo . vipako dhammo vipakadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati: sekkha phalam garum katva paccavekkhanti vipake khandhe garum katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati .pe. vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: araha phalam garum katva paccavekkhati . sahajatadhipati: vipakadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo sahajatadhipati: vipakadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1361] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page452.

Paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati sekkha gotrabhum garum katva paccavekkhanti vodanam garum katva paccavekkhanti sekkha magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti vipakadhammadhamme khandhe garum katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati .pe. sahajatadhipati: vipakadhammadhammadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. {1361.1} Vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: araha magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhati . sahajatadhipati: vipakadhammadhammadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo sahajatadhipati: vipakadhammadhammadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1362] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: araha nibbanam garum katva paccavekkhati . sahajatadhipati: nevavipaka- navipakadhammadhammadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page453.

Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati: nibbanam phalassa adhipatipaccayena paccayo . Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati: sekkha nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum garum katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati .pe. sotam ... .pe. nevavipakanavipakadhammadhamme khandhe garum katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati .pe. [1363] Vipako dhammo vipakassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima vipaka khandha pacchimanam pacchimanam vipakanam khandhanam anantarapaccayena paccayo pancavinnanam vipakamanodhatuya anantarapaccayena paccayo vipakamanodhatu vipakamanovinnanadhatuya anantarapaccayena paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo bhavangam avajjanaya anantarapaccayena paccayo vipakamanovinnanadhatu kiriyamanovinnanadhatuya anantarapaccayena paccayo. [1364] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima vipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam vipakadhammadhammanam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

Gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa anantarapaccayena paccayo . vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa anantarapaccayena paccayo vipakadhammadhamma khandha vutthanassa maggo phalassa sekkhanam anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanakusalam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1365] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima nevavipakanavipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam anantarapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa anantarapaccayena paccayo avajjana pancannam vinnananam anantarapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma khandha vutthanassa arahato anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanakiriyam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo avajjana vipakadhammadhammanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1366] Vipako dhammo vipakassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam . vipako dhammo vipakassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo vipako eko khandho tinnam .pe. Tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

[1367] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa sahajatapaccayena paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa sahajatapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhammo eko khandho ekam mahabhutam ... bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam. [1368] Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa sahajata- paccayena paccayo patisandhikkhane vatthu vipakanam khandhanam sahajatapaccayena paccayo. [1369] Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane vipako eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam . vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa sahajatapaccayena paccayo vipaka khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam. [1370] Vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa sahajatapaccayena paccayo vipakadhammadhamma khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo. [1371] Vipako dhammo vipakassa dhammassa annamannapaccayena paccayo vipako eko khandho patisandhikkhane ... . vipako dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Nevavipakanavipakadhammadhammassa annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane vipaka khandha vatthussa annamannapaccayena paccayo . Vipako dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane vipako eko khandho tinnam khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo. [1372] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa annamannapaccayena paccayo vipakadhammadhammo eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa annamannapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhammo eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane vatthu vipakanam khandhanam. [1373] Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakassa dhammassa patisandhikkhane vipako eko khandho ca vatthu ca tinnam khandhanam. Satta panha. [1374] Vipako dhammo vipakassa dhammassa nissayapaccayena paccayo tini . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa tini . Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa .pe. Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

Nissayapaccayena paccayo .pe. kayayatanam kayavinnanassa vatthu vipakanam khandhanam patisandhikkhane vatthu vipakanam khandhanam . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam. [1375] Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakassa dhammassa nissayapaccayena paccayo cakkhuvinnanasahagato eko khandho ca cakkhayatananca .pe. kayayatananca vipako eko khandho ca vatthu ca tinnam khandhanam patisandhikkhane vipako eko khandho ca vatthu ca . vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo vipaka khandha ca mahabhuta ca. Sankhittam. Patisandhikkhane .... Vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo vipakadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca . vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa nissayapaccayena paccayo vipakadhammadhamma khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam. Terasa panha. [1376] Vipako dhammo vipakassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page458.

Paccayo kayikam dukkham kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo phalasamapatti kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. {1376.1} Vipako dhammo vipakadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham upanissaya danam deti silam samadiyati .pe. sangham bhindati kayikam dukkham upanissaya danam deti silam samadiyati .pe. Sangham bhindati kayikam sukham ... Kayikam dukkham saddhaya .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo. {1376.2} Vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: araha kayikam sukham upanissaya anuppannam kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati sankhare aniccato dukkhato anattato vipassati kayikam dukkham upanissaya anuppannam kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati. [1377] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti .pe. manam jappeti ditthim ganhati silam ... sutam ... cagam ... pannam upanissaya danam deti .pe. manam jappeti ditthim ganhati ragam ... Dosam moham manam ditthim ... patthanam upanissaya danam deti .pe. samapattim uppadeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page459.

Panam hanati .pe. sangham bhindati .pe. saddha .pe. patthana saddhaya silassa .pe. patthanaya upanissayapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam pathamassa .pe. nevasannanasannayatanassa parikammam nevasannanasannayatanassa pathamam jhanam dutiyassa .pe. Akincannayatanam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo .pe. pathamassa maggassa parikammam pathamassa .pe. Catutthassa maggassa parikammam catutthassa pathamo maggo dutiyassa dutiyo maggo tatiyassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo sekkha maggam upanissaya anuppannam kusalasamapattim uppadenti .pe. maggo sekkhanam atthapatisambhidaya .pe. thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo panatipato panatipatassa .pe. micchaditthiya upanissayapaccayena paccayo .pe. micchaditthi micchaditthiya .pe. byapadassa matughatakammam matughatakammassa upanissayapaccayena paccayo .pe. Niyatamicchaditthiya upanissayapaccayena paccayo niyatamicchaditthi niyatamicchaditthiya sanghabhedakakammassa upanissayapaccayena paccayo .pe. [1378] Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: saddham upanissaya attanam atapeti paritapeti pariyitthimulakam dukkham paccanubhoti .pe. patthanam upanissaya attanam atapeti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page460.

Paritapeti .pe. saddha .pe. patthana kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo kusalakusalam kammavipakassa upanissayapaccayena paccayo maggo phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {1378.1} Vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: araha maggam upanissaya anuppannam kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati sankhare aniccato dukkhato anattato vipassati .pe. maggo arahato atthapatisambhidaya dhamma nirutti patibhana- patisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo. [1379] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: araha utum ... Bhojanam ... Senasanam upanissaya anuppannam kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati . nevanipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: utu ... Bhojanam ... Senasanam kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page461.

Pakatupanissayo . pakatupanissayo: utum upanissaya danam deti .pe. Sangham bhindati bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti .pe. Sangham bhindati utu ... bhojanam ... senasanam saddhaya .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [1380] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: araha cakkhum aniccato .pe. kayam rupe .pe. photthabbe vatthum aniccato .pe. dibbena cakkhuna rupam .pe. dibbaya sotadhatuya saddam .pe. vatthupurejatam: vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. {1380.1} Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati sotam .pe. vatthum aniccato .pe. Tadarammanata uppajjati rupayatanam cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo .pe. photthabbayatanam kayavinnanassa . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa .pe. kayayatanam kayavinnanassa vatthu vipakanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page462.

{1380.2} Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum .pe. arabbha rago uppajjati .pe. dosamassam uppajjati sotam .pe. vatthum aniccato .pe. dosamassam .pe. dibbena cakkhuna rupam .pe. Dibbaya sotadhatuya saddam . vatthupurejatam: vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1381] Vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa pacchajatapaccayena paccayo pacchajata: vipaka khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1382] Vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa pacchajatapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa pacchajatapaccayena paccayo. [1383] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima vipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam vipakadhammadhammanam khandhanam anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [1384] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima .pe. asevanapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page463.

[1385] Vipako dhammo vipakassa dhammassa kammapaccayena paccayo vipaka cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane vipaka cetana . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa kammapaccayena paccayo vipaka cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane vipaka cetana katattarupanam . vipako dhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo vipaka cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam patisandhikkhane vipaka cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam. [1386] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa kammapaccayena paccayo vipakadhammadhamma cetana sampayuttakanam khandhanam . Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa kammapaccayena paccayo nanakhanika: vipakadhammadhamma cetana vipakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: vipakadhammadhamma cetana cittasamutthananam rupanam . nanakhanika: vipakadhammadhamma cetana katattarupanam . vipakadhammadhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca nanakhanika: vipakadhammadhamma cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page464.

{1386.1} Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipaka- navipakadhammadhammassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo vipakadhammadhamma cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [1387] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa kammapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam. [1388] Vipako dhammo vipakassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako eko khandho tinnam khandhanam patisandhikkhane ... . Vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa vipakapaccayena paccayo vipaka khandha cittasamutthananam rupanam patisandhikkhane vipaka khandha katattarupanam . vipako dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako eko khandho tinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam patisandhikkhane vipako eko khandho tinnam khandhanam katatta ca rupanam vipakapaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa dhammassa aharapaccayena paccayo vipaka ahara sampayuttakanam khandhanam tini . patisandhipi imesam tinnannam katabbam . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa aharapaccayena paccayo tini. [1389] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page465.

Aharapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam aharapaccayena paccayo kabalimkaro aharo imassa kayassa aharapaccayena paccayo. [1390] Vipako dhammo vipakassa dhammassa indriyapaccayena paccayo tini . patisandhi katabbam . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo tini. [1391] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma indriya sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam rupajivitindriyam katattarupanam indriyapaccayena paccayo . Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa indriyapaccayena paccayo cakkhundriyam cakkhuvinnanassa indriyapaccayena paccayo. Kayindriyam .pe. [1392] Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakassa dhammassa indriyapaccayena paccayo cakkhundriyanca cakkhuvinnananca cakkhuvinnanasahagatanam khandhanam indriyapaccayena paccayo .pe. kayindriyanca kayavinnananca kayavinnanasahagatanam khandhanam indriyapaccayena paccayo. [1393] Vipako dhammo vipakassa dhammassa jhanapaccayena paccayo tini . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa jhanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page466.

Paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa jhanapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma jhananga sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo. [1394] Vipako dhammo vipakassa dhammassa maggapaccayena paccayo tini . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa maggapaccayena paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa maggapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma magganga sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo. [1395] Vipako dhammo vipakassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo vipako eko khandho tinnannam dve khandha dvinnam patisandhikkhane .... [1396] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa sampayuttapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa sampayuttapaccayena paccayo .pe. dve khandha dvinnam khandhanam sampayuttapaccayena paccayo. [1397] Vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: vipaka khandha cittasamutthananam rupanam patisandhikkhane vipaka khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page467.

Katattarupanam . pacchajata: vipaka khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1398] Vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: vipakadhammadhamma khandha cittasamutthananam rupanam . pacchajata: vipakadhammadhamma khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1399] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . Sahajata: nevavipakanavipakadhammadhamma khandha cittasamutthananam . Purejatam: vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: nevavipakanavipakadhammadhamma khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo . Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthu vipakanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa .pe. kayayatanam kayavinnanassa vatthu vipakanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa vippayuttapaccayena paccayo purejatam: vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page468.

[1400] Vipako dhammo vipakassa dhammassa atthipaccayena paccayo vipako eko khandho tinnannam patisandhikkhane vipako eko khandho tinnannam . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: vipaka khandha cittasamutthananam rupanam patisandhikkhane vipaka khandha katattarupanam . pacchajata vipaka khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo vipako eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam patisandhikkhane .... [1401] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo . Vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: vipakadhammadhamma khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: vipakadhammadhamma khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo vipakadhammadhammo eko khandho tinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam. [1402] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page469.

Sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato: neva vipakanavipakadhammadhammo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo ekam mahabhutam ... mahabhuta cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam. {1402.1} Purejatam: araha cakkhum aniccato .pe. Sotam .pe. Vatthu aniccato .pe. dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati .pe. vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: nevavipakanavipakadhammadhamma khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa kayassa atthipaccayena paccayo . rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo. {1402.2} Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthum vipakanam khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato .pe. Assadenti tam arabbha rago uppajjati .pe. domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata ... sotam .pe. vatthum ... Vipako tadarammanata ... Rupayatanam cakkhuvinnanassa .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page470.

Photthabbayatanam kayavinnanassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu vipakanam khandhanam atthipaccayena paccayo. {1402.3} Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato .pe. assadenti .pe. domanassam uppajjati sotam ... Vatthum aniccato .pe. domanassam uppajjati dibbena cakkhuna .pe. Vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam atthipaccayena paccayo. [1403] Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . Sahajato: cakkhuvinnanasahagato eko khandho ca cakkhayatananca tinnannam .pe. kayavinnanasahagato vipako eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam patisandhikkhane vipako eko khandho ca vatthu ca tinnannam . vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: vipaka khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam patisandhikkhane vipaka khandha ca mahabhuta . katattarupanam atthipaccayena paccayo . Pacchajata: vipaka khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa . pacchajata: vipaka khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page471.

[1404] Vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajato: vipakadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca tinnannam . vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: vipakadhammadhamma khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam . pacchajata: vipakadhammadhamma khandha ca kabalimkaro aharo ca purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: vipakadhammadhamma khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam . vipako dhammo natthivigatam anantarasadisam avigatam atthisadisam. [1405] Hetuya satta arammane nava adhipatiya dasa anantare satta samanantare satta sahajate ekadasa annamanne satta nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane dve kamme nava vipake tini ahare satta indriye nava jhane satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa. [1406] Hetupaccaya adhipatiya satta ... sahajate satta annamanne panca nissaye satta vipake tini indriye satta magge

--------------------------------------------------------------------------------------------- page472.

Satta sampayutte tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta. Yatha kusalattike panhavarassa anulomaganana ganita evam vittharetabba. Anulomam nitthitam. [1407] Vipako dhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo. Vipako dhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... Sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo. Vipako dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1408] Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa kammapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page473.

Paccayo. Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1409] Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo ... aharapaccayena paccayo ... Indriyapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo . Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo. [1410] Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakassa dhammassa sahajatam purejatam. Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1411] Vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma vipakadhammadhammassa sahajatam purejatam . vipakadhammadhammo ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1412] Nahetuya solasa naarammane solasa naadhipatiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page474.

Solasa naanantare solasa nasamanantare solasa nasahajate dvadasa naannamanne dvadasa nanissaye dvadasa naupanissaye solasa napurejate cuddasa napacchajate solasa naasevane solasa nakamme pannarasa navipake cuddasa naahare solasa naindriye solasa najhane solasa namagge solasa nasampayutte dvadasa navippayutte dasa noatthiya dasa nonatthiya solasa novigate solasa noavigate dasa. [1413] Nahetupaccayanaarammane solasa . sankhittam . ... Novigate dasa . yatha kusalattike paccaniyaganana vittharita evam vittharetabbam. Paccaniyam nitthitam. [1414] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne tini naupanissaye satta napurejate satta napacchajate satta naasevane satta nakamme satta navipake cattari naahare satta naindriye satta najhane satta namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta. [1415] Hetusahajatanissayaatthiavigatanti naarammane satta . Sankhittam . ... novigate satta . yatha kusalattike

--------------------------------------------------------------------------------------------- page475.

Anulomapaccaniyaganana vittharita evam vittharetabbam . asammohantena eso sajjhayamaggo. Anulomapaccaniyam nitthitam. [1416] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya dasa anantare satta samanantare satta sahajate ekadasa annamanne satta nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane dve kamme nava vipake tini ahare satta indriye nava jhane satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa. [1417] Nahetupaccaya naarammanapaccaya adhipatiya satta . Sankhittam . ... avigate terasa. Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana vittharita evam vittharetabbam. Paccaniyanulomam nitthitam. Vipakattikam tatiyam nitthitam. --------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page476.

Upadinnattikam 1- paticcavaro [1418] Upadinnupadaniyam dhammam paticca upadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya upadinnupadaniyam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane upadinnupadaniyam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha upadinnupadaniyam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute paticca katattarupam upadarupam . upadinnupadaniyam dhammam paticca anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya upadinnupadaniye khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Upadinnupadaniyam dhammam paticca upadinnupadaniyo ca anupadinnupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya upadinnupadaniyam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 446-476. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1354&items=64&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=40&item=1354&items=64&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=1354&items=64&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=1354&items=64&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1354              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :