ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [207]  Cittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  cittasahabhu  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasahabhunam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
.pe.  cittasahabhu  dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  cittasahabhu  hetu cittassa nocittasahabhunam cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo patisandhikkhane cittasahabhu hetu cittassa
katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo. Cittasahabhu dhammo cittasahabhussa
ca nocittasahabhussa ca dhammassa hetupaccayena paccayo: cittasahabhu hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittassa  ca  cittasahabhunanca  nocittasahabhunanca
cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [208] Cittasahabhu dhammo cittasahabhussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: nava cittasamutthanadukasadisam ninnanakaranam.
   [209] Cittasahabhu dhammo cittasahabhussa dhammassa adhipatiya paccayena
paccayo:  tini  arammanadhipatipi  sahajatadhipatipi  katabba .
Nocittasahabhu   dhammo   nocittasahabhussa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:  tini  arammanadhipatipi  sahajatadhipatipi  imesampi  tinnam
katabba   navapi  panha  cittasamutthanadukasadisa  ante  tini
arammanadhipatiyeva.
   [210] Cittasahabhu  dhammo cittasahabhussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  nava cittasamutthanadukasadisam ninnanakaranam . samanantarapaccayena
paccayo: nava paticcavarasadisa. Sahajatapaccayena paccayo: nava paticcavara-
sadisa  .  annamannapaccayena paccayo:  nava  paticcavarasadisa .
Nissayapaccayena  paccayo:  nava  paccayavarasadisa . upanissayapaccayena
paccayo: nava cittasamutthanadukasadisa.
   [211]  Nocittasahabhu   dhammo   nocittasahabhussa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam tini .
Nocittasahabhumulamyeva    labbhati    cittasamutthanadukasadisa   tinipi
ninnanakaranam.
   [212]  Cittasahabhu  dhammo nocittasahabhussa dhammassa pacchajata-
paccayena paccayo: pacchajata: cittasahabhu khandha purejatassa imassa
nocittasahabhussa  kayassa  pacchajatapaccayena  paccayo . nocittasahabhu
dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo: .
Cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca  dhamma  nocittasahabhussa  dhammassa
pacchajatapaccayena paccayo:. Asevanapaccayena paccayo: nava.
   [213]  Cittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata nanakhanika .  sahajata:  cittasahabhu  cetana
sampayuttakanam  khandhanam   cittasahabhunam  cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika: cittasahabhu cetana vipakanam
cittasahabhunam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo .  cittasahabhu  dhammo
nocittasahabhussa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika.
   {213.1}  Sahajata: cittasahabhu cetana cittassa nocittasahabhunam
cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika:
cittasahabhu cetana vipakassa cittassa katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo  .  cittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa  ca  nocittasahabhussa
ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika .
Sahajata:  cittasahabhu  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittassa ca
cittasahabhunanca   nocittasahabhunanca   cittasamutthanananca   rupanam
kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika: cittasahabhu cetana vipakanam
khandhanam cittassa katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [214]  Cittasahabhu  dhammo cittasahabhussa dhammassa vipakapaccayena
paccayo:  cittasamutthanadukasadisam  .  aharapaccayena  paccayo: nava
cittasamutthanadukasadisa imampi ekam kabalimkaraaharasadisam.
   [215]  Cittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  nava  cittasamutthanadukasadisam  ninnanakaranam .
Jhanapaccayena   paccayo:  tini  maggapaccayena  paccayo:  tini
sampayuttapaccayena paccayo panca.
   [216] Cittasahabhu dhammo cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajata:  cittasahabhu  khandha  cittasahabhunam cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena paccayo . cittasahabhu dhammo nocittasahabhussa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sahajata:
cittasahabhu  khandha  nocittasahabhunam  cittasamutthananam  rupanam vippayutta-
paccayena paccayo patisandhikkhane ... . Pacchajata: cittasahabhu khandha
purejatassa imassa nocittasahabhussa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
Cittasahabhu dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajata:  cittasahabhu  khandha  cittasahabhunanca
nocittasahabhunanca cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo.
   {216.1} Nocittasahabhu dhammo nocittasahabhussa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam purejatam pacchajatam .  sahajatam: cittam
nocittasahabhunam  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  cittam  katattarupanam  vippayuttapaccayena paccayo cittam
vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu cittassa vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam cakkhuvinnanassa vippayuttapaccayena
paccayo  kayayatanam  ...  vatthu  cittassa  vippayuttapaccayena
Paccayo  .  pacchajatam:  cittam  purejatassa imassa nocittasahabhussa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {216.2} Nocittasahabhu dhammo cittasahabhussa dhammassa  vippayutta-
paccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajatam: cittam cittasahabhunam
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam   vippayuttapaccayena
paccayo kayayatanam ... vatthu cittasahabhunam khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  nocittasahabhu  dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajatam purejatam . sahajatam:
cittam  cittasahabhunanca  nocittasahabhunanca   cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  ...  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  sampayuttakananca  khandhanam  vippayutta-
paccayena  paccayo  kayayatanam ... vatthu cittassa sampayuttakananca
khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   {216.3} Cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca  dhamma cittasahabhussa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: sahajata: cittasahabhu khandha ca
cittanca  cittasahabhunam  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo .  cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca  dhamma nocittasahabhussa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sahajata:
cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca  khandha  cittanca  nocittasahabhunam
cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
Pacchajata:  cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca  khandha  purejatassa
imassa  nocittasahabhussa  kayassa  vippayuttapaccayena  paccayo .
Cittasahabhu  ca  nocittasahabhu ca dhamma cittasahabhussa ca nocittasahabhussa
ca  dhammassa vippayuttapaccayena  paccayo:  cittasahabhu  ca nocittasahabhu
ca  khandha  cittanca  cittasahabhunanca  nocittasahabhunanca cittasamutthananam
rupanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [217]  Cittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  cittasahabhu  eko  khandho ... paticcasadisam  . cittasahabhu
dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
pacchajatam  .  sankhittam  .  cittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa  ca
nocittasahabhussa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  cittasahabhu
eko khandho ... paticcasadisam . nocittasahabhu dhammo nocittasahabhussa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam indriyam. Sankhittam.
   {217.1} Nocittasahabhu dhammo cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam . nocittasahabhu dhammo cittasahabhussa ca
nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam.
Sankhittam . cittasahabhu ca  nocittasahabhu  ca dhamma cittasahabhussa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam. Sahajato: cakkhuvinnanasahagato
eko khandho ca cakkhayatananca cakkhuvinnananca dvinnam khandhanam ... Sabbam
Patisandhiyam katabbam sahajatam purejatam.
   {217.2}  Cittasahabhu ca nocittasahabhu ca dhamma nocittasahabhussa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam
indriyam  .  sahajata:  cakkhuvinnanasahagata khandha ca cakkhayatananca
cakkhuvinnanassa  atthipaccayena  paccayo  kayavinnanasahagata  ...
Cittasahabhu  khandha  ca  cittanca nocittasahabhunam cittasamutthananam rupanam
atthipaccayena paccayo . sahajata: cittasahabhu khandha ca vatthu ca cittassa
atthipaccayena paccayo . sahajata: cittasahabhu  khandha ca mahabhuta ca
nocittasahabhunam   cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo
patisandhikkhane tinipi katabba . pacchajata: cittasahabhu ca nocitta-
sahabhu  ca  khandha  purejatassa  imassa  nocittasahabhussa  kayassa
atthipaccayena  paccayo . pacchajata: cittasahabhu ca nocittasahabhu ca
khandha  kabalimkaro  aharo  ca  imassa  nocittasahabhussa  kayassa
atthipaccayena  paccayo . pacchajata: cittasahabhu ca nocittasahabhu ca
khandha rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {217.3} Cittasahabhu ca nocittasahabhu ca dhamma cittasahabhussa ca
nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam.
Sahajato:  cakkhuvinnanasahagato  eko khandho ca cakkhayatananca ...
Paccayavarasadisam.
   [218]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava
Nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate tini
asevane  nava  kamme  tini vipake nava ahare nava indriye
nava  jhane  tini  magge  tini  sampayutte  panca  vippayutte
nava atthiya nava natthiya nava vigate nava avigate nava.
   [219] Cittasahabhu dhammo cittasahabhussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . cittasahabhu dhammo nocittasahabhussa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo:  .  cittasahabhu dhammo cittasahabhussa ca  nocittasahabhussa  ca
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {219.1}  Nocittasahabhu  dhammo  nocittasahabhussa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena paccayo: . nocittasahabhu
dhammo  cittasahabhussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: sahajata-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena
paccayo:  .  nocittasahabhu  dhammo  cittasahabhussa ca nocittasahabhussa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena paccayo:
Upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:.
   {219.2} Cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca dhamma cittasahabhussa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  . cittasahabhu ca nocittasahabhu ca dhamma
nocittasahabhussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: sahajatapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: .
Cittasahabhu  ca  nocittasahabhu ca dhamma cittasahabhussa ca nocittasahabhussa
ca dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [220] Nahetuya nava naarammane nava sabbattha nava noavigate
nava.
   [221]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  sabbattha  tini  nasampayutte  tini  navippayutte tini nonatthiya
tini novigate tini.
   [222] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava.
         Anulomamatika katabba.
          Cittasahabhudukam nitthitam.
             ---------------
            Cittanuparivattidukam
              paticcavaro             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 120-129. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=207&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=207&items=16&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=207&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=207&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=207              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :