ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
              upadadukam
              paticcavaro
   [293] Upada dhammam paticca noupada dhammo uppajjati hetu-
paccaya: patisandhikkhane vatthum paticca noupada khandha . Noupada
Dhammam  paticca  noupada  dhammo uppajjati hetupaccaya: noupada
ekam  khandham  paticca  tayo khandha  noupada ca cittasamutthanam rupam
dve  khandhe ...  patisandhikkhane  noupada ekam khandham paticca tayo
khandha  noupada  ca katattarupam dve khandhe ... Ekam mahabhutam ...
Dve mahabhute paticca dve mahabhuta.
   {293.1}  Noupada  dhammam paticca upada dhammo uppajjati
hetupaccaya:  noupada  khandhe  paticca upada cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane  mahabhute  paticca  upada  cittasamutthanam  rupam
katattarupam  upadarupam  .  noupada  dhammam  paticca upada  ca
noupada  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya:  noupada  ekam
khandham  paticca  tayo khandha upada ca noupada ca cittasamutthanam
rupam dve khandhe ... patisandhi . Upada ca noupada ca dhammam paticca
noupada  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: patisandhikkhane noupada
ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [294]  Upada  dhammam  paticca  noupada dhammo uppajjati
arammanapaccaya:   padhisandhikkhane  vatthum   paticca   noupada
khandha  .  noupada  dhammam  paticca  noupada dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  noupada  ekam khandham paticca tayo khandha dve
khandhe ... patisandhikkhane .pe. upada ca noupada ca dhammam paticca
noupada   dhammo   uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane
Noupada ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [295]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
adhipatipaccaya: noupada ekam khandham paticca tayo khandha noupada
ca cittasamutthanam rupam dve khandhe .... Noupada dhammam paticca upada
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya:  noupada khandhe paticca upada
cittasamutthanam rupam . noupada dhammam paticca upada ca noupada
ca  dhamma  uppajjanti adhipatipaccaya: noupada ekam khandham paticca
tayo khandha upada ca noupada ca cittasamutthanam rupam dve khandhe
... . ... anantarapaccaya: tini samanantarapaccaya: tini sahajatapaccaya:
panca.
   [296] Upada dhammam paticca noupada dhammo uppajjati annamanna-
paccaya: patisandhikkhane vatthum paticca noupada khandha . Noupada
dhammam paticca noupada dhammo uppajjati annamannapaccaya: noupada
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Ekam mahabhutam .pe. asanna-
sattanam  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca
dve mahabhuta . noupada dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
annamannapaccaya:  patisandhikkhane  noupada khandhe paticca vatthu .
Noupada dhammam paticca upada ca noupada ca  dhamma uppajjanti
annamannapaccaya:  patisandhikkhane  noupada ekam khandham paticca tayo
Khandha vatthu ca dve khandhe .... Upada ca noupada ca dhammam paticca
noupada   dhammo  uppajjati  annamannapaccaya:  patisandhikkhane
noupada ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
Sankhittam.
   [297] Hetuya panca arammane tini adhipatiya tini anantare
tini  samanantare  tini  sahajate panca annamanne panca nissaye
panca  upanissaye  tini purejate ekam asevane ekam kamme panca
vipake  panca  sabbattha panca  sampayutte  tini vippayutte panca
atthiya panca natthiya tini vigate tini avigate panca.
   [298] Upada  dhammam  paticca  noupada  dhammo uppajjati
nahetupaccaya: ahetukapatisandhikkhane vatthum paticca noupada khandha .
Noupada  dhammam  paticca noupada dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetukam  noupada  ekam  khandham  paticca  tayo khandha noupada ca
cittasamutthanam rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane ekam mahabhutam
.pe.  asannasattanam  ekam  mahabhutam  paticca tayo mahabhuta dve
mahabhute paticca dve mahabhuta.
   {298.1}  Noupada  dhammam paticca upada dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetuke  noupada  khandhe  paticca  upada
cittasamutthanam   rupam   ahetukapatisandhikkhane   mahabhute  paticca
upada   cittasamutthanam   rupam  katattarupam  upadarupam  yava
Asannasatta  .  noupada dhammam paticca upada ca noupada ca
dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya: ahetukam  noupada  ekam khandham
paticca  tayo  khandha  upada  ca  noupada ca cittasamutthanam rupam
ahetukapatisandhi . upada ca noupada ca dhammam paticca noupada
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukapatisandhikkhane  noupada
ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [299]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  noupada khandhe paticca noupada cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  ekam mahabhutam yava asannasatta dve mahabhute
paticca  dve  mahabhuta . noupada dhammam paticca upada dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  noupada  khandhe  paticca  upada
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  mahabhute  paticca  upada
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  yava asannasatta .
Noupada dhammam paticca upada ca noupada ca dhamma uppajjanti
naarammanapaccaya:  noupada  khandhe paticca upada ca noupada
ca cittasamutthanam rupam patisandhi . ... Naadhipatipaccaya: panca naanantara-
paccaya: tini . sankhittam. ... Naupanissayapaccaya: napurejatapaccaya:
panca napacchajatapaccaya: panca naasevanapaccaya: panca.
   [300]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
Nakammapaccaya:  noupada  khandhe  paticca  sampayuttaka  cetana
bahiram ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... dve mahabhute
paticca dve mahabhuta .  noupada  dhammam paticca upada dhammo
uppajjati  nakammapaccaya:  bahire ... aharasamutthane ... Utu-
samutthane  mahabhute paticca upadarupam . noupada dhammam paticca
upada ca noupada ca dhamma uppajjanti nakammapaccaya: bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
upada ca rupam.
   [301]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
navipakapaccaya: noupada ekam khandham paticca tayo khandha noupada
ca  cittasamutthanam  rupam ekam  mahabhutam yava asannasatta evam tini
noupadamulake.
   [302]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
naaharapaccaya:  bahiram ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam
mahabhutam ... dve mahabhute paticca dve mahabhuta. Noupada dhammam
paticca  upada  dhammo  uppajjati  naaharapaccaya:  bahiram ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  mahabhute  paticca upadarupam .
Noupada dhammam paticca upada ca noupada ca dhamma uppajjanti
naaharapaccaya: bahiram ... utusamutthanam ekam mahabhutam paticca tayo
mahabhuta upada ca rupam.
   [303]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
naindriyapaccaya: bahiram  ...  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam
ekam  mahabhutam  ...  .  noupada dhammam paticca upada dhammo
uppajjati  naindriyapaccaya: bahire mahabhute ... aharasamutthane
... utusamutthane ... asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam.
Noupada dhammam paticca upada ca noupada ca dhamma uppajjanti
naindriyapaccaya: bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam
mahabhutam ....
   [304]  Noupada  dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
najhanapaccaya:  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  dve  mahabhute paticca dve mahabhuta . noupada
dhammam  paticca upada dhammo uppajjati najhanapaccaya: bahire ...
Aharasamutthane  ... utusamutthane ...  asannasattanam  mahabhute
paticca  upada  katattarupam . noupada dhammam paticca upada ca
noupada ca dhamma uppajjanti najhanapaccaya: bahiram ... Ahara-
samutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca
tayo mahabhuta mahabhute paticca upada katattarupam upadarupam.
   [305]  Upada  dhammam  paticca  noupada dhammo uppajjati
namaggapaccaya: panca . ... Nasampayuttapaccaya: tini .
   [306]  Noupada dhammam paticca noupada dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya:  arupe  noupada  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam ekam mahabhutam ... . noupada dhammam paticca upada
dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: bahire ... Aharasamutthane ...
Utusamutthane ... asannasattanam mahabhute paticca upada katattarupam
upadarupam .  noupada  dhammam  paticca  upada  ca noupada ca
dhamma uppajjanti navippayuttapaccaya: bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ekam  mahabhutam paticca  tayo mahabhuta upada ca rupam
dve  mahabhute  paticca dve mahabhuta asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  katatta  ca rupam upadarupam dve mahabhute
paticca dve  mahabhuta katatta ca rupam upadarupam. ... Nonatthi-
paccaya: novigatapaccaya:.
   [307] Nahetuya  panca  naarammane  tini  naadhipatiya panca
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini napurejate panca napacchajate panca naasevane panca nakamme
tini  navipake  tini  naahare  tini naindriye  tini najhane tini
namagge  panca  nasampayutte  tini  navippayutte tini nonatthiya tini
novigate tini.
   [308]  Hetupaccaya  naarammane tini ... naadhipatiya panca
Nakamme  ekam  navipake  tini  nasampayutte tini navippayutte ekam
nonatthiya tini novigate tini.
   [309] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare
tini  sahajate  panca  annamanne  panca  nissaye panca upanissaye
tini purejate ekam asevane ekam magge ekam avigate panca.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 180-188. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=293&items=17&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=43&item=293&items=17&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=293&items=17&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=293&items=17&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=293              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :