ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

หน้าที่ ๑๕๘.

นิทฺโทเสน โลกุตฺตรสีเลน. าเณนาติ ปจฺจเวกฺขณาเณน. วิมุตฺติยาติ เสขผล-
วิมุตฺติยา. ตวกณฺณิโกติ เอวํนามโก คหปติ. ตปกณฺณิโกติปิ ปาลิ.
             --------------
            ๒๔. ราคเปยฺยาลวณฺณนา
   [๑๔๐] ราคสฺสาติ ปญฺจกามคุณิกราคสฺส. เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ.
          มโนรถปูรณิยา องฺคตฺตรนิกายฏฺกถาย
            ฉกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏฺิตา.
            -----------------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=16&page=158&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=16&A=3539&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=16&A=3539&pagebreak=1#p158


จบการแสดงผล หน้าที่ ๑๕๘.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com