ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๒ ภาษาบาลี อักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๒)

หน้าที่ ๑๔๙.

อสมฺปฏิจฺฉิโต ฯ อกตพฺภานกมฺโมติ วุตฺตํ โหติ ฯ อนวฺหาโตติ
วา อตฺโถ ฯ สามีจีติ อนุธมฺมตา ฯ โลกุตฺตรธมฺมํ อนุคตา
โอวาทานุสาสนี สามีจิธมฺมตาติ วุตฺตํ โหติ ฯ เสสเมตฺถ
วุตฺตนยเมวาติ ฯ
   สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย เตรสกวณฺณนา นิฏฺิตา ฯ
           -----------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๑๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=2&page=149&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=2&A=3130&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=2&A=3130&pagebreak=1#p149


จบการแสดงผล หน้าที่ ๑๔๙.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com