ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๒๓ ภาษาบาลี อักษรไทย ธ.อ.๖ อตฺต-โกธวคฺค

หน้าที่ ๖๐.

ตสฺมา โสตาปตฺติผลเมว วรํ อุตฺตมนฺติ อตฺโถ.
     เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
         อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ.
         โลกวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
           เตรสโม วคฺโค.
           -------------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=23&page=60&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=23&A=1194&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=23&A=1194&pagebreak=1#p60


จบการแสดงผล หน้าที่ ๖๐.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com