ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลี อักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

หน้าที่ ๕๒๙.

ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยตีติ ขิปฺปํ สมาธิยติ ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ
เมตฺตชฺฌานโต อุตฺตรึ อรหตฺตํ อสจฺฉิกโรนฺโต เสโข วา
ปุถุชฺชโน วา หุตฺวา กาลํ กโรนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ ฯ
เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
         เอกาทสกวณฺณนาปริโยสานา
         เอกุตฺตริกวณฺณนา นิฏฺิตา ฯ
           ------------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๕๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=3&page=529&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=3&A=10797&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=3&A=10797&pagebreak=1#p529


จบการแสดงผล หน้าที่ ๕๒๙.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com