ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย เถร.อ.๑ (ปรมตฺถที.๑)

หน้าที่ ๑๓๙.

"อาพาโธ เม สมุปฺปนฺโน, กาโล เม นปฺปมชฺชิตุนฺ"ติ. เอวํ อุปฺปนฺนํ หิ สตึ
องฺกุสํ กตฺวา อยํ เถโร อรหตฺตํ ปตฺโตติ.
          อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
          ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสํวณฺณนาย
            ตติยวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
             ------------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๑๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=32&page=139&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=32&A=3137&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=32&A=3137&pagebreak=1#p139


จบการแสดงผล หน้าที่ ๑๓๙.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com