ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓๖ ภาษาบาลี อักษรไทย ชา.อ.๒ เอกนิปาต(๒)

หน้าที่ ๒๑๔.

   สตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อาหริตฺวา ชาตกํ สโมธาเนสิ ตทา
ปจฺจนฺตวาสี อิทานิ ปจฺจนฺตวาสีเยว พาราณสีเสฏฺี ปน อหเมว
เตน สมเยนาติ ฯ
          อกตญฺูชาตกํ ทสมํ ฯ
          อปายิมฺหวคฺโค นวโม ฯ
           -----------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๒๑๔. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=36&page=214&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=36&A=4318&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=36&A=4318&pagebreak=1#p214


จบการแสดงผล หน้าที่ ๒๑๔.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com