ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๓๖ ภาษาบาลี อักษรไทย ชา.อ.๒ เอกนิปาต(๒)

หน้าที่ ๗๔.

มม ปิตา ปุนปฺปุนํ ธมนฺโต วิธมิ วิทฺธํเสสิ วินาเสสีติ ฯ
   สตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตกํ
สโมธาเนสิ ตทา ปิตา ทุพฺพจภิกฺขุ อโหสิ ปุตฺโต ปน
อหเมวาติ ฯ
          สงฺขธมนชาตกํ ทสมํ ฯ
          อาสึสวคฺโค ฉฏฺโ ฯ
            --------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๗๔. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=36&page=74&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=36&A=1465&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=36&A=1465&pagebreak=1#p74


จบการแสดงผล หน้าที่ ๗๔.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com