ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๔๗ ภาษาบาลี อักษรไทย ปฏิสํ.อ.๑ (สทฺธมฺม.๑)

หน้าที่ ๔๐๑.

ปภาวเนติ อตฺถาทีนํ ปากฏกรเณน อุปฺปาทเน. โชตเนติ อตฺถาทีนํ ทีปเน. วิโรจเนติ
อตฺถาทีนํ วิวิธา ทีปเน. ปกาสเนติ อตฺถาทีนํ ปกาสเน. "นานตฺเต"ติ มูลปทํ
กตฺวา สพฺพสาธารณวเสน วุตฺตํ. "ววตฺถาเน"ติ โสตาปนฺนสฺส วเสน, "สลฺลกฺขเณ
อุปลกฺขเณ"ติ สกทาคามิสฺส วเสน, "ปเภเท ปภาวเน"ติ อนาคามิสฺส วเสน,
"โชตเน วิโรจเน ปกาสเน"ติ อรหโต วเสน วุตฺตนฺติ เอวเมตฺถ โยชนา กาตพฺพาติ.
         สุทฺธิกปฏิสมฺภิทาาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏฺิตา.
              -----------
        อิติ สทฺธมฺมปฺปกาสินิยา ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺกถาย
              ปโม ภาโค


เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๗ หน้าที่ ๔๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=47&page=401&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=47&A=8948&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=47&A=8948&pagebreak=1#p401


จบการแสดงผล หน้าที่ ๔๐๑.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com