ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
อายตนยมก
ปัณณัตติวาร
[๒๗๙] อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ.
อุทเทสวาร
[๒๘๐] จักขุคือจักขายตนะหรือ จักขายตนะคือจักขุหรือ. โสตะคือโสตายตนะหรือ โสตายตนะคือโสตะหรือ. ฆานะคือฆานายตนะหรือ ฆานายตนะคือฆานะหรือ. ชิวหาคือชิวหายตนะหรือ ชิวหายตนะคือชิวหาหรือ. กายคือกายายตนะหรือ กายายตนะคือกายหรือ รูปคือรูปายตนะหรือ รูปายตนะคือรูปหรือ. สัททะคือสัททายตนะหรือ สัททายตนะคือสัททะหรือ. คันธะคือคันธายตนะหรือ คันธายตนะคือคันธะหรือ. รสะคือรสายตนะหรือ รสายตนะคือรสะหรือ. โผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพายตนะหรือ โผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ. มโนคือมนายตนะหรือ มนายตนะคือมโนหรือ. ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ. [๒๘๑] ไม่ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่จักขายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. ไม่ใช่โสตะไม่ใช่โสตายตนะหรือ ไม่ใช่โสตายตนะไม่ใช่โสตะหรือ. ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ ไม่ใช่ฆานายตนะไม่ใช่ฆานะหรือ. ไม่ใช่ชิวหาไม่ใช่ชิวหายตนะหรือ ไม่ใช่ชิวหายตนะไม่ใช่ชิวหาหรือ. ไม่ใช่กายไม่ใช่กายายตนะหรือ ไม่ใช่กายายตนะไม่ใช่กายหรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปาตนะหรือ ไม่ใช่รูปายตนะไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่สัททะไม่ใช่สัททายตนะหรือ ไม่ใช่สัททายตนะไม่ใช่สัททะหรือ. ไม่ใช่คันธะไม่ใช่คันธายตนะหรือ ไม่ใช่คันธายตนะไม่ใช่คันธะหรือ. ไม่ใช่รสะไม่ใช่รสายตนะหรือ ไม่ใช่รสายตนะไม่ใช่รสะหรือ. ไม่ใช่โผฏฐัพพะไม่ใช่โผฏฐัพพายตนะหรือ ไม่ใช่โผฏฐัพพายตนะ ไม่ใช่โผฏฐัพพะหรือ. ไม่ใช่มโนไม่ใช่มนายตนะหรือ ไม่ใช่มนายตนะไม่ใช่มโนหรือ. ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่ธัมมายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. [๒๘๒] จักขุคือจักขายตนะหรือ อายตนะคือโสตายตนะหรือ. จักขุคือจักขายตนะหรือ อายตนะคือฆานายตนะหรือ. จักขุคือจักขายตนะหรือ อายตนะคือชิวหายตนะหรือ ฯลฯ อายตนะคือธัมมายตนะหรือ โสตะคือโสตายตนะหรือ อายตนะคือจักขายตนะหรือ. โสตะคือโสตายตนะหรือ อายตนะคือฆานายตนะหรือ ฯลฯ อายตนะคือธัมมายตนะหรือ. ฆานะคือฆานายตนะหรือ อายตนะคือธัมมายตนะหรือ ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ อายตนะคือจักขายตนะหรือ. ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ อายตนะคือโสตายตนะหรือ อายตนะคือมนายตนะหรือ (พึงผูกจักรนัย) [๒๘๓] ไม่ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตายตนะหรือ. ไม่ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ. ไม่ใช่จักขุไม่ใช่จักขายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ชิวหายตนะหรือ. ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่โสตะไม่ใช่โสตายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขายตนะหรือ. ไม่ใช่โสตะไม่ใช่โสตายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ. ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ. ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่ฆานายตนะหรือ. ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขายตนะหรือ. ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่ธัมมายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตายตนะหรือ. ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่มนายตนะหรือ. (พึงผูกจักรนัย) [๒๘๔] จักขุคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. โสตะคืออายตนะหรือ อายตนะคือโสตะหรือ. ฆานะคืออายตนะหรือ อายตนะคือฆานะหรือ. ชิวหาคืออายตนะหรือ อายตนะคือชิวหาหรือ. กายคืออายตนะหรือ อายตนะคือกายหรือ. รูปคืออายตนะหรือ อายตนะคือรูปหรือ. สัททะคืออายตนะหรือ อายตนะคือสัททะหรือ. คันธะคืออายตนะหรือ อายตนะคือคันธะหรือ. รสะคืออายตนะหรือ อายตนะคือรสะหรือ. โผฏฐัพพะคืออายตนะหรือ อายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ. มโนคืออายตนะหรือ อายตนะคือมโนหรือ. ธัมมะคืออายตนะหรือ อายตนะคือธัมมะหรือ. [๒๘๕] ไม่ใช่จักขุไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. ไม่ใช่โสตะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตะหรือ. ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ฆานะหรือ. ไม่ใช่ชิวหาไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ชิวหาหรือ. ไม่ใช่กายไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่กายหรือ. ไม่ใช่รูปไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่รูปหรือ. ไม่ใช่สัททะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่สัททะหรือ. ไม่ใช่คันธะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่คันธะหรือ. ไม่ใช่รสะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่รสะหรือ. ไม่ใช่โผฏฐัพพะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โผฏฐัพพะหรือ. ไม่ใช่มโนไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่มโนหรือ. ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. [๒๘๖] จักขุคืออายตนะหรือ อายตนะคือโสตะหรือ. จักขุคืออายตนะหรือ อายตนะคือธัมมะหรือ. โสตะคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. โสตะคืออายตนะหรือ อายตนะคือธัมมะหรือ. ฆานะคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. อายตนะคือธัมมะหรือ. ธัมมะคืออายตนะหรือ อายตนะคือจักขุหรือ. ธัมมะคืออายตนะหรือ อายตนะคือโสตะหรือ. อายตนะคือมโนหรือ (พึงผูกจักรนัย) [๒๘๗] ไม่ใช่จักขุไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตะหรือ. ไม่ใช่จักขุไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. ไม่ใช่โสตะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ. ไม่ใช่ฆานะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่ธัมมะหรือ ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่จักขุหรือ. ไม่ใช่ธัมมะไม่ใช่อายตนะหรือ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่โสตะหรือ ฯลฯ ไม่ใช่อายตนะไม่ใช่มโนหรือ (พึงผูกจักรนัย).
อุทเทสวาร จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๒๓๔๒-๒๔๓๙ หน้าที่ ๙๕-๙๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=2342&Z=2439&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=279&items=9              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=279&items=9&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=279&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=279&items=9              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=279              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com