ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
       [๓๒] รูป คือรูปขันธ์หรือ?
       ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย.
       รูปขันธ์ คือรูปหรือ?
       ถูกแล้ว.
       [๓๓] เวทนา คือเวทนาขันธ์?
       ถูกแล้ว.
       เวทนาขันธ์คือเวทนาหรือ?
       ถูกแล้ว.
       [๓๔] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ?
       ทิฏฐิสัญญาเป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์เป็นสัญญาด้วย เป็น
สัญญาขันธ์ด้วย.
       สัญญาขันธ์ คือสัญญาหรือ?
       ถูกแล้ว.
       [๓๕] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ?
       ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์
สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย.
       สังขารขันธ์ คือสังขารหรือ?
       ถูกแล้ว.
       [๓๖] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ?
       ถูกแล้ว.
       วิญญาณขันธ์ คือวิญญาณหรือ?
       ถูกแล้ว.
       [๓๗] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่รูปขันธ์ ไม่ใช่รูปหรือ?
       ปิยรูป สาตรูป ไม่ใช่รูปขันธ์ แต่เรียกว่า รูป ยกเว้นรูปและรูปขันธ์เสียแล้ว สภาว-
*ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป และไม่ใช่รูปขันธ์.
       [๓๘] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่เวทนาขันธ์ ไม่ใช่เวทนาหรือ?
       ถูกแล้ว.
       [๓๙] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่สัญญาขันธ์ ไม่ใช่สัญญาหรือ?
       ทิฏฐิสัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์ เป็นแต่สัญญา ยกเว้นสัญญา และสัญญาขันธ์เสียแล้ว
สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา และไม่ใช่สัญญาขันธ์.
       [๔๐] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่สังขารขันธ์ ไม่ใช่สังขารหรือ?
       ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขารขันธ์ เป็นแต่สังขาร
ยกเว้นสังขารและสังขารขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขาร และไม่ใช่
สังขารขันธ์
       [๔๑] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ?
       ถูกแล้ว.
       ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณหรือ?
       ถูกแล้ว.
ปทโสธนมูลจักกวาร ๒

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๖๕๐-๖๙๖ หน้าที่ ๒๗-๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=650&Z=696&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=32&items=10&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=32&items=10              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=32&items=10&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=32&items=10&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=32              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com