ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๕๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
หีนัตติกเหตุทุกนหีนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
มิจฉัตตัตติกเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๑๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๕] ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙
มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๑๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๕ [๕๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
อุปปันนัตติกเหตุทุกนอุปปันนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๐] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดย เหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดยเหตุปัจจัย [๕๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อตีตัตติกเหตุทุกนอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๒] เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดย เหตุปัจจัย [๕๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๕๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อัชฌัตติกเหตุทุกนอัชฌัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๕๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๓๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๑๙๐-๖๒๖๓ หน้าที่ ๒๔๘-๒๕๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6190&Z=6263&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=500&items=36              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=500&items=36&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=500&items=36              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=500&items=36              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=500              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com