ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ปชหนวาร
อนุโลม
[๑๓๕๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัยหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? ถูกแล้ว. บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัยหรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? หามิได้. [๑๓๕๕] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัยหรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย? หามิได้. บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย? หามิได้. [๑๓๕๖] บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย หรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย? ถูกแล้ว. [๑๓๕๗] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย? ถูกแล้ว. [๑๓๕๘] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย หรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย? หามิได้. [๑๓๕๙] บุคคลใด ละภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัยหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย? ถูกแล้ว. [๑๓๖๐] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย หรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย? หามิได้. [๑๓๖๑] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละ ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? ย่อมละมานานุสัย. [๑๓๖๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ละทิฏฐานุสัย? ย่อมละทิฏฐานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ. [๑๓๖๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? ย่อมละมานานุสัย. [๑๓๖๔] บุคคลใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัยหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? ย่อมละมานานุสัย และภวราคานุสัย. [๑๓๖๕] บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละมานานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน กามธาตุ. บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อม ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อม ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละกามราคานุสัย จาก ที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. [๑๓๖๖] บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน อรุปธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และย่อมละ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา. [๑๓๖๗] บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น ก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละมานานุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นก็ หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๓๖๘] บุคคลละทิฏฐานุสัย จากที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? ถูกแล้ว ฯลฯ. [๑๓๖๙] บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? ถูกแล้ว. บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๓๗๐] บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๓๗๑] บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น หรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จาก ที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๗๒] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละ ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ก็หาไม่ บุคคลย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละ กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น? ย่อมละมานานุสัย. บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๗๓] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จาก ที่ใด ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละ กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๗๔] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? บุคคลย่อมละมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลละอวิชชานุสัย ปฏิฆา- *นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๗๕] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉา- *นุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ย่อมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ย่อมละปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล ย่อมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต่ย่อมละ กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๗๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมละกามราคานุสัย จาก ที่นั้น? หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้น หรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละ กามราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จาก ที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น หรือ? ย่อมละกิเลสอันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. [๑๓๗๗] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จาก ที่นั้น? หามิได้. บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา- *นุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ละปฏิฆานุสัยจากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น. บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น หรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ย่อมละกิเลสอันอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น? หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น. หามิได้. [๑๓๗๘] บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย จาก ที่นั้น? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก ที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉา- *นุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น. บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น หรือ? พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ใน กามธาตุ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัย จากที่นั้น แต่ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล นั้นนั่นแหละ ละมานานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละมานานุสัย และละภวราคานุสัย จากที่นั้น. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นละมานานุสัย จากที่นั้น? ถูกแล้ว. บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละมานานุสัย จาก ที่นั้น? พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอริย- *บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัยจากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่น แหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละ อวิชชานุสัย และมานานุสัยจากที่นั้น. [๑๓๗๙] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นย่อมละทิฏฐานุสัย จาก ที่นั้น? ถูกแล้ว ฯลฯ. [๑๓๘๐] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉา- *นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ละภวราคานุสัยจากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละ วิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละภวราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก ที่นั้น? หามิได้. [๑๓๘๑] บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น? พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ใน กามธาตุ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ย่อมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชา- *นุสัย และย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้น. [๑๓๘๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ? หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐา- *นุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละวิจิกิจฉา- *นุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ย่อมละกามราคานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละ ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละ ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละ อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น? หามิได้. [๑๓๘๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ย่อมละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น ย่อมละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคล นั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิหานุสัย มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละ ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? ย่อมละมานานุสัย. บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อม ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น? พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่พระอริย- *บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๘๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น? บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละ วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ย่อมละมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น บุคคลที่ ๘ นั้น ย่อมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ย่อมละกามราคานุสัย และมานานุสัย อันตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคล นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ย่อมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ย่อมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยู่ในที่ เดียวกันกับอนุสัยนั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ ฯลฯ. [๑๓๘๕] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? ย่อมละมานานุสัย. บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น? พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย และ มานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่. [๑๓๘๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า บุคคลใด ละอวิชชานุสัยจากที่ใด บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น? พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต่ พระอริยบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ย่อมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แต่บุคคลนั้น ย่อมละ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม่.
อนุโลม จบ.


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๑๓๙๓๘-๑๔๔๓๖ หน้าที่ ๕๕๓-๕๗๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=13938&Z=14436&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=38&item=1354&items=33              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=38&item=1354&items=33&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=38&item=1354&items=33              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=38&item=1354&items=33              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1354              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :