ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค [๑. เทวดาสังยุต]

๘. ฆัตวาวรรค ๔. วุฏฐิสูตร

๔. วุฏฐิสูตร
ว่าด้วยฝน
[๗๔] เทวดาทูลถามว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น อะไรเล่าประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกลงไป อะไรเล่าประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินได้ สัตว์ประเภทใดประเสริฐ บรรดาชนผู้พูด ใครเป็นผู้ประเสริฐ เทวดาองค์หนึ่งกล่าวแก้ว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น พืชประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกลงไป ฝนประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินได้ โคเป็นสัตว์ประเสริฐ บรรดาชนผู้พูด บุตรเป็นผู้ประเสริฐ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรู้ประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกลงไป ความไม่รู้ประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินได้ พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐ บรรดาชนผู้พูด พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ
วุฏฐิสูตรที่ ๔ จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๑๕ หน้า : ๘๑}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๘๑. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=15&siri=74                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=1282&Z=1296                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=204                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu15


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :