ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
๔. ทุติยโกธครุสูตร
ว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ ๒
[๔๔] ภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๔ ประการนี้ อสัทธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ความเป็นผู้มักโกรธ ไม่เคารพสัทธรรม ๒. ความเป็นผู้มักลบหลู่ ไม่เคารพสัทธรรม ๓. ความเป็นผู้เห็นแก่ลาภ ไม่เคารพสัทธรรม ๔. ความเป็นผู้เห็นแก่สักการะ ไม่เคารพสัทธรรม ภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๔ ประการนี้แล ภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๔ ประการนี้ สัทธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๑ หน้า : ๗๒}

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต [๑. ปฐมปัณณาสก์]

๕. โรหิตัสสวรรค ๕. โรหิตัสสสูตร

๑. ความเป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้มักโกรธ ๒. ความเป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้มักลบหลู่ ๓. ความเป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้เห็นแก่ลาภ ๔. ความเป็นผู้เคารพสัทธรรม ไม่เป็นผู้เห็นแก่สักการะ ภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๔ ประการนี้แล ภิกษุผู้มักโกรธ มักลบหลู่ เห็นแก่ลาภและเห็นแก่สักการะ ย่อมไม่งอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชที่หว่านไว้ในนาไม่ดี ส่วนภิกษุผู้เคารพสัทธรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ย่อมงอกงามในธรรม เหมือนต้นไม้งอกงามเพราะยางเหนียวฉะนั้น
ทุติยโกธครุสูตรที่ ๔ จบ
๕. โรหิตัสสสูตร
ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ ๗๒-๗๓. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=44                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=21&A=1266&Z=1281                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=44                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu21


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :