ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา
๑๔. โคตมเถรคาถา
ภาษิตของพระโคตมเถระ
(พระโคตมเถระแสดงธรรมด้วย ๓ คาถาไว้ดังนี้ว่า) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๖ หน้า : ๓๘๐}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา [๓. ติกนิบาต]

๑๕. หารติเถรคาถา

[๒๕๘] เราเมื่อยังท่องเที่ยวไปมาได้ไปตกนรกบ้าง ได้ไปถือปฏิสนธิยังเปตโลกบ้าง ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอันมีแต่ทุกข์บ้าง เราเสวยทุกข์อยู่หลายประการมาเป็นเวลานาน [๒๕๙] แม้อัตภาพมนุษย์ เราก็ผ่านมามากแล้ว เราได้ไปสวรรค์เป็นครั้งคราว และได้ดำรงอยู่ในรูปภพ อรูปภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ (และ) อสัญญีภพ [๒๖๐] เรารู้แจ้งชัดภพทั้งหลายอันหาแก่นสารมิได้ ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครั้นรู้แจ้งภพนั้นอันเกิดในตนแล้ว จึงเป็นผู้มีสติ ได้บรรลุสันติธรรมที่แท้จริง


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๘๐-๓๘๑. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=320                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=26&A=6159&Z=6168                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=320                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu26


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :