ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา
๙. มหาเปสการเปติวัตถุ
เรื่องนางเปรตอดีตภรรยาหัวหน้าช่างหูก
(ภิกษุรูปหนึ่งถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า) [๕๔] นางเปรตนี้กินคูถ๑- มูตร โลหิต และหนอง นี้เป็นวิบากกรรมอะไร นางเปรตผู้ที่กินเลือดและหนองเป็นประจำ เมื่อก่อนได้ทำกรรมอะไรไว้ [๕๕] ผ้าทั้งหลายยังใหม่ สวยงาม อ่อนนุ่ม บริสุทธิ์ มีขนอ่อน ที่ท่านให้ ย่อมกลายเป็นแผ่นเหล็ก เมื่อก่อนนางเปรตนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้หนอ เชิงอรรถ : คูถ (คือ) อุจจาระ, มูตร (คือ) ปัสสาวะ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๖ หน้า : ๑๗๖}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ [๑. อุรควรรค]

๑๐. ขัลลาฏิยเปติวัตถุ

(เทพบุตรตอบว่า) [๕๖] เมื่อก่อนนางเปรตนี้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า เป็นคนตระหนี่ กระด้าง ไม่ให้ทาน นางได้ด่าและบริภาษข้าพเจ้า ผู้กำลังถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายว่า [๕๗] เจ้าจงกินคูถ มูตร เลือด และหนอง ซึ่งเป็นของไม่สะอาดทุกเมื่อ คูถ มูตร เลือด และหนองจงเป็นอาหารของเจ้าในโลกหน้า แผ่นเหล็กจงเป็นผ้าของเจ้า เพราะประพฤติชั่วเช่นนี้ นางมาในที่นี้ จึงกินแต่คูถและมูตรเป็นต้นตลอดกาลนาน
มหาเปสการเปติวัตถุที่ ๙ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๑๗๖-๑๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=94                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=26&A=3125&Z=3140                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=94                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu26


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :