ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา
๑๒. อุรคเปตวัตถุ
เรื่องเปรตผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบ
(พราหมณ์ เมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า) [๘๕] บุตรของข้าพเจ้าละร่างกายของตนไปเหมือนงูลอกคราบ ในเมื่อร่างกายใช้การไม่ได้ก็ตายจากไปอย่างนี้ เชิงอรรถ : ที่อยู่ประจำของพญายมในแดนเปรต (ขุ.เป.อ. ๘๑/๖๔) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๖ หน้า : ๑๘๑}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ [๑. อุรควรรค]

๑๒. อุรคเปตวัตถุ

[๘๖] เมื่อพวกญาติเผาอยู่ บุตรของข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่า พวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึง เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ร้องไห้ถึงเขา เขาไปตามทางของเขา (นางพราหมณี เมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้ จึงกล่าว ๒ คาถาว่า) [๘๗] บุตรของดิฉัน ดิฉันไม่ได้เชิญมา ก็มาแล้วจากโลกอื่นนั้น ดิฉันไม่ได้อนุญาตให้ไป ก็ไปแล้วจากมนุษยโลกนี้ เขามาอย่างไร เขาก็ไปแล้วอย่างนั้น ทำไมจะต้องไปร่ำไห้ถึงบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจนั้นเล่า [๘๘] เมื่อพวกญาติเผาอยู่ บุตรของดิฉันก็ไม่รู้ว่า พวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึง เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขา เขาไปตามทางของเขา (น้องสาวกล่าวว่า) [๘๙] ถ้าดิฉันร้องไห้ ก็จักซูบผอม ผลอะไรจะพึงมีแก่ดิฉันในการร้องไห้นั้น ญาติมิตรและสหายของพวกเราจะพึงมีความไม่สบายใจอย่างยิ่ง [๙๐] เมื่อพวกญาติเผาอยู่ พี่ชายของดิฉันก็ไม่รู้ว่า พวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึง เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขา เขาไปตามทางของเขา (ส่วนภรรยาของเขากล่าวว่า) [๙๑] ผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว ความเศร้าโศกของผู้นั้น เปรียบเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ซึ่งโคจรอยู่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๖ หน้า : ๑๘๒}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ [๑. อุรควรรค]

รวมเรื่องเปรตที่มีในวรรค

[๙๒] เมื่อพวกญาติเผาอยู่ สามีของดิฉันก็ไม่รู้ว่า พวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึง เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขา เขาไปตามทางของเขา (ส่วนนางทาสีกล่าวว่า) [๙๓] ท่านพราหมณ์ หม้อน้ำที่แตกแล้ว พึงประสานให้เป็นดังเดิมอีกไม่ได้ฉันใด ความเศร้าโศกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ก็ฉันนั้น [๙๔] เมื่อพวกญาติเผาอยู่ นายของดิฉันก็ไม่รู้ว่า พวกญาติพากันร้องไห้คร่ำครวญถึง เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขา เขาไปตามทางของเขา
อุรคเปตวัตถุที่ ๑๒ จบ
อุรควรรคที่ ๑ จบ
รวมเรื่องเปรตที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เขตตูปมเปตวัตถุ ๒. สูกรมุขเปตวัตถุ ๓. ปูติมุขเปตวัตถุ ๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถ ๖. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ ๗. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ ๘. โคณเปตวัตถุ ๙. มหาเปสการเปติวัตถุ ๑๐. ขัลลาฏิยเปติวัตถุ ๑๑. นาคเปตวัตถุ ๑๒. อุรคเปตวัตถุ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๖ หน้า : ๑๘๓}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๑๘๑-๑๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=97                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=26&A=3220&Z=3262                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=97                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu26


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :