ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
๙. ธัมมัทธชชาดก (๓๘๔)
ว่าด้วยการมีธรรมเป็นธงชัย
(กาเรียกนกทั้งหลายมากล่าวว่า) [๖๔] พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านจงประพฤติธรรมเถิด จงประพฤติธรรมเถิด พวกท่านจะมีแต่ความเจริญ เพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า (นกทั้งหลายเมื่อไม่รู้จึงพากันสรรเสริญกาทุศีลนั้นว่า) [๖๕] กานี้เจริญจริงหนอ ประพฤติธรรมได้ยอดเยี่ยม ยืนด้วยขาข้างเดียวสอนธรรมอยู่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๒๓๙}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก [๖. ฉักกนิบาต]

๑. อวาริยวรรค ๑๐. นันทิยมิคราชชาดก (๓๘๕)

(พญานกโพธิสัตว์เรียกฝูงนกมาสั่งให้คอยจับกาว่า) [๖๖] พวกเจ้าไม่รู้ปกติของมัน เพราะไม่รู้ จึงพากันสรรเสริญมัน มันกินทั้งไข่และลูกอ่อนแล้วพูดว่า ธรรมะ ธรรมะ [๖๗] มันพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอย่างหนึ่ง มันประพฤติธรรมแต่ปาก แต่กายไม่ประพฤติธรรม เพราะฉะนั้น มันจึงชื่อว่าไม่ทรงธรรม [๖๘] มันปากหวาน รู้ใจได้ยาก แสร้งทำตัวว่ามีธรรมเป็นธงชัย เหมือนงูเห่าซ่อนตัวอยู่ในรู ให้เขายกย่องว่าเป็นผู้ดีทุกบ้านทุกตำบล คนทุศีลประเภทนี้คนโง่รู้ได้ยาก [๖๙] พวกท่านจงใช้จะงอยปาก ปีก และเท้าจิกตีกาตัวนี้ ทำให้กาเลวทรามพินาศไป กาตัวนี้ไม่สมควรอยู่ร่วมกับพวกเรา
ธัมมัทธชชาดกที่ ๙ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๒๓๙-๒๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=27&siri=384                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=27&A=4025&Z=4042                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=893                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu27


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :