ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
๑๐. กุมมาสปิณฑิชาดก (๔๑๕)
ว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส
(พระราชาทรงอุทานบทเพลงท่ามกลางพสกนิกรว่า) [๑๔๒] ได้ยินว่า การบำรุงพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เห็นธรรมอันไม่ต่ำทราม มีผลานิสงส์ไม่น้อยเลย เชิญดูผลานิสงส์แห่งก้อนขนมกุมมาสทั้งแห้งทั้งจืด [๑๔๓] ดูเถิด ช้าง โค ม้า จำนวนมากเหล่านี้ รวมทั้งทรัพย์ ธัญชาติ ผืนปฐพีทั้งสิ้น ทั้งเหล่านารีผู้มีรูปงามเทียบด้วยนางอัปสรเหล่านี้ เป็นผลานิสงส์ของก้อนขนมกุมมาส {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๒๘๐}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก [๗. สัตตกนิบาต]

๒. คันธารวรรค ๑๐. กุมมาสปิณฑิชาดก (๔๑๕)

(พระราชเทวีกราบทูลพระราชาว่า) [๑๔๔] ขอเดชะพระองค์ผู้องอาจประดุจพญากุญชร ผู้เป็นใหญ่ในกุศลธรรม พระองค์ตรัสพระคาถาอยู่เนืองๆ ขอเดชะพระองค์ผู้ผดุงแคว้นให้เจริญ หม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ผู้มีพระหทัยเบิกบานอย่างยิ่งตรัสบอกเถิด (พระราชาตรัสกับพระราชเทวีว่า) [๑๔๕] เราได้เกิดในตระกูลหนึ่งในเมืองนี้เอง เป็นคนรับจ้าง ทำงานให้คนอื่น เป็นผู้สำรวมศีล [๑๔๖] เราออกไปทำงานได้เห็นสมณะ ๔ รูป สมบูรณ์ด้วยอาจาระและศีล เยือกเย็น ไม่มีอาสวะ [๑๔๗] เรายังจิตให้เลื่อมใสในสมณะเหล่านั้น นิมนต์ให้นั่งบนเครื่องลาดที่ทำด้วยใบไม้ เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายขนมกุมมาสแด่พุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมือทั้ง ๒ ของตน [๑๔๘] กุศลกรรมนั้นได้มีผลแก่เราเช่นนี้ เราได้เสวยราชสมบัตินี้ คือแผ่นดินที่ประเสริฐมั่งคั่งสมบูรณ์ (พระราชเทวีตรัสสดุดีพระราชาว่า) [๑๔๙] พระองค์เมื่อพระราชทานให้ ก็จงเสวยเถิด อย่าได้ทรงประมาท ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกุศลธรรม ขอพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไป ขอเดชะพระราชาผู้เป็นใหญ่ในกุศลธรรม ขอพระองค์อย่าประพฤติอธรรม จงทรงรักษาธรรมเถิด {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๒๘๑}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก [๗. สัตตกนิบาต]

๒. คันธารวรรค ๑๑. ปรันตปชาดก (๔๑๖)

(พระราชาตรัสกับพระราชเทวีว่า) [๑๕๐] พระธิดาของพระเจ้าโกศลผู้งดงาม เรานั้นได้ประพฤติตามทางที่พระอริยะ ได้ประพฤติมาแล้วนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่ชอบใจของเรา เราต้องการพบท่าน [๑๕๑] นี่พระราชธิดาผู้แสนดีของพระเจ้าโกศล พระนางงดงามท่ามกลางหมู่นารี เหมือนเทพอัปสร พระนางได้กระทำกรรมดีอะไรไว้ เพราะเหตุไรเล่า พระนางจึงมีพระฉวีวรรณงดงามยิ่งนัก (พระราชเทวีทูลว่า) [๑๕๒] ขอเดชะจอมกษัตริย์ หม่อมฉันได้เกิดเป็นทาสี รับใช้ผู้อื่นแห่งตระกูลเศรษฐีอัมพัฏฐโคตร สำรวมแล้ว เลี้ยงชีพโดยชอบธรรม มีศีล ไม่เหลียวดูความชั่ว [๑๕๓] ในกาลครั้งนั้น หม่อมฉันได้ถวายข้าว ที่คดมาเพื่อตนแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต หม่อมฉันเองปลื้มใจ ดีใจ กรรมของหม่อมฉันนั้นมีผลเช่นนี้
กุมมาสปิณฑิชาดกที่ ๑๐ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๒๘๐-๒๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=27&siri=415              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=27&A=4728&Z=4762                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1107              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=27&item=1107&items=7              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=39&A=4759              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=27&item=1107&items=7              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=39&A=4759                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu27              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/ja415/en/francis-neilบันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :