ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก
๒. เอกสังขิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสังขิยเถระ
(พระเอกสังขิยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า) [๑๓] ได้มีงานสมโภชต้นมหาโพธิ์ ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี มหาชนมาชุมนุมกันบูชาต้นมหาโพธิ์ที่ประเสริฐ [๑๔] (ข้าพเจ้าเกิดความดำริว่า) ต้นมหาโพธิ์นี้ที่ควรบูชาเช่นนี้ ของพระศาสดาพระองค์ใด(ย่อมแสดงว่า) พระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นผู้เว้นจากความเศร้าโศกมาก ทรง มีปัญญา เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด [๑๕] ครั้งนั้น ข้าพเจ้าถือสังข์เป่าบูชาต้นโพธิ์ตลอดวัน แล้วไหว้ต้นมหาโพธิ์ที่ประเสริฐ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๓ หน้า : ๖๐}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๔๔. เอกวิหาริวรรค]

๒. เอกสังขิยเถราปทาน

[๑๖] เมื่อร่างกายข้าพเจ้าล้มตายลง กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำในเวลาใกล้ตาย ส่งผลให้ข้าพเจ้าถึงเทวโลก และข้าพเจ้าได้รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก [๑๗] เครื่องดนตรี ๖๐,๐๐๐ ชิ้น มีเสียงน่ายินดี น่าร่าเริง บันเทิงใจ ขับกล่อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า [๑๘] ในกัปที่ ๗๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัสสนะ มีชัยชนะเป็นใหญ่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต [๑๙] ครั้งนั้น เครื่องดนตรี ๘๐๐ ชิ้น แวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อ ข้าพเจ้าได้รับผลบุญของตน นี้เป็นผลแห่งการบำรุงต้นโพธิ์ [๒๐] ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆ คือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ถึงข้าพเจ้ายังอยู่ในครรภ์มารดา กลองก็ประโคมอยู่ตลอดเวลา [๒๑] เพราะอุปัฏฐากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้เสวยสมบัติทั้งหลาย และบรรลุนิพพานบทอันไม่หวั่นไหว เป็นแดนเกษมจากภัย เป็นอมตธรรม และไม่มีมลทิน {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๓ หน้า : ๖๑}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๔๔. เอกวิหาริวรรค]

๓. ปาฏิหีรสัญญกเถราปทาน

[๒๒] ในกัปที่ ๙๑ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า [๒๓] กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว ภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ [๒๔] การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้า เป็นการมาดีแล้วโดยแท้ วิชชา ๓ ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว [๒๕] คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าก็ได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล ได้ทราบว่า ท่านพระเอกสังขิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้
เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๖๐-๖๒. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=33&siri=22              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=33&A=714&Z=735                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=22              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=33&item=22&items=1              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=22&items=1                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu33บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :