ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

อนุโลมโอกาส
จักขุนทรียมูลกนัย
[๑๙๕] อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด โสตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิด ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. โสตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ฆานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นจักขุนทรีย์กำลังเกิด แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลัง เกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นจักขุนทรีย์กำลังเกิดและฆานินทรีย์ก็กำลังเกิด ปฏิ. ฆานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อิตถินทรีย์ ฯลฯ ปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็ กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นจักขุนทรีย์กำลังเกิด แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลัง เกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นจักขุนทรีย์กำลังเกิดและปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิด ปฏิ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. ชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด แต่ จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและ จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๒๖๘}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด โสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. โสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. อุเปกขินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในอรูปภูมิ ในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิด แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด อนุ. จักขุนทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด จักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในอรูปภูมิ ในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิด แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
ฆานินทรียมูลกนัย
[๑๙๖] อนุ. ฆานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อิตถินทรีย์ ฯลฯ ปุริสินทรีย์ใน ภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ฆานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๒๖๙}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

อนุ. ฆานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นกำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. ชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ฆานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด แต่ ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและ ฆานินทรีย์ก็กำลังเกิด อนุ. ฆานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด โสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. โสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ฆานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์กำลังเกิด แต่ฆานินทรีย์ไม่ ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดและฆานินทรีย์ก็ กำลังเกิด อนุ. ฆานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. อุเปกขินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ฆานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิด แต่ ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิดและ ฆานินทรีย์ก็กำลังเกิด อนุ. ฆานินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ฆานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิด แต่ ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิดและ ฆานินทรีย์ก็กำลังเกิด
ฆานินทรียมูลกนัย จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๒๗๐}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

อิตถินทรียมูลกนัย
[๑๙๗] อนุ. อิตถินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิด ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อิตถินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ฯลฯ
อิตถินทรียมูลกนัย จบ
ปุริสินทรียมูลกนัย
[๑๙๘] อนุ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิด ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. ชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด แต่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและ ปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิด อนุ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด โสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. โสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์กำลังกิด แต่ปุริสินทรีย์ไม่ ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดและปุริสินทรีย์ก็ กำลังเกิด อนุ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๒๗๑}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

ปฏิ. อุเปกขินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิด แต่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นอุเปกขินทรีย์กำลังเกิดและ ปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิด อนุ. ปุริสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิด แต่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด ในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นมนินทรีย์กำลังเกิดและ ปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิด
ปุริสินทรียมูลกนัย จบ
ชีวิตินทรียมูลกนัย
[๑๙๙] อนุ. ชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด โสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลัง เกิดใช่ไหม วิ. ในอสัญญสัตตภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ ใช่กำลังเกิด ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิด ปฏิ. โสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. ชีวิตินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ในอสัญญสัตตภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิด แต่มนินทรีย์ไม่ใช่กำลัง เกิด ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กำลังเกิดและมนินทรีย์ ก็กำลังเกิด {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๒๗๒}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่
ชีวิตินทรียมูลกนัย จบ
โสมนัสสินทรียมูลกนัยเป็นต้น
[๒๐๐] อนุ. โสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกขินทรีย์ ฯลฯ สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด โสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่
โสมนัสสินทรียมูลกนัยเป็นต้น จบ
อุเปกขินทรียมูลกนัย
[๒๐๑] อนุ. อุเปกขินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกขินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่
อุเปกขินทรียมูลกนัย จบ
สัทธินทรียมูลกนัย
[๒๐๒] อนุ. สัทธินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปัญญินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิด ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. ปัญญินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด สัทธินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๒๗๓}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๒. ปวัตติวาร ๑. อุปปาทวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

อนุ. สัทธินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด สัทธินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่
สัทธินทรียมูลกนัย จบ
ปัญญินทรียมูลกนัย
[๒๐๓] อนุ. ปัญญินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด มนินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิด ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. มนินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิด ปัญญินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิ. ใช่
ปัญญินทรียมูลกนัย จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๒๖๘-๒๗๔. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=13                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=6005&Z=6178                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=534              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=39&item=534&items=24              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=39&item=534&items=24                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :