ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒
๓. ปริญญาวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุนทรียมูลกนัย
[๔๓๕] อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ โสตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้โสตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๐๕}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลัง กำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๐๖}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

โทมนัสสินทรียมูลกนัย
[๔๓๖] อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกกำลังเจริญอัญญินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสิน- ทรีย์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคกำลังเจริญอัญญินทรีย์และกำลังละ โทมนัสสินทรีย์ อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอัญญาตา- วินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
โทมนัสสินทรียมูลกนัย จบ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
[๔๓๗] อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๐๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๑. ปัจจุปปันนวาร

ปฏิ. บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลัง ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย จบ
อัญญินทรียมูลกนัย
[๔๓๘] อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญ อัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
อัญญินทรียมูลกนัย จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๐๕-๖๐๘. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=21                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14362&Z=14430                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1334              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=39&item=1334&items=11              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=39&item=1334&items=11                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :