ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๓. อนาคตวาร

ปัจจนีกะ
จักขุนทรียมูลกนัย
[๔๕๕] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่จักไม่กำหนดรู้ จักขุนทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จัก กำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่มิใช่จัก ไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่จักไม่กำหนดรู้ จักขุนทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๒๔}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๓. อนาคตวาร

อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่ มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ และก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จัก กำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
[๔๕๖] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จัก ละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๔ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่มิใช่จัก ไม่ละโทมนัสสินทรีย์ บุคคล ๕ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๒๕}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๓. อนาคตวาร

วิ. บุคคล ๓ จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จักทำให้ แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่
โทมนัสสินทรียมูลกนัย จบ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
[๔๕๗] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้น ก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่มิใช่ จักไม่เจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๓ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จัก ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๗ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่มิใช่จัก ไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๒๖}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

อัญญินทรียมูลกนัย
[๔๕๘] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้ แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์และ ก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญ อัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่
อัญญินทรียมูลกนัย จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๒๔-๖๒๗. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=26                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14769&Z=14845                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1385                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :