ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒
๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร
อนุโลม
จักขุนทรียมูลกนัย
[๔๕๙] อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวก เคยละโทมนัสสินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ จักขุนทรีย์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคเคยละโทมนัสสินทรีย์และก็กำลัง กำหนดรู้จักขุนทรีย์ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๒๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลัง กำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลัง กำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคเคยเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์และก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
[๔๖๐] อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๒๘}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

ปฏิ. บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่ไม่ใช่กำลัง ละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคเคยเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์และก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ อนุ. บุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
โทมนัสสินทรียมูลกนัย จบ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
[๔๖๑] อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๒๙}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยทำให้ แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย จบ
อัญญินทรียมูลกนัย
[๔๖๒] อนุ. บุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่ ปฏิ. บุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. ไม่ใช่
อัญญินทรียมูลกนัย จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๒๗-๖๓๐. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=27                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14846&Z=14911                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1395                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :