ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
๑. กุสลติกะ ๙๐ - ๙๒. ปีติสหคตทุกะเป็นต้น
๑. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย
[๒๗] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่ง สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุข ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยสุข ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขา ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่สหรคตด้วยอุเบกขา (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๖๙๕}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๖๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=194                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14490&Z=14498                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2722                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu44


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :