ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๖. ปีติติกะ

๑. กุสลติกะ ๖. ปีติติกะ
๑ - ๗. ปฏิจจวารเป็นต้น
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
[๓๔] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่ง สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคต ด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ สหชาตวาร ฯลฯ สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร) [๓๕] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น กุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๗ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๗๕๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๖. ปีติติกะ

อนันตรปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ สหชาตปัจจัย มี ๓ วาระ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓ วาระ นิสสยปัจจัย มี ๓ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๙ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๓ วาระ กัมมปัจจัย มี ๕ วาระ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ อาหารปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ สัมปยุตตปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) (พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลติกะ) [๓๖] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่ง สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่ง สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร) [๓๗] สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๗๕๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ติกติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๗. ทัสสนติกะ

สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่ง สหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็น อัพยากฤตซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๑) (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) (พึงขยายสหชาตวาร ฯลฯ ปัญหาวารให้พิสดาร)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๗๕๕-๗๕๗. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=229                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=15432&Z=15474                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2922                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu44


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :