ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
๒๐. สัญโญชนทุกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ
[๘๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันถะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาาระ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๔ หน้า : ๘๓๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน]

๕๕. มหันตรทุกะ ๑. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาาระ (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอฆะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาาระ (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นเหตุ ... (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๑ วาระ ย่อ)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๘๓๔-๘๓๕. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=309                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16831&Z=16838                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3239                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu44


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :