ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๒. เวทนาติกะ ๒. วิปากติกะ
[๔๓] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรม ที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๔๘ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๔๘ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ (ย่อ)
๓. วิปากติกะ ๑. กุสลติกะ
[๔๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นอกุศล (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๖๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกติกปัฏฐาน]

๕. สังกิลิฏฐติกะ ๑. กุสลติกะ

เหตุปัจจัย มี ๓๒ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๗ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๙ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓๐ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๒๔ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓๒ วาระ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็น อัพยากฤต (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ ไม่มีวิบาก)
๔. อุปาทินนติกะ ๑. กุสลติกะ
[๔๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็น อารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและ ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๕. สังกิลิฏฐติกะ ๑. กุสลติกะ
[๔๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๖๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกติกปัฏฐาน]

๖-๒๑. วิตักกติกะเป็นต้น ๑. กุสลติกะ

... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่ง ไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของ กิเลสซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ
๖-๒๑. วิตักกติกะเป็นต้น ๑. กุสลติกะ
[๔๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๘ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๔๗ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๔๖ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๔๖ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๘ วาระ [๔๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๔๘ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๔๘ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๖๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกติกปัฏฐาน]

๖-๒๑. วิตักกติกะเป็นต้น ๑. กุสลติกะ

[๔๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๕๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็น กุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็น กุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค เบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๕๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นกุศล ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานซึ่งไม่เป็น กุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๖๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกติกปัฏฐาน]

๖-๒๑. วิตักกติกะเป็นต้น ๑. กุสลติกะ

[๕๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๕๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหัคคตะซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปปมาณะซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓๒ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๗ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓๐ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓๒ วาระ [๕๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๔๙ วาระ) [๕๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นประณีตซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ วิปากปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๖๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกติกปัฏฐาน]

๖-๒๑. วิตักกติกะเป็นต้น ๑. กุสลติกะ

[๕๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ [๕๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๔๙ วาระ) [๕๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) [๕๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๖๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๔๙ วาระ) [๖๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นอกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๒ วาระ) [๖๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๖๕}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๑๖๐-๑๖๕. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=32                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=2605&Z=2682                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=401                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :