ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ สุตฺต. ม. มูลปณฺณาสกํ
   [๓๑]  ตสฺส มยฺหํ พฺราหฺมณ เอตทโหสิ เย โข เกจิ สมณา วา
พฺราหฺมณา  วา  อปริสุทฺธกายกมฺมนฺตา  อรญฺวนปตฺถานิ  ปนฺตานิ
เสนาสนานิ  ปฏิเสวนฺติ  อปริสุทฺธกายกมฺมนฺตสนฺโทสเหตุ  หเว  เต
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา อกุสลํ ภยเภรวํ อวฺหยนฺติ ฯ น โข ปนาหํ
อปริสุทฺธกายกมฺมนฺโต   อรญฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ
ปฏิเสวามิ  ปริสุทฺธกายกมฺมนฺโตหมสฺมิ  ฯ  เย  หิ  โว  อริยา
ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตา   อรญฺวนปตฺถานิ   ปนฺตานิ   เสนาสนานิ
ปฏิเสวนฺติ   เตสมหํ   อญฺตโร   ๑-   เอตมหํ  พฺราหฺมณ
ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตตํ   ๒-   อตฺตนิ   สมฺปสฺสมาโน   ภิยฺโย
ปลฺโลมมาปาทึ อรญฺเ วิหาราย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้าที่ ๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=12&item=31&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=12&item=31&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=31&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=31&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=31              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com