ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ
                    อุปนิสฺสยมูลกํ
   [๘๖๒]  อุปนิสฺสยปจฺจยา นเหตุยา นว ... นอารมฺมเณ นว
นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  นว  นสมนนฺตเร นว นสหชาเต นว
นอญฺมญฺเ  นว  นนิสฺสเย  นว  นปุเรชาเต  นว  นปจฺฉาชาเต
นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม นว นวิปาเก นว นอาหาเร นว
นอินฺทฺริเย  นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว  นสมฺปยุตฺเต  นว
นวิปฺปยุตฺเต  นว  โนอตฺถิยา  นว  โนนตฺถิยา  นว โนวิคเต นว
โนอวิคเต นว ฯ
   [๘๖๓]  อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตีติ นเหตุยา สตฺต ... นอนนฺตเร
สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต  นสหชาเต  สตฺต  นอญฺมญฺเ  สตฺต
นนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺต นอาเสวเน

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๒๘๕.

สตฺต นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺต นอาหาเร สตฺต นอินฺทฺริเย สตฺต นฌาเน สตฺต นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต สตฺต นวิปฺปยุตฺเต สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ [๘๖๔] อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปติปุเรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ ... นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นสหชาเต เอกํ นอญฺมญฺเ เอกํ นนิสฺสเย เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นวิปาเก เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ [๘๖๕] อุปนิสฺสยอารมฺมณอธิปตินิสฺสยปุเรชาตวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ ... นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นสหชาเต เอกํ นอญฺมญฺเ เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นวิปาเก เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ [๘๖๖] อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตนฺติ นเหตุยา สตฺต ... นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต นสหชาเต สตฺต นอญฺมญฺเ สตฺต นนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต สตฺต นปจฺฉาชาเต สตฺต นอาเสวเน ปญฺจ นกมฺเม สตฺต นวิปาเก สตฺต นอาหาเร สตฺต นอินฺทฺริเย สตฺต นฌาเน สตฺต นมคฺเค สตฺต นสมฺปยุตฺเต

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๒๘๖.

สตฺต นวิปฺปยุตฺเต สตฺต โนอตฺถิยา สตฺต โนอวิคเต สตฺต ฯ [๘๖๗] อุปนิสฺสยอนนฺตรอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ นเหตุยา ตีณิ ... นอารมฺมเณ ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นสหชาเต ตีณิ นอญฺมญฺเ ตีณิ นนิสฺสเย ตีณิ นปุเรชาเต ตีณิ นปจฺฉาชาเต ตีณิ นกมฺเม ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นอาหาเร ตีณิ นอินฺทฺริเย ตีณิ นฌาเน ตีณิ นมคฺเค ตีณิ นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนอตฺถิยา ตีณิ โนอวิคเต ตีณิ ฯ [๘๖๘] อุปนิสฺสยกมฺมนฺติ นเหตุยา เทฺว ... นอารมฺมเณ เทฺว นอธิปติยา เทฺว นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร เทฺว นสหชาเต เทฺว นอญฺมญฺเ เทฺว นนิสฺสเย เทฺว นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต เทฺว นอาเสวเน เทฺว นวิปาเก เทฺว นอาหาเร เทฺว นอินฺทฺริเย เทฺว นฌาเน เทฺว นมคฺเค เทฺว นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต เทฺว โนอตฺถิยา เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต เทฺว ฯ [๘๖๙] อุปนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ นเหตุยา เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นสหชาเต เอกํ นอญฺมญฺเ เอกํ นนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นวิปาเก เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนอตฺถิยา เอกํ โนอวิคเต เอกํ ฯ อุปนิสฺสยมูลกํ นิฏฺิตํ ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๘๔-๒๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=40&item=862&items=8&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=862              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :