ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ วินย. มหาวิภงฺโค (๑)

   [๖๕๗] อยมฺปีติ ปุริมํ อุปาทาย วุจฺจติ ฯ อนิยโตติ น นิยโต
สงฺฆาทิเสโส วา ปาจิตฺติยํ วา ฯ
   [๖๕๘] คมนํ ปฏิชานาติ นิสชฺชํ ปฏิชานาติ อาปตฺตึ ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ ปฏิชานาติ นิสชฺชํ น ปฏิชานาติ
อาปตฺตึ  ปฏิชานาติ  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ ปฏิชานาติ
นิสชฺชํ  ปฏิชานาติ  อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ
คมนํ  ปฏิชานาติ  นิสชฺชํ  น ปฏิชานาติ อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ น
กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ  น  ปฏิชานาติ  นิสชฺชํ ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมนํ น ปฏิชานาติ นิสชฺชํ น
ปฏิชานาติ  อาปตฺตึ  ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมนํ น
ปฏิชานาติ  นิสชฺชํ  ปฏิชานาติ  อาปตฺตึ  น  ปฏิชานาติ  นิสชฺชาย
กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ น ปฏิชานาติ นิสชฺชํ น ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
น ปฏิชานาติ น กาเรตพฺโพติ ฯ
               ทุติโย อนิยโต นิฏฺิโต ฯ
                   --------------
   [๖๕๙]  อุทฺทิฏฺา  โข อายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา ธมฺมา ฯ
ตตฺถายสฺมนฺเต  ปุจฺฉามิ  กจฺจิตฺถ  ปริสุทฺธา  ทุติยมฺปิ  ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี ฯ เอวเมตํ ธารยามีติ ฯ
               อนิยตกณฺฑํ นิฏฺิตํ ฯ
                   ------------
                   ตสฺสุทฺทานํ
       อลงฺกมฺมนิยญฺเจว     ตเถว จ น เหว โข
       อนิยตา สุปญฺตฺตา   พุทฺธเสฏฺเน ตาทินาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๔๔๓-๔๔๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=8759&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=657&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=60              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com