ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔ วินย. มหาวคฺโค (๑)

   [๑๐๙]  เตน  โข ปน สมเยน อญฺตโร ทาโส ปลายิตฺวา
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ปุริโส ฯ
ภิกฺขูสุ  ปพฺพชิโต  โหติ  ฯ อยฺยิกา ๑- ปสฺสิตฺวา เอวมาหํสุ อยํ
โส  อมฺหากํ  ทาโส  หนฺท  นํ  เนมาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหํสุ
มายฺยา  เอวํ  อวจุตฺถ  อนุญฺาตํ  รญฺา  มาคเธน  เสนิเยน
พิมฺพิสาเรน  เย  สมเณสุ  สกฺยปุตฺติเยสุ  ปพฺพชนฺติ น เต ลพฺภา
กิญฺจิ  กาตุ  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  จรนฺตุ  พฺรหฺมจริยํ  สมฺมา
ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยายาติ  ฯ  มนุสฺสา  อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ
อภยูวรา  อิเม  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  นยิเม  ลพฺภา  กิญฺจิ
กาตุ  กถํ  หิ  นาม  ทาสํ ปพฺพาเชสฺสนฺตีติ ฯ ภควโต เอตมตฺถํ
อาโรเจสุ  ฯ  น  ภิกฺขเว ทาโส ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๑๕๕-๑๕๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3196&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=109&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=36              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=109              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com