ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ วินย. จุลฺลวคฺโค (๒)

   [๖๒๐]  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโท เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ
ภควา  มํ  ภนฺเต  ปรินิพฺพานกาเล เอวมาห อากงฺขมาโน อานนฺท
สงฺโฆ  มมจฺจเยน  ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานิ  สมูหเนยฺยาติ  ฯ
ปุจฺฉิ  ปน  ตฺวํ  อาวุโส  อานนฺท  ภควนฺตํ  กตมานิ ปน ภนฺเต
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานีติ  ฯ  น  ขฺวาหํ  ภนฺเต  ภควนฺตํ
ปุจฺฉึ  กตมานิ  ปน  ภนฺเต  ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานีติ  ฯ
เอกจฺเจ เถรา เอวมาหํสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา อวเสสานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ
   {๖๒๐.๑}  เอกจฺเจ  เถรา  เอวมาหํสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ
เปตฺวา  เตรส  สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา อวเสสานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ
สิกฺขาปทานีติ  ฯ  เอกจฺเจ  เถรา เอวมาหํสุ จตฺตาริ ปาราชิกานิ
เปตฺวา  เตรส  สงฺฆาทิเสเส  เปตฺวา  เทฺว อนิยเต เปตฺวา
อวเสสานิ  ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานีติ  ฯ  เอกจฺเจ  เถรา
เอวมาหํสุ  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  เปตฺวา  เตรส  สงฺฆาทิเสเส
เปตฺวา  เทฺว  อนิยเต  เปตฺวา  ตึส  นิสฺสคฺคิเย  ปาจิตฺติเย
เปตฺวา   อวเสสานิ   ขุทฺทานุขุทฺทกานิ   สิกฺขาปทานีติ   ฯ
เอกจฺเจ  เถรา  เอวมาหํสุ  จตฺตาริ ปาราชิกานิ เปตฺวา เตรส
สงฺฆาทิเสเส  เปตฺวา  เทฺว  อนิยเต  เปตฺวา  ตึส นิสฺสคฺคิเย
ปาจิตฺติเย  เปตฺวา  เทฺวนวุติ  ปาจิตฺติเย  เปตฺวา  อวเสสานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  สิกฺขาปทานีติ  ฯ  เอกจฺเจ  เถรา  เอวมาหํสุ
จตฺตาริ  ปาราชิกานิ  เปตฺวา เตรส สงฺฆาทิเสเส เปตฺวา เทฺว
อนิยเต  เปตฺวา  ตึส  นิสฺสคฺคิเย  ปาจิตฺติเย เปตฺวา เทฺวนวุติ
ปาจิตฺติเย เปตฺวา จตฺตาโร ๑- ปาฏิเทสนีเย เปตฺวา อวเสสานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๓๘๕-๓๘๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7746&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=620&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=103              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=620              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com