ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ วินย. ปริวาโร

   [๑๓๕๙] เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ สิกฺขาปทํ
ปญฺตฺตํ  สงฺฆสุฏฺุตาย  สงฺฆผาสุตาย  ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส
ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ ปญฺตฺตํ ฯ เทฺว อตฺถวเส
ปฏิจฺจ   ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ทุมฺมงฺกูนํ
ปุคฺคลานํ  นิคฺคหาย  เปสลานํ  ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย ฯ อิเม เทฺว
อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ฯ
เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ
ทิฏฺธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย ฯ
อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ
ปญฺตฺตํ  ฯ  เทฺว  อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ สิกฺขาปทํ
ปญฺตฺตํ  ทิฏฺธมฺมิกานํ  เวรานํ  สํวราย  สมฺปรายิกานํ  เวรานํ
ปฏิฆาตาย  ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ
สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ฯ  เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ
สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ทิฏฺธมฺมิกานํ  วชฺชานํ  สํวราย  สมฺปรายิกานํ
วชฺชานํ  ปฏิฆาตาย  ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน
สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ฯ เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน
สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ทิฏฺธมฺมิกานํ  ภยานํ  สํวราย
สมฺปรายิกานํ ภยานํ ปฏิฆาตาย ฯ
   {๑๓๕๙.๑}  อิเม เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ
สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ฯ  เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ
สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ทิฏฺธมฺมิกานํ  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  สํวราย
สมฺปรายิกานํ  อกุสลานํ ธมฺมานํ ปฏิฆาตาย ฯ อิเม เทฺว อตฺถวเส
ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ ปญฺตฺตํ ฯ เทฺว อตฺถวเส
ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  คิหีนํ อนุกมฺปาย
ปาปิจฺฉานํ ปกฺขุปจฺเฉทาย ฯ อิเม เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน
สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  ฯ เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน
สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ  อปฺปสนฺนานํ  ปสาทาย  ปสนฺนานํ
ภิยฺโยภาวาย  ฯ  อิเม เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกานํ
สิกฺขาปทํ ปญฺตฺตํ ฯ
เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ตถาคเตน  สาวกานํ  สิกฺขาปทํ  ปญฺตฺตํ
สทฺธมฺมฏฺิติยา  วินยานุคฺคหาย  ฯ  อิเม  เทฺว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ
ตถาคเตน สาวกานํ สิกฺขาปทํ ปญฺตฺตนฺติ ฯ
        อตฺถวสวคฺโค นิฏฺิโต ทุติโย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๕๔๕-๕๔๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=11053&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1359&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=124              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1359              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com