ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

                จตุตฺถํ มาคธสุตฺตํ
   [๒๒๗]  เอกมนฺตํ ฐิโต โข มาคโธ ๓- เทวปุตฺโต ภควนฺตํ คาถาย
อชฺฌภาสิ
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. จ ฯ ม. เจ ฯ  สี. ยุ. อสิโต ฯ  สี. มาโฆ ฯ
        กติ โลกสฺมิ ปชฺโชตา      เยหิ โลโก ปกาสติ
        ภควนฺตํ ปุฏฺฐุมาคมฺม      กถํ ชาเนมุ ตํ มยนฺติ ฯ
   [๒๒๘]  จตฺตาโร โลเก ปชฺโชตา ปญฺจเมตฺถ น วิชฺชติ
        ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ        รตฺติมาภาติ จนฺทิมา
        อถ อคฺคิ ทิวารตฺตึ         ตตฺถ ตตฺถ ปกาสติ
        สมฺพุทฺโธ ตปตํ เสฏฺโฐ     เอสา อาภา อนุตฺตราติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๖๔-๖๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1201&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=227&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=85              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=227              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com