ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

           ฉฏฺ กามทสุตฺตํ
   [๒๓๒]  เอกมนฺตํ  ิโต  โข  กามโท  เทวปุตฺโต  ภควนฺตํ
เอตทโวจ ทุกฺกรํ ภควา สุทุกฺกรํ ภควาติ ฯ
     ทุกฺกรํ วาปิ กโรนฺติ [กามทาติ ภควา] เสกฺขสีลสมาหิตา ๒- ิตตฺตา
     อนคาริยุเปตสฺส         ตุฏฺิ โหติ สุขาวหาติ ฯ
   [๒๓๓]  ทุลฺลภา ภควา ยทิทํ ตุฏฺีติ ฯ
     ทุลฺลภํ วาปิ ลภนฺติ [กามทาติ ภควา] จิตฺตวูปสเม รตา
     เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ      ภาวนาย รโต มโนติ ฯ
   [๒๓๔]  ทุสฺสมาทหํ ภควา ยทิทํ จิตฺตนฺติ ฯ
     ทุสฺสมาทหํ วาปิ สมาทหนฺติ [กามทาติ ภควา] อินฺทฺริยูปสเม รตา
     เต เฉตฺวา มจฺจุโน ชาลํ    อริยา คจฺฉนฺติ กามทาติ ฯ
   [๒๓๕]  ทุคฺคโม ภควา วิสโม มคฺโคติ ฯ
     ทุคฺคเม วิสเม วาปิ       อริยา คจฺฉนฺติ กามท
     อนริยา วิสเม มคฺเค      ปปตนฺติ อวํสิรา
     อริยานํ สโม มคฺโค      อริยา หิ วิสเม สมาติ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. โสว ฯ ยุ. โสติ ฯ  โป. ม. ยุ. เสขาสีลสมาหิตา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๖๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1232&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=232&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=87              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=232              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com