ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

           ปญฺจมํ จนฺทนสุตฺตํ
   [๒๖๐]  เอกมนฺตํ ิโต โข จนฺทโน เทวปุตฺโต ภควนฺตํ คาถาย
อชฺฌภาสิ
        กถํสุ ๓- ตรติ โอฆํ      รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต
        อปฺปติฏฺเ อนาลมฺเพ    โก คมฺภีเร น สีทตีติ ฯ
   [๒๖๑]  สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน   ปญฺวา สุสมาหิโต
        อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต   โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ
@เชิงอรรถ: ยุ. กถํวิธํ ฯ  สี. ฌานปติ ฯ  สี. โกสูธ ฯ
        วิรโต กามสญฺาย      รูปสญฺโชนาติโต ๑-
        นนฺทิภวปริกฺขีโณ ๒-    โส คมฺภีเร น สีทตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๗๔-๗๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=1396&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=260&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=96              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=260              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com