ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

               ตติยํ สุภสุตฺตํ
   [๔๒๒]  เอวมฺเม  สุตํ เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ
นชฺชา  เนรญฺชราย  ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ เตน
โข  ปน  สมเยน  ภควา  รตฺตนฺธการติมิสายํ อชฺโฌกาเส นิสินฺโน
โหติ ฯ เทโว จ เอกเมกํ ผุสายติ ฯ
   [๔๒๓]  อถ โข มาโร ปาปิมา ภควโต ภยํ ฉมฺภิตตฺตํ โลมหํสํ
อุปฺปาเทตุกาโม  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต
อวิทูเร อุจฺจาวจา วณฺณนิภา อุปทํเสติ สุภา เจว อสุภา จ ฯ
   [๔๒๔]  อถ  โข  ภควา มาโร อยํ ปาปิมา อิติ วิทิตฺวา
มารํ ปาปิมนฺตํ คาถาหิ อชฺฌภาสิ
     สํสารํ ทีฆมทฺธานํ         วณฺณํ กตฺวา สุภาสุภํ
     อลนฺเต เตน ปาปิม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก
     เย จ กาเยน วาจาย       มนสา จ สุสํวุตา
     น เต มารวสานุคา        น เต มารสฺส ปจฺจคูติ ๑- ฯ
อถ โข มาโร ปาปิมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๑๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2945&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=422&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=139              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=422              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com