ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

           ทสมํ เอณิชงฺฆสุตฺตํ
   [๗๖]  เอณิชงฺฆํ กิสํ วีรํ        อปฺปาหารํ อโลลุปํ
       สีหํเวกจรํ นาคํ         กาเมสุ อนเปกฺขินํ
       อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉาม      กถํ ทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ
   [๗๗]  ปญฺจ กามคุณา โลเก    มโนฉฏฺา ปเวทิตา
       เอตฺถ ฉนฺทํ วิราชิตฺวา    เอวํ ทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ
          สตฺติวคฺโค ตติโย ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     สตฺติยา ผุสติ เจว          ชฏา มโนนิวารณา
     อรหนฺเตน ปชฺโชโต       สรา มหทฺธเนน จ
     จตุจกฺเกน นวมํ          เอณิชงฺเฆน เต ทสาติ ฯ
             -------------
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. นนฺทึ ฯ อพฺพุฬฺหาติปิ ปาโ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๒๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=411&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=76&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=30              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=76              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com