ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

               นวมํ ปมสุกฺกาสุตฺตํ
   [๘๓๒]  เอกํ  สมยํ  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน สุกฺกา ภิกฺขุนี มหติยา
ปริสาย ปริวุตา ธมฺมํ เทเสติ ฯ
   [๘๓๓]  อถ โข สุกฺกาย ภิกฺขุนิยา อภิปฺปสนฺโน ยกฺโข ราชคเห
@เชิงอรรถ: ยุ. สุขมสยิตฺถาติ ฯ
รถิกาย  รถิกํ  สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏกํ  อุปสงฺกมิตฺวา ตายํ เวลายํ
อิมา คาถาโย อภาสิ
       กิมฺเม กตา ราชคเห มนุสฺสา   มธุปิตาว เสยเร ๑-
        เย สุกฺกํ น ปยิรุปาสนฺติ      เทเสนฺตึ อมตํ ปทํ
        ตญฺจ ปน อปฺปฏิวานิยํ       อเสจนกโมชวํ
        ปิวนฺติ มญฺเ สปฺปญฺา    วลาหกมิว ปนฺถคูติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๓๑๒-๓๑๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=6116&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=832&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=243              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=832              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com