ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สุตฺต. สํ. สคาถวคฺโค

             นวมํ ปมปชฺชุนฺนธีตุสุตฺตํ
   [๑๓๑]  เอวมฺเม  สุตํ  เอกํ สมยํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ
มหาวเน  กูฏาคารสาลายํ  ฯ  อถ โข โกกนทา ปชฺชุนฺนสฺส ธีตา
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺปํ   มหาวนํ
โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺาสิ ฯ
   [๑๓๒]  เอกมนฺตํ ิตา โข [๑]- โกกนทา ปชฺชุนฺนสฺส ธีตา ภควโต
สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ
     เวสาลิวเน วิหรนฺตํ        อคฺคํ สตฺตสฺส สมฺพุทฺธํ
     โกกนทาหมสฺมิ อภิวนฺเท   โกกนทา ปชฺชุนฺนสฺส ธีตา
     สุตเมว ปุเร ๒- อาสิ       ธมฺโม จกฺขุมตานุพุทฺโธ
     สาหํทานิ สกฺขิ ชานามิ     มุนิโน เทสยโต สุคตสฺส
     เยเกจิ อริยํ ธมฺมํ          วิครหนฺตา ๓- จรนฺติ ทุมฺเมธา
     อุเปนฺติ โรรุวํ โฆรํ        จิรรตฺตํ ทุกฺขมนุภวนฺติ
     เย จ โข อริเย ธมฺเม        ขนฺติยา อุปสเมน อุเปตา
     ปหาย มานุสํ เทหํ         เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้าที่ ๔๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=759&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=131&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=39              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=131              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com